Terug gemeenteraad

Mon 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting

Mededelingen voorzitter

Mededelingen algemeen directeur

Openbare vergadering

A-punten

(onder)voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

B-punten

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst FM Onderwijs
Dienst Vastgoed
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de budget 2022 (reeks 2) van diverse eredienstbesturen waarvoor enerzijds geen beroep gedaan wordt op een exploitatietoelage en waarvoor anderzijds, tot herstel van het evenwicht van hun begroting, een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 484.454,85 EUR. Tevens wordt gevraagd kennis te nemen van de integrale betoelaging van werken voor een totaal bedrag van 82.000,00 EUR overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet overschrijdt.

Dienst FM Themagebouwen
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Werk en Activering (SO)
Groendienst
Projectbureau Ruimte
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren met Eerstelijnszone Gent, vzw, met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Kliniekstraat 29, met betrekking tot de beheersing van de COVID-19-pandemie. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd beginnend bij de ondertekening van deze overeenkomst en uiterlijk eindigend op 31 maart 2022.

  Hierbij wordt door de zorgraad 36.249,6 EUR toegewezen aan de Stad Gent in functie van de uitvoering en coördinatie van uitbraakmanagement.

Medisch Sociaal Opvangcentrum
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Ontmoeten en Verbinden
Politie - Directie Beheer
HRM
Financiën en Middelen
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie

Bureau - Moties, voorstellen tot raadsbesluit, interpellaties (tijdsblok van 2 uur)

A-punten

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Parkeergebouwen
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Beheer en Ondersteuning
Team Belastingen Economie
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Economie
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een addendum 2 goed te keuren bij de Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst met sogent voor het Wintercircus (uitvoeringsfase) met het oog op de financiële haalbaarheid van de voorziene erfpachtregeling.

  De Stad zal in dit kader een tussenkomst verlenen aan de hand van een werkingssubsidie en een bijdrage uit het speerpuntenfonds. Vanaf het moment dat de erfpachtvergoeding op jaarbasis hoger is dan de aflossing van de lening(en) zal sogent het saldo van de erfpachtvergoeding (t.o.v. de aflossing van de lening(en)) overmaken aan de stad, tot op het moment dat de renteloze hoofdsom van de toegekende werkingssubsidie terugbetaald is door sogent aan de Stad.

Projectbureau Ruimte
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Dienst Strategische Coördinatie
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de  samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring voor het “Living Lab Onderwijs 2022-2023 – Jonge tieners in de stad” met Universiteit Gent, met bestuurszetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2023, goed te keuren.

  Voor de realisatie van dit Living Lab kent de Stad aan Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) een subsidiebedrag toe van 200.000 euro (inclusief overhead).

  Stad Gent en Universiteit Gent gaan een samenwerking aan om tot innovatieve oplossingen te komen voor de uitdaging met betrekking tot motivatie en het zich verbonden voelen met school. De focus ligt op de 10- tot 14-jarigen, de leeftijdsgroep die de overgang maakt van lager naar secundair onderwijs, een kritisch scharniermoment in de schoolloopbaan.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren de samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring voor het “Living Lab Gezondheid 2022-2023 - Comon-microlabwerking” met CV Waalse Krook, imec vzw en Universiteit Gent, voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 30 juni 2023. Voor de uitvoering van het project Living Lab, kent de Stad aan IMEC en De Krook een subsidiebedrag toe van respectievelijk 115.000 euro en 85.000 euro.

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde wijzigingen aan het 'Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken' goed te keuren, waarbij de duurtijd van het subsidiereglement wordt verlengd met name voor activiteiten die plaatsvinden tot uiterlijk 30 juni 2022.

  Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om de voorgestelde wijzigingen aan het 'Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken' voor advies voor te leggen aan de Cultuurraad.

Politie - Directie Beheer
Staf
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie

Bureau - Moties, voorstellen tot raadsbesluit, interpellaties (vervolg)

Besloten vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen