Terug
Gepubliceerd op 23/02/2022

Notulen  gemeenteraad

ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Agendapunten

Opening zitting

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:08
Behandeld

Opening zitting

Opening zitting

Motivering

De raad gaat online door (via de digitale vergadertoepassing van Microsoft Teams). Dit in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden.

De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld. 

De voorzitter herinnert de raadsleden om de afspraken (zoals vermeld in de leidraad) in acht te nemen.

Brieven gouverneur

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:09
Behandeld

Brieven gouverneur

Brieven gouverneur

Motivering

De algemeen directeur heeft 2 mededelingen naar aanleiding van brieven van de gouverneur.

1.

2022_GR_00070 - Verhindering wegens ouderschapsverlof van mevrouw Sara Matthieu, raadslid - Kennisneming - Tijdelijke vervanging - Onderzoek der verkiesbaarheid van de heer Jeroen Van Lysebettens , derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 1 (verkiezingen van 14 oktober 2018) - Kennisneming

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:10
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Christophe Peeters
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter
1.

2022_GR_00070 - Verhindering wegens ouderschapsverlof van mevrouw Sara Matthieu, raadslid - Kennisneming - Tijdelijke vervanging - Onderzoek der verkiesbaarheid van de heer Jeroen Van Lysebettens , derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 1 (verkiezingen van 14 oktober 2018) - Kennisneming

2022_GR_00070 - Verhindering wegens ouderschapsverlof van mevrouw Sara Matthieu, raadslid - Kennisneming - Tijdelijke vervanging - Onderzoek der verkiesbaarheid van de heer Jeroen Van Lysebettens , derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 1 (verkiezingen van 14 oktober 2018) - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 6§3, 13, 14, 68, 70 en 71.
 • Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 12, 2° en 14. 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 5 januari 2022 deelde raadslid Sara Matthieu schriftelijk aan de voorzitter van de gemeenteraad mee dat ze ouderschapsverlof wenst te nemen vanaf 24 december 2021. Zij verzoekt de gemeenteraad om tijdelijk een vervanger aan te duiden. Overeenkomstig artikel 70 van het Decreet over het lokaal bestuur, houdt dit van rechtswege ook de verhindering als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.

Conform artikel 12 van het Decreet over het lokaal bestuur neemt de gemeenteraad akte van de verhindering van het gemeenteraadslid dat ouderschapsverlof wil nemen voor de geboorte of adoptie van een kind. Dat gemeenteraadslid wordt op zijn schriftelijke verzoek, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, vervangen, op zijn vroegst vanaf de zesde week voor de vermoedelijke datum van de geboorte of van de adoptie, tot het einde van de negende week na de adoptie of geboorte. Op schriftelijk verzoek wordt de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de negende week verlengd met een duur die gelijk is aan de termijn waarin het raadslid zijn mandaat heeft uitgeoefend tijdens de periode van zes weken die aan de dag van de geboorte of de adoptie voorafgaat.

Een gemeenteraadslid dat verhinderd is, wordt overeenkomstig artikel 14 van het Decreet over het lokaal bestuur, vervangen door zijn opvolger. De opvolger wordt aangewezen overeenkomstig het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Mevrouw Emilie Peeters en de heer Yves De Moor, respectievelijk eerste en tweede opvolgend lid van de lijst nummer 1 (verkiezingen van 14 oktober 2018) lieten schriftelijk weten dat zij niet wensen in te gaan op de mogelijkheid om raadslid Sara Matthieu tijdelijk te vervangen. Een opvolger kan een tijdelijke vervanging weigeren zonder dat dit een definitieve verzaking aan het mandaat van gemeenteraadslid inhoudt.

Onderzoek van de geloofsbrieven wijst uit dat de heer Jeroen Van Lysebettens, derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 1 (verkiezingen van 14 oktober 2018), in aanmerking komt voor de vervanging van raadslid Sara Matthieu.

De vervanging dient te gebeuren door de eerste opvolger die hiertoe in aanmerking komt. Wegens verzaking door de eerste en tweede opvolger op lijst nummer 1, gebeurt de vervanging door de heer Jeroen Van Lysebettens, derde opvolger.

De verkozen raadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen volgens artikel 14 van het Decreet over het lokaal bestuur in openbare vergadering de eed af in handen van de voorzitter. Artikel 6 §3 van het Decreet over het lokaal bestuur bevat eveneens de tekst van de voorgeschreven eedformule: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”

Overeenkomstig artikel 68 van het Decreet over het lokaal bestuur, wordt de heer Jeroen Van Lysebettens door zijn aanstelling als gemeenteraadslid van rechtswege lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de verhindering van raadslid Sara Matthieu wegens ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind, voor de periode van 24 december 2021 tot en met 25 februari 2022.

Artikel 2

Stelt vast dat de heer Jeroen Van Lysebettens aan de door de wet vereiste voorwaarden tot verkiesbaarheid voldoet en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid. Duidt Jeroen Van Lysebettens aan als vervanger voor de periode van verhindering van raadslid Sara Matthieu.

Artikel 3

Neemt kennis van de eedaflegging van de heer Jeroen Van Lysebettens in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, ter zitting van 24 januari 2022.

8.

2022_GR_00002 - Overheidsopdracht van werken - Henri Storyplein, Gent - Herinrichting voor sport en jeugd - FEG/2021/026-ID5184 - Bestek - Vaststelling

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:10
Goedgekeurd
8.

2022_GR_00002 - Overheidsopdracht van werken - Henri Storyplein, Gent - Herinrichting voor sport en jeugd - FEG/2021/026-ID5184 - Bestek - Vaststelling

2022_GR_00002 - Overheidsopdracht van werken - Henri Storyplein, Gent - Herinrichting voor sport en jeugd - FEG/2021/026-ID5184 - Bestek - Vaststelling
9.

2022_GR_00043 - Lichten van de opties tot aankoop van onroerend goed gelegen te Drongen, Halewijnstraat - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:10
Goedgekeurd
9.

2022_GR_00043 - Lichten van de opties tot aankoop van onroerend goed gelegen te Drongen, Halewijnstraat - Goedkeuring

2022_GR_00043 - Lichten van de opties tot aankoop van onroerend goed gelegen te Drongen, Halewijnstraat - Goedkeuring
Gekoppelde besluiten
10.

2022_GR_00015 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Gent, Gasmeterlaan 115 en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:10
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Hafsa El-Bazioui
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00015 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Gent, Gasmeterlaan 115 en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
10.

2022_GR_00015 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Gent, Gasmeterlaan 115 en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

2022_GR_00015 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Gent, Gasmeterlaan 115 en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.
Voorgestelde uitgaven
€ 108.900,00
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Binnen de publiek-private samenwerking tussen de Stad Gent en NV Tondelier voor de herontwikkeling van de Tondelier-site is de realisatie van 2 jeugdgebouwen voorzien. In november 2021 is het eerste jeugdgebouw, gelegen aan de Gasmeterlaan 115 te Gent op het gelijkvloers van het Krono-gebouw aangekocht van NV Tondelier. Tegen eind 2021 zal ook de inrichting van het pand, via een aannemingsovereenkomst, opgeleverd worden. 

Het pand zal worden verhuurd aan vzw Jong om de kinderwerking voor de wijk aan te bieden. De kinderwerking gaat momenteel door in het JOC-1 gelegen aan de Opgeëistenlaan maar door een ruimtegebrek is men al enige tijd op zoek naar een nieuwe locatie. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De jeugddienst zal de jaarlijkse huur van 18.150,00 euro 100% subsidiëren. Vzw Jong zal zelf instaan voor het energieverbruik, het huurdersonderhoud en het afsluiten van de nodige verzekeringen. 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om de huurovereenkomst voor een periode van 6 jaar ingaande op 01/01/2022 goed te keuren. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de jaarlijkse huursubsidie van 18.150,00 euro, en dit onder de volgende voorwaarden:

1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief;

2. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in de huurovereenkomst, na te leven.

Overzicht van de uitgaven
Dienst* Jeugddienst     
Budgetplaats 3406200WK     
Categorie* E subs.     
Subsidiecode XHU.HUU     
2022 18.150,00     
2023 18.150,00     
2024 18.150,00 
   
2025 18.150,00     
Later 36.300,00     
Totaal 108.900,00
   
Overzicht van de inkomsten
Dienst* Jeugddienst     
Budgetplaats 3406200WK     
Categorie* E subs.     
Subsidiecode XHU.HUU     
2022 18.150,00     
2023  18.150,00     
2024 18.150,00     
2025 18.150,00     
Later 36.300,00     
Totaal 108.900,00     
Verwachte ontvangsten
€ 108.900,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 108.900,00 EUR aan vzw Jong voor het stadseigendom gelegen te 9000 Gent, Gasmeterlaan 115 en dit onder de volgende voorwaarden: 

 1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief;
 2. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in de huurovereenkomst, na te leven. 
11.

2022_GR_00016 - Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze overdracht van een onroerend goed gelegen te Gent, Koopvaardijlaan ( voormalige betoncentrale) - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:10
Goedgekeurd
11.

2022_GR_00016 - Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze overdracht van een onroerend goed gelegen te Gent, Koopvaardijlaan ( voormalige betoncentrale) - Goedkeuring

2022_GR_00016 - Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze overdracht van een onroerend goed gelegen te Gent, Koopvaardijlaan ( voormalige betoncentrale) - Goedkeuring
Gekoppelde besluiten
12.

2022_GR_00013 - Eredienst - Budget 2022 (reeks 2) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:10
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Sami Souguir
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter
12.

2022_GR_00013 - Eredienst - Budget 2022 (reeks 2) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

2022_GR_00013 - Eredienst - Budget 2022 (reeks 2) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
 • Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.
Voorgestelde uitgaven
€ 566.454,85
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten art. 48.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De besturen van de eredienst stellen jaarlijks een budget op met als basis het meerjarenplan. Het ontwerp van de budgetten werd besproken met de subsidiërende overheid i.c. de Stad Gent.  De hier voorgelegde budgetten overschrijden de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplannen opgenomen bedragen niet.
Een 2e reeks van 20 budgetten over het dienstjaar 2022 werd onderzocht en heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen en lijken het financieel belang van de gemeente niet te schaden. De voorgestelde budgetten overschrijden de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen opgenomen bedragen niet.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er zijn 7 eredienstbesturen die geen beroep doen op een stadstoelage en in aanmerking komen voor kennisneming budget 2022 (reeks 2)
O.L.V. (Gent-Mariakerke)
Sint-Catharina (Gent-Wondelgem)
Sint-Godelieve(Gent-Wondelgem)
Sint-Paulus
Sint-Salvator
Evangelische Kerk Bourgoyen
Evangelische kerk De Burg

De voorgestelde budgetten 2022 (reeks 2) van de hierna vermelde besturen van de eredienst komen in aanmerking voor kennisneming en de kredieten voor de naast hun naam vermelde stadstoelage worden voorgesteld voor inschrijving in de stadsbegroting 2022 voor een totaalbedrag van 484.454,85 EUR:

O.L.V. Sint-Pieters

82.161,43  EUR

Sint-Antonius van Padua

75.405,45 EUR

Sint-Dionysius (Gent-Sint-Denijs-Westrem)

31.218,85 EUR

Sint-Gerulfus (Gent-Drongen)

15.313,25 EUR

Sint-Jan de Doper (Gent-Afsnee)

  9.984,60 EUR

Sint-Martinus

23.749,83 EUR

Sint-Michiels

36.489,06 EUR

Sint-Niklaas

59.663,78 EUR

Sint-Niklaas (Gent-Zwijnaarde)

14.859,39 EUR

Sint-Pieters-Buiten

35.254,30 EUR

Sint-Stefanus

62.933,47 EUR

Sint-Vincentius a Paulo

  7.697,99 EUR

Verenigde Protestantse Kerk van België (Gent-Brabantdam)

29.723,45 EUR

 
De integrale betoelaging van de hierna vermelde werken komt in aanmerking voor kennisneming overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de budgetten de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen opgenomen bedragen niet overschrijdt.
De hieronder vermelde werken voor een totaalbedrag van 82.000,00 EUR, opgenomen in de budget 2022 (reeks 2) zijn noodzakelijk:
Sint-Antonius van Padua
- herstel pastorie: 20.000,00 EUR
Sint-Catharina (Gent-Wondelgem)
- ereloon CV: 10.000,00 EUR
Sint Gerulfus (Gent-Drongen)
- herstel kerk: 8.000,00 EUR
- opkuis kerk Luchteren: 5.000,00 EUR
Sint-Martinus
- herstel kerk: 12.000,00 EUR
Sint-Michiels
- herstel kerk: 7.000,00 EUR
Sint-Pieters- Buiten
 herstel daken en toren 20.000,00 EUR

Overzicht van de uitgaven
Dienst* PATPAT 
Budgetplaats 347810000
347810000  
Categorie* EI
Subsidiecode NIET_RELEVANT
NIET_RELEVANT 
2022 484.454,85 82.000,00
Totaal 484.454,8582.000,00


Verwachte ontvangsten
€ 0,00

Activiteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van budget 2022 (reeks 2) van de hierna vermelde eredienstbesturen waarvoor geen beroep gedaan wordt op een exploitatietoelage:
O.L.V. (Gent-Mariakerke)
Sint-Catharina (Gent-Wondelgem)
Sint-Godelieve(Gent-Wondelgem)
Sint-Paulus
Sint-Salvator
Evangelische Kerk Bourgoyen
 Evangelische kerk De Burg

Artikel 2

Neemt kennis van budget 2022 (reeks 2) van volgende eredienstbesturen waarbij tot herstel van het evenwicht van hun begroting een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 484.454,85 EUR: 

O.L.V. Sint-Pieters

82.161,43  EUR

Sint-Antonius van Padua

75.405,45 EUR

Sint-Dionysius (Gent-Sint-Denijs-Westrem)

31.218,85 EUR

Sint-Gerulfus (Gent-Drongen)

15.313,25 EUR

Sint-Jan de Doper (Gent-Afsnee)

  9.984,60 EUR

Sint-Martinus

23.749,83 EUR

Sint-Michiels

36.489,06 EUR

Sint-Niklaas

59.663,78 EUR

Sint-Niklaas (Gent-Zwijnaarde)

14.859,39 EUR

Sint-Pieters-Buiten

35.254,30 EUR

Sint-Stefanus

62.933,47 EUR

Sint-Vincentius a Paulo

  7.697,99 EUR

Verenigde Protestantse Kerk van België (Gent-Brabantdam)

29.723,45 EUR

Artikel 3

Neemt kennis van de integrale betoelaging van de hiernavermelde werken, overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedragen niet overschrijdt. De hieronder vermelde werken voor een totaalbedrag van 82.000,00 EUR opgenomen in de budget 2022 (reeks 2) zijn noodzakelijk.
Sint-Antonius van Padua
- herstel pastorie: 20.000,00 EUR
Sint-Catharina (Gent-Wondelgem)
- ereloon CV: 10.000,00 EUR
Sint Gerulfus (Gent-Drongen)
- herstel kerk: 8.000,00 EUR
- opkuis kerk Luchteren: 5.000,00 EUR
Sint-Martinus
- herstel kerk: 12.000,00 EUR
Sint-Michiels
- herstel kerk: 7.000,00 EUR
Sint-Pieters- uiten
herstel daken en toren 20.000,00 EUR

13.

2022_GR_00045 - Overheidsopdracht van diensten - Studieopdracht voor de bouw van een logistieke hub site Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143 te Gent (architectuur, stabiliteit, logistiek, technische uitrusting, omgevingsaanleg en EPB) - FAG/2021/057/TD/INV/5251 - Vaststelling

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd
13.

2022_GR_00045 - Overheidsopdracht van diensten - Studieopdracht voor de bouw van een logistieke hub site Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143 te Gent (architectuur, stabiliteit, logistiek, technische uitrusting, omgevingsaanleg en EPB) - FAG/2021/057/TD/INV/5251 - Vaststelling

2022_GR_00045 - Overheidsopdracht van diensten - Studieopdracht voor de bouw van een logistieke hub site Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143 te Gent (architectuur, stabiliteit, logistiek, technische uitrusting, omgevingsaanleg en EPB) - FAG/2021/057/TD/INV/5251 - Vaststelling
Gekoppelde besluiten
14.

2022_GR_00044 - Overheidsopdracht van werken - Vervangen van de besturing van de trekkenwand in de Minardschouwburg - FAG/2021/054-ID5245 - Bestek - Vaststelling

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd
14.

2022_GR_00044 - Overheidsopdracht van werken - Vervangen van de besturing van de trekkenwand in de Minardschouwburg - FAG/2021/054-ID5245 - Bestek - Vaststelling

2022_GR_00044 - Overheidsopdracht van werken - Vervangen van de besturing van de trekkenwand in de Minardschouwburg - FAG/2021/054-ID5245 - Bestek - Vaststelling
Gekoppelde besluiten
15.

2022_GR_00047 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor studieopdrachten voor architectuur, stabiliteit, technische uitrustingen en EPB-verslaggeving in diverse gebouwen van de Stad Gent - FAG/2021/041/FDM/INV/5220 - Bestek - Vaststelling

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd
15.

2022_GR_00047 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor studieopdrachten voor architectuur, stabiliteit, technische uitrustingen en EPB-verslaggeving in diverse gebouwen van de Stad Gent - FAG/2021/041/FDM/INV/5220 - Bestek - Vaststelling

2022_GR_00047 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor studieopdrachten voor architectuur, stabiliteit, technische uitrustingen en EPB-verslaggeving in diverse gebouwen van de Stad Gent - FAG/2021/041/FDM/INV/5220 - Bestek - Vaststelling
16.

2022_GR_00008 - Heropening vaccinatiecentrum Flanders Expo - Logistieke en facilitaire dienstverlening - Kennisneming

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Hafsa El-Bazioui
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter
16.

2022_GR_00008 - Heropening vaccinatiecentrum Flanders Expo - Logistieke en facilitaire dienstverlening - Kennisneming

2022_GR_00008 - Heropening vaccinatiecentrum Flanders Expo - Logistieke en facilitaire dienstverlening - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 269.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De beslissing eind 2021 om de boosterprik tegen COVID-19 uit te breiden van de 65-plussers naar de ruimere bevolking heeft ervoor gezorgd dat ervoor het opzetten van een groot vaccinatiecentrum, zoals tijdens de eerste vaccinatiecampagne, zeer snel geschakeld diende te worden. De eerste vaccinatiedagen stonden immers reeds ingepland vanaf begin december en Stad Gent wilde terug voor alle Gentenaars één grote locatie inrichten op dezelfde plaats en in de zelfde hal (hal 2) van Easyfairs Belgium nv, site Flanders Expo.

Op 2 december 2021 werd hiervoor door het college van burgemeester en schepenen goedkeuring gegeven aan een aantal logistieke en facilitaire dienstverleningen om het vaccinatiecentrum opnieuw operationeel te krijgen (besluit nummer 2021_CBS_06226 - Heropening vaccinatiecentrum Flanders Expo - Logistieke en facilitaire dienstverlening).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze beslissingen werden door het college van burgemeester en schepenen genomen om het vaccinatiecentrum op tijd operationeel te kunnen krijgen. De omstandigheden waarin dit gebeurd is, waren dwingend, onvoorzien en uitstel om deze beslissingen te maken, zou onbetwistbare schade veroorzaakt hebben gezien de boosterprikken niet op tijd zouden kunnen aangevat worden. Het Decreet over het lokaal bestuur laat dan ook toe dat deze beslissingen in deze omstandigheden door het college van burgemeester en schepenen kunnen gemaakt worden waarna het de gemeenteraad hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt.

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde besluit van 2 december 2021 - 2021_CBS_06226 Heropening vaccinatiecentrum Flanders Expo - Logistieke en facilitaire dienstverlening, zoals gevoegd in bijlage.

17.

2022_GR_00017 - Overheidsopdracht van leveringen - raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en aansluiten van professionele regeneratietoestellen, combi-steamers, koelkasten, diepvriezers, vaatwassers en bain-marie wagens (inclusief onderhoud en herstellingen) (vijf percelen) - SLS/2021/095-ID5231 - Bestek - Vaststelling

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd
17.

2022_GR_00017 - Overheidsopdracht van leveringen - raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en aansluiten van professionele regeneratietoestellen, combi-steamers, koelkasten, diepvriezers, vaatwassers en bain-marie wagens (inclusief onderhoud en herstellingen) (vijf percelen) - SLS/2021/095-ID5231 - Bestek - Vaststelling

2022_GR_00017 - Overheidsopdracht van leveringen - raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en aansluiten van professionele regeneratietoestellen, combi-steamers, koelkasten, diepvriezers, vaatwassers en bain-marie wagens (inclusief onderhoud en herstellingen) (vijf percelen) - SLS/2021/095-ID5231 - Bestek - Vaststelling
Gekoppelde besluiten
18.

2022_GR_00003 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Scheeplosserstraat - TDW/2021/116 – ID5249 - Bestek - Vaststelling

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd
18.

2022_GR_00003 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Scheeplosserstraat - TDW/2021/116 – ID5249 - Bestek - Vaststelling

2022_GR_00003 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Scheeplosserstraat - TDW/2021/116 – ID5249 - Bestek - Vaststelling
Gekoppelde besluiten
19.

2022_GR_00022 - Nieuwe gemeenteweg - Definitieve vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Filip Watteeuw
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00022 - Nieuwe gemeenteweg - Definitieve vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
19.

2022_GR_00022 - Nieuwe gemeenteweg - Definitieve vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling

2022_GR_00022 - Nieuwe gemeenteweg - Definitieve vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 17, § 5
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 27 september 2021 het ontwerp van rooilijnplan voor de nieuwe weg tussen Nieuwscheldestraat en Nederzwijnaarde voorlopig vastgesteld.

Het openbaar onderzoek werd bekendgemaakt door aanplakking van een bericht aan het Stadhuis op 21 oktober 2021, door aanplakking van een bericht ter plaatse op 25 oktober 2021, door publicatie van een bericht in het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2021 en door publicatie van een bericht op de website van Stad Gent op 21 oktober 2021.

Het volledige dossier werd op 21 oktober 2021 neergelegd in het Administratief Centrum Gent Zuid, Balie Bouwen, en was vanaf 25 oktober 2021 digitaal ter inzage op de website van Stad Gent, waar het tot het sluiten van het onderzoek door iedereen kon ingekeken worden.

Er werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling.

Op 21 oktober 2021 werd via https://www.vlaanderen.be/een-gemeenteweg-aanleggen-verplaatsen-wijzigen-of-opheffen#advies-vragen-over-een-gemeentelijk-beleidskader-rooilijnplan-of-grafisch-plan advies gevraagd aan het Vlaams Departement Mobiliteit. Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen.

Op 25 oktober 2021 werd Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen in kennis gesteld van de geplande rooilijn. Op 26 november 2021 werd geantwoord met: "Het AWV heeft geen bezwaar en geven graag mee dat de rooilijn over het openbaar domein van AWV mag gelegd worden zodat er geen knik in de weg moet gelegd worden, op voorwaarde dat de rooilijn niet op het autosnelwegdomein komt te liggen. Dit vooral ter hoogte van de punten 28 - 29 - 30."

Op 22 oktober 2021 werd Deputatie Provincie Oost Vlaanderen in kennis gesteld van de geplande rooilijn.

Geen formele advisering door de deputatie

De deputatie besliste tijdens de zitting van 27 augustus 2020 om enkel voorstellen (i.c. een rooilijnplan) met een provinciaal (bovenlokaal) belang formeel te adviseren. Aangezien het rooilijnplan voor een louter lokale gemeenteweg wordt vastgesteld, zal de deputatie geen formeel advies verstrekken. 

De openbare vervoermaatschappij De Lijn (vervoerregio.gent@delijn.be) werd op 19 oktober 2021 in kennis gesteld van de geplande rooilijn. Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen.

De openbare vervoermaatschappij NMBS (gebouwen.terreinen@belgiantrain.be) werd op 19 oktober 2021 in kennis gesteld van de geplande rooilijn. Op 21 oktober 2021 werd geantwoord met "Wij kunnen aan deze vraag geen gevolg geven. De NMBS is niet betrokken bij dit terrein."

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de gemeenteraadsbeslissing voorlopige vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 is de noodzaak van de weg omstandig gemotiveerd.

De definitieve vaststelling is het logische gevolg van de voorlopige vaststelling.

De definitieve vaststelling van de wijziging moet binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek worden vastgesteld, zoniet vervalt het ontwerp (artikel 21, §§ 5 en 6 van het Decreet gemeentewegen).

Adviezen
Deputatie provincie Oost-Vlaanderen Advies niet van toepassing

Tijdens de zitting van 27 augustus 2020 besliste de deputatie om enkel gemeentelijke voorstellen (i.c. een gemeentelijk rooilijnplan) met een provinciaal (bovenlokaal) belang formeel te adviseren. Aangezien het rooilijnplan voor de nieuwe weg tussen Nieuwscheldestraat en Nederzwijnaar, een louter lokale gemeenteweg, wordt vastgesteld, zal de deputatie geen formeel advies verstrekken.

DeLijn Geen advies ontvangen
Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Gunstig onder voorwaarden

Advies geeft mee dat de rooilijn over het openbaar domein van AWV mag gelegd worden zodat er geen knik in de weg moet gelegd worden, op voorwaarde dat de rooilijn niet op het autosnelwegdomein komt te liggen. Dit vooral ter hoogte van de punten 28 - 29 - 30.

NMBS Advies niet van toepassing
Wij kunnen aan deze vraag geen gevolg geven. NMBS is niet betrokken bij dit terrein.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4, zoals opgenomen op het bij dit besluit gevoegde Rooilijnplan 'Nieuwe weg tussen Nieuwscheldestraat en Nederzwijnaarde' definitief vast.

20.

2022_GR_00010 - Overheidsopdracht van werken - Bouwen van een fietsers- en voetgangersbrug over de Leebeek aan de Morganietstraat te Gent - TDW/2021/113 - ID5247 - Bestek - Vaststelling

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd
20.

2022_GR_00010 - Overheidsopdracht van werken - Bouwen van een fietsers- en voetgangersbrug over de Leebeek aan de Morganietstraat te Gent - TDW/2021/113 - ID5247 - Bestek - Vaststelling

2022_GR_00010 - Overheidsopdracht van werken - Bouwen van een fietsers- en voetgangersbrug over de Leebeek aan de Morganietstraat te Gent - TDW/2021/113 - ID5247 - Bestek - Vaststelling
Gekoppelde besluiten
21.

2022_GR_00024 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van metalen paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III - TDW/2021/110 - ID5209 - Bestek - Vaststelling

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd
21.

2022_GR_00024 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van metalen paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III - TDW/2021/110 - ID5209 - Bestek - Vaststelling

2022_GR_00024 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van metalen paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III - TDW/2021/110 - ID5209 - Bestek - Vaststelling
22.

2022_GR_00011 - Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus - bijakte bij de overeenkomst - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Filip Watteeuw
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00011 - Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus - bijakte bij de overeenkomst - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
22.

2022_GR_00011 - Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus - bijakte bij de overeenkomst - Goedkeuring

2022_GR_00011 - Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus - bijakte bij de overeenkomst - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 1 maart 2021 de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met de nv GEDEVCO, Gordunakaai 87, 9000 Gent, betreffende het organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus. De nv GEDEVCO is de projectontwikkelaar die het geheel van de site AC Portus (voormalig RTT-gebouw), gelegen in de Keizer Karelstraat nr 1, een herbestemming geeft.

De bestaande gebouwen werden voor een groot deel afgebroken en belangrijke grondwerken zijn hiervoor nodig. De hoeveelheid afbraakpuin (steen en beton) wordt geschat op 35.000 ton, het af te voeren grondverzet wordt geschat op 120.000 ton. 

Gezien de grote impact op de verkeersveiligheid werd er voor geopteerd om het transport van zowel het breekpuin als het grondverzet via de waterweg te organiseren. 

Naast de overeenkomst met de bouwheer sloot de Stad tevens een overeenkomst met De Vlaamse Waterweg “Het ondersteunen van het watergebonden transport voor het project Portus Ganda in de stad Gent”, teneinde afspraken te maken om dit watergebonden transport te organiseren. Deze overeenkomst werd ook goedgekeurd door de gemeenteraad van 1 maart 2021.

Doordat het breekpuin, om veiligheidsredenen, enkel via de waterweg kan worden getransporteerd in gebroken toestand (fijne granulaten), werd door nv GEDEVCO een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een tijdelijke breekwerf aangevraagd op 21 december 2020. 

Deze vergunning werd door de Provinciale Omgevingscommissie van 11 mei 2021 negatief geadviseerd. Dit advies werd tevens door de Oost-Vlaamse Deputatie bevestigd en de vergunning werd geweigerd. 

Door deze weigering moet worden afgeweken van eerdere afspraken, en wordt de afvoer van het breekpuin via wegtransport georganiseerd, en dient te worden afgeweken van de afspraken in vermelde overeenkomst “Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus”. 

In het kader van dit wegtransport legt de Stad de bouwheer en afbraakaannemer een aantal Minder-Hinder maatregelen op.

De Stad zal een vrijstelling op de belasting inname openbaar domein, die specifiek aan deze opgelegde maatregelen zijn verbonden, toepassen.

De afvoer van het grondverzet zal wel blijvend via de waterweg worden georganiseerd (conform samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad van 1 maart 2021).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hierbij wordt de bijakte bij de overeenkomst met de nv GEDEVCO, Gordunakaai 87, 9000 Gent, betreffende het organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus voor goedkeuring voorgelegd.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de  bijakte bij de overeenkomst met nv GEDEVCO, Gordunakaai 87, 9000 Gent, betreffende het organiseren van het watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus, zoals gevoegd in bijlage.

23.

2022_GR_00023 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen en het uitvoeren van bitumineuze overlagingen in diverse straten op het grondgebied van de Stad Gent - TDW 2021/115-ID5248 - Bestek - Vaststelling

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd
23.

2022_GR_00023 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen en het uitvoeren van bitumineuze overlagingen in diverse straten op het grondgebied van de Stad Gent - TDW 2021/115-ID5248 - Bestek - Vaststelling

2022_GR_00023 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen en het uitvoeren van bitumineuze overlagingen in diverse straten op het grondgebied van de Stad Gent - TDW 2021/115-ID5248 - Bestek - Vaststelling
Gekoppelde besluiten
24.

2022_GR_00050 - Principiële vaststelling van de namen 'Sleutelbloempark' en 'Zevensterpad' voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg - Vaststelling

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00050 - Principiële vaststelling van de namen 'Sleutelbloempark' en 'Zevensterpad' voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg - Vaststelling
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
24.

2022_GR_00050 - Principiële vaststelling van de namen 'Sleutelbloempark' en 'Zevensterpad' voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg - Vaststelling

2022_GR_00050 - Principiële vaststelling van de namen 'Sleutelbloempark' en 'Zevensterpad' voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?
Aan de Sleutelbloemstraat te Sint-Amandsberg ligt een wijkpark met werknaam Sleutelbloempark. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28/10/2021 de ontwerpplannen voor het aanleggen van paden in dit wijkpark te Sint-Amandsberg goedgekeurd. Het betreft de gedeeltelijke heraanleg van de bestaande Sleutelbloemstraat als fiets- en wandelpad.
Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en veiligheidsdiensten wordt voorgesteld om dit wijkpark te Sint-Amandsberg een officiële naam te geven en om de Sleutelbloemstraat gedeeltelijk te herbenoemen, meer bepaald het deel dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad.

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

Het Archief Gent  heeft voor deze locatie geen beschikbare toponiemen gevonden.

Voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat wordt voorgesteld de werknaam ‘Sleutelbloempark’ te officialiseren omdat die naam al is ingeburgerd in de buurt. 

Voor de gedeeltelijke herbenoeming van de Sleutelbloemstraat, meer bepaald het deel dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark met werknaam Sleutelbloempark, wordt na toetsing op gelijkluidendheid de naam ‘Zevensterpad’ voorgesteld. Een zevenster is een plant uit de sleutelbloemfamilie. Het is een plant die groeit in bossen op vochtige, zure en humeuze grond. De plant wordt 5–20 cm hoog en heeft kruipende wortelstokken. Aan de rechtopstaande stengel zitten een paar smalle blaadjes met aan de top een bladrozet van langwerpige, zwak getande bladeren. De zevenster bloeit in mei tot juli met witte (soms roze) langgesteelde bloemen met zeven (soms zes of acht) kelkbladen, kroonbladen en meeldraden, vandaar de naam zevenster (Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zevenster). 

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt de naam 'Sleutelbloempark' principieel vast voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat te Sint-Amandsberg, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 2

Stelt de naam 'Zevensterpad' principieel vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

25.

2022_GR_00051 - Principiële vaststelling van de naam 'Emelia Dutrystraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker - Vaststelling

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00051 - Principiële vaststelling van de naam 'Emelia Dutrystraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker - Vaststelling
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
25.

2022_GR_00051 - Principiële vaststelling van de naam 'Emelia Dutrystraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker - Vaststelling

2022_GR_00051 - Principiële vaststelling van de naam 'Emelia Dutrystraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09/05/2019 het 'Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Smalleheerweg' en de daarmee gepaard gaande knip goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en de veiligheidsdiensten werd beslist tot een gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker.

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

Het Archief Gent heeft voor deze locatie geen beschikbaar toponiem gevonden.

Aangezien in de buurt van deze locatie al wegen werden vernoemd naar verzetsstrijdsters WO II, werd binnen hetzelfde thema gezocht.

De naam ‘Emelia Dutrystraat’ wordt voorgesteld. Deze naam kan gebruikt worden na toetsing op gelijkluidendheid. Emelia Dutry is geboren te Gent 26.03.1882 en overleden te Gent 20.08.1963. Zij is de weduwe van dhr. Arthur Ocket en was eigenares van de tegelfabriek aan de Henleykaai 1. Het Joods Verdedigingscomité was een initiatief van het Onafhankelijkheidsfront. Vanuit het comité werd gezocht naar betrouwbare personen om Joodse kinderen te plaatsen. In Gent was het voornamelijk Emelia Dutry die zorgde voor de Joodse kinderen die uit Brussel kwamen. Ze zorgde voor plaatsing bij vrienden en familie in Gent. Twee Joodse kinderen hield ze zelf bij. Eén jongetje werd na de oorlog door de dochter van Emelia, Bernadette Ocket, geadopteerd. Emelia werd in 1994 met haar dochters erkend als Rechtvaardige (Bron: 'Uit de lus van de strop' - Sterck & De Vreese 2020 - Marc Verschooris).

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen. 

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt de naam 'Emelia Dutrystraat' principieel vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker zoals aangeduid in rode kleur op bijgevoegd situatieplan en plan nieuwe toestand.

26.

2022_GR_00041 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching in 2022 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Bram Van Braeckevelt
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00041 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching in 2022 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
26.

2022_GR_00041 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching in 2022 - Goedkeuring

2022_GR_00041 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching in 2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Voorgestelde uitgaven
€ 30.883,50
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1. 
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 2010 organiseert de Stad Gent job- en taalcoaching met de VIA (Vlaams Intersectoraal Akkoord)-middelen. 

Jobcoaching is de begeleiding op de werkvloer van nieuwe werknemers uit de kansengroepen en van zijn werkgever door een bedrijfsexterne coach. De begeleiding gebeurt met het oog op het behoud van de tewerkstelling. De jobcoaching start vanaf de aanwervingsprocedure van de betrokken werknemer (ten laatste binnen de 12 maanden na aanwerving) en duurt maximaal 6 maanden. De jobcoach tracht via overleg en interactie te streven naar de optimale integratie van de nieuwe werknemer, op de werkvloer, in een bedrijf. 

Taalcoaching is de begeleiding op de werkvloer van een nieuwe werknemer uit de kansengroepen waarvan de kennis van het Nederlands ontoereikend is om zich te kunnen integreren op de werkvloer. Taalcoaching in combinatie met jobcoaching duurt maximum 12 maanden. 

Het organiseren van job- en taalcoaching gebeurt in functie van de operationele doelstelling 'Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst' onder de strategische doelstelling 'Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact'.

Sinds 2010 wordt elk jaar het objectief bereikt en overstijgt de vraag van bedrijven het aantal coachingen die de Dienst Werk en Activering kan realiseren binnen het contingent van deze overeenkomst.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 09 december 2021 ontving de Dienst Werk en Activering van de Stad Gent, de subsidieovereenkomst, die onderwerp uitmaakt van dit besluit, van de VDAB. Hierdoor kon deze overeenkomst niet eerder aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De Stad Gent engageert zich in deze overeenkomst tot het opstarten van 25 job- en taalcoachingen in 2022. De subsidie wordt aangewend voor 0.5 VTE bestaand personeelslid.

Deze overeenkomst vangt aan op 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2022.

De nieuwe overeenkomst heeft geen gevolgen voor de inhoudelijke uitvoering van het project. 

De maximale subsidie bedraagt 30.883,50 euro per kalenderjaar voor 25 job- en taalcoachingen. Ze werd niet geïndexeerd t.o.v. 2021, omwille van het niet overschrijden van de spilindex.

Overzicht van de uitgaven


DienstWerk
Budgetplaats348320000
Categorie*EXPL
SubsidiecodeVIA.JOB
202230.883,50
Totaal30.883,50


Overzicht van de inkomsten
DienstWerk
Budgetplaats348320000
Categorie*EXPL
SubsidiecodeVIA.JOB
202230.883,50
Totaal30.883,50
Verwachte ontvangsten
€ 30.883,50

Activiteit

AC34832 Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2022, zoals gevoegd in bijlage, waarbij de overeenkomst aanvangt op 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2022.

27.

2022_GR_00042 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching, in dienstenchequebedrijven, in 2022 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Bram Van Braeckevelt
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00042 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching, in dienstenchequebedrijven, in 2022 - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
27.

2022_GR_00042 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching, in dienstenchequebedrijven, in 2022 - Goedkeuring

2022_GR_00042 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching, in dienstenchequebedrijven, in 2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Voorgestelde uitgaven
€ 6.176,70
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1. 
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 2010 organiseert de Stad Gent job- en taalcoaching met de VIA (Vlaams Intersectoraal Akkoord)-middelen. 

Jobcoaching is de begeleiding op de werkvloer van nieuwe werknemers uit de kansengroepen en van zijn werkgever door een bedrijfsexterne coach. De begeleiding gebeurt met het oog op het behoud van de tewerkstelling. De jobcoaching start vanaf de aanwervingsprocedure van de betrokken werknemer (ten laatste binnen de 12 maanden na aanwerving) en duurt maximaal 6 maanden. De jobcoach tracht via overleg en interactie te streven naar de optimale integratie van de nieuwe werknemer, op de werkvloer, in een bedrijf. 

Taalcoaching is de begeleiding op de werkvloer van een nieuwe werknemer uit de kansengroepen waarvan de kennis van het Nederlands ontoereikend is om zich te kunnen integreren op de werkvloer. Taalcoaching in combinatie met jobcoaching duurt maximum 12 maanden. 

Het organiseren van job- en taalcoaching gebeurt in functie van de operationele doelstelling 'Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst' onder de strategische doelstelling 'Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact'.

Sinds 2010 wordt het objectief elk jaar bereikt en overstijgt de vraag van bedrijven het aantal coachingen die de Dienst Werk en Activering kan realiseren binnen het contingent van deze overeenkomst. 

Er werd in het verleden in diverse sectoren gecoacht maar er is een terugkerende vraag vanuit de dienstenchequesector. De functie als dienstenchequewerknemer is een knelpuntberoep. Uit de meest recente studie van de sector (2018), van IdeaConsult in opdracht van Federgon, blijkt dat in het geval van schoonmaak bij de gebruiker thuis de spanningsindicator 2,91 is voor een gemiddelde van 5,35 voor alle beroepen, wat aantoont dat het in Vlaanderen moeilijker is om een functie in te vullen in de dienstenchequesector dan in andere beroepen. De arbeidsmarktverkenner van VDAB geeft aan dat in november 2021 de spanningsindicator voor schoonmaker bij mensen thuis in Vlaanderen 1,58 en in Oost-Vlaanderen 1,61 is. De gemiddelde spanningsindicator voor alle beroepen is in november in Vlaanderen 2,67 en in Oost-Vlaanderen 2,75. (De spanningsindicator geeft de verhouding weer tussen het aantal werkzoekenden zonder werk en het aantal beschikbare vacatures.) De krapte op de arbeidsmarkt in de dienstenchequesector zorgt er ook voor dat bedrijven steeds meer werknemers die verder van de arbeidsmarkt staan proberen aan te trekken in de sector. Bovendien stelt de dienstenchequesector sowieso vooral kansengroepen aan het werk, zoals kortgeschoolden en werknemers die niet in België zijn geboren. Dit versterkt het belang van goede opleidingen en omkadering in de sector.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 03 december 2021 kreeg de Stad de vraag van de VDAB of de Stad Gent, bovenop het huidige contingent VIA job- en taalcoachingen (zie besluit met betrekking tot 'Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoachingen in 2022'), terug een bijkomende samenwerking wil aangaan om 5 coachingstrajecten te realiseren, specifiek bij dienstenchequebedrijven. VDAB kent de middelen toe vanuit het Vlaams relanceplan AHAD, Alle Hens Aan Dek, waarin job- en taalcoaching aan dienstenchequebedrijven is opgenomen. Voor 2022 wordt het nog resterende bedrag uit dit relanceplan verdeeld onder de partners van VDAB die job- en taalcoaching aanbieden aan werkgevers, op basis van dezelfde weging als de pakketten die toegekend werden voor 2020-2021. 

Er wordt voorgesteld dat de Stad, Dienst Werk en Activering, deze bijkomende coachingen zal realiseren.

Op 09 december 2021 ontving de Dienst Werk en Activering van de Stad Gent, de subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching, die onderwerp uitmaakt van dit besluit, van de VDAB. Hierdoor kon deze overeenkomst niet eerder aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De Stad Gent engageert zich in deze overeenkomst tot het opstarten van 5 job- en taalcoachingen in de eerste helft van 2022, specifiek bij dienstenchequebedrijven. De subsidie wordt aangewend voor 0.1 VTE bestaand personeelslid.

Deze overeenkomst vangt aan op 1 januari 2022 en loopt tot 30 juni 2022.

De maximale subsidie bedraagt 6.176,70 euro per kalenderjaar voor 5 job- en taalcoachingen bij dienstenchequebedrijven.

Overzicht van de uitgaven
Dienst* Werk 
Budgetplaats 348320000
Categorie* expl 
Subsidiecode VIA.JOB 
2022 6.176,70
Totaal 6.176,70
Overzicht van de inkomsten
Dienst* Werk 
Budgetplaats 348320000 
Categorie* expl 
Subsidiecode VIA.JOB 
2022 6.176,70
Totaal 6.176,70
Verwachte ontvangsten
€ 6.176,70

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding voor de organisatie van job- en taalcoaching, bij dienstenchequebedrijven, in 2022, zoals gevoegd in bijlage, waarbij de overeenkomst aanvangt op 1 januari 2022 en loopt tot 30 juni 2022.

28.

2022_GR_00005 - Overheidsopdracht van diensten - Scheren van hagen op openbaar domein in Gent en afvoeren van het organisch materiaal (2 percelen) - GRD 23/2021 - Bestek - Vaststelling

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd
28.

2022_GR_00005 - Overheidsopdracht van diensten - Scheren van hagen op openbaar domein in Gent en afvoeren van het organisch materiaal (2 percelen) - GRD 23/2021 - Bestek - Vaststelling

2022_GR_00005 - Overheidsopdracht van diensten - Scheren van hagen op openbaar domein in Gent en afvoeren van het organisch materiaal (2 percelen) - GRD 23/2021 - Bestek - Vaststelling
Gekoppelde besluiten
29.

2022_GR_00006 - Overheidsopdracht van diensten - Begrazen op openbaar domein in Gent (5 percelen) - GRD 22/2021 - Bestek - Vaststelling

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd
29.

2022_GR_00006 - Overheidsopdracht van diensten - Begrazen op openbaar domein in Gent (5 percelen) - GRD 22/2021 - Bestek - Vaststelling

2022_GR_00006 - Overheidsopdracht van diensten - Begrazen op openbaar domein in Gent (5 percelen) - GRD 22/2021 - Bestek - Vaststelling
Gekoppelde besluiten
31.

2022_GR_00059 - Subsidieovereenkomst voor de sloop van garages en bijgebouwen binnen het project 'Omgevingsaanleg CLT Meulestede' - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Filip Watteeuw
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00059 - Subsidieovereenkomst voor de sloop van garages en bijgebouwen binnen het project 'Omgevingsaanleg CLT Meulestede' - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
31.

2022_GR_00059 - Subsidieovereenkomst voor de sloop van garages en bijgebouwen binnen het project 'Omgevingsaanleg CLT Meulestede' - Goedkeuring

2022_GR_00059 - Subsidieovereenkomst voor de sloop van garages en bijgebouwen binnen het project 'Omgevingsaanleg CLT Meulestede' - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Voorgestelde uitgaven
€ 40.500,00
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de meerjarenplanning middelen voor  de realisatie van het openbaar domein bij de sociale nieuwbouw binnen het project CLT Meulestede voorzien. 

Het CLT-project zal worden ontwikkeld op een braakliggend stuk grond van sogent, tussen de Goedendagstraat, Marseillestraat en de New Orleansstraat.

De Stad staat in voor het ontwerp en de aanleg van het openbaar domein rondom het project. Doelstelling is de realisatie van kwalitatief openbaar domein, het ontsluiten van een ruim binnengebied voor de wijk, het voorzien van veilige zachte verbindingen naar en doorheen het beschikbare groen.

Naast het ontwerp en uitvoering van het openbaar domein, is ook het bouwrijp maken van het terrein in de scope voorzien. Dit houdt in dat enkele aanpalende garageboxen en vervallen bijgebouwtjes gesloopt moeten worden.

Deze gebouwtjes bevinden zich op grond van sogent. Aan sogent wordt gevraagd deze te slopen, de Stad kent hiervoor een investeringssubsidie toe.

Het CLT-model is een alternatief woonmodel waar mensen met een laag inkomen de mogelijkheid krijgen om een woning aan te kopen én waarbij over de generaties heen de woningen voorbehouden blijven voor deze doelgroep.

Met dit project wil de Stad, in samenwerking met enkele partners, het woonaanbod voor kwetsbare doelgroepen verruimen.

Woningent werd aangesproken om de bouwwerken uit te voeren. In het voorjaar van 2022 zullen de bouwwerken effectief starten. De gronden moeten tegen die datum bouwrijp zijn, en dus de garages en bijgebouwen van sogent gesloopt zijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd een 'subsidieovereenkomst voor het slopen van garages en bijgebouwen binnen het project Omgevingsaanleg CLT Meulestede' opgemaakt, te sluiten met sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent - Uitvoeringstermijn investeringsproject: van 01/01/2022 tot en met 01/06/2022.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden. De verstrekker heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te controleren, bij verzet tegen de controle ter plaatse dient de subsidie terugbetaald te worden.

Overzicht van de uitgaven
Dienst* Projectbureau Ruimte 
Budgetplaats PR40621
Categorie* Investeringssubsidie
Subsidiecode VLA-GSB17
2022 40.500
Totaal 40.500


Verwachte ontvangsten
€ 0,00

Activiteit

PR40621 Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde 'subsidieovereenkomst voor het slopen van garages en bijgebouwen binnen het project Omgevingsaanleg CLT Meulestede ' met sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent, houdende de toekenning van een subsidie van 40.500 euro. 

35.

2022_GR_00064 - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – wijziging samenstelling - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd
35.

2022_GR_00064 - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – wijziging samenstelling - Goedkeuring

2022_GR_00064 - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – wijziging samenstelling - Goedkeuring
Gekoppelde besluiten
36.

2022_GR_00028 - Reglement voor de inrichting van speelstraten - Wijziging

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Elke Decruynaere
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00028 - Reglement voor de inrichting van speelstraten - Wijziging
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0