Terug gemeenteraad

ma 23/05/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 • De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld.

Mededelingen algemeen directeur

Hoogdringende punten

Openbare vergadering

A-punten

Bevoegdheid Stad

(onder)voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

.

Bevoegdheid Stad

Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wonen
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent, Bijlokekaai 7, 9000 Gent, goed te keuren, met het oog op de restauratie van de tribune van het auditorium van het muziekcentrum.

  Voor de uitvoering van deze werken wordt in 2022 een eenmalige investeringstoelage van 200.000 euro toegekend aan het agentschap.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van Balenmagazijn vzw, opgericht op 30 maart 2016 met de Stad als stichtend lid, goed te keuren.

  De statutenwijziging van Balenmagazijn vzw wordt voorgesteld omdat de vzw zich moet conformeren aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Balenmagazijn vzw maakt van deze gelegenheid gebruik om een intensieve visie oefening te organiseren en niet enkel de wettelijk verplichte wijzigingen door te voeren, maar haar statuten integraal onder de loep te nemen en, waar nodig of gewenst, aan te passen.

 • Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de dagorde van de algemene vergadering van IGS Westlede die fysiek zal doorgaan op dinsdag 14 juni 2022 om 19u, evenals het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent op voormelde algemene vergadering goed te keuren.

 • wij stellen voor dat de gemeenteraad een nieuwe politieverordening op de kamerwoningen goedkeurt, en deze - na goedkeuring door de Vlaamse Regering - in werking laat treden op 1 januari 2023 (of indien de goedkeuring door de Vlaamse Regering volgt na 1 januari 2023, op de datum van de goedkeuring door de Vlaamse Regering), en dit ter vervanging van de bestaande politieverordening die - na evaluatie - op een aantal technische punten gewijzigd wordt. Ook het toepassingsgebied wordt beperkt uitgebreid. Omwille van de vele wijzigingen wordt geopteerd om een volledig nieuw reglement goed te keuren en de vorige versie op te heffen op datum inwerkingtreding van het nieuwe reglement. 

Dienst Bestuursondersteuning
Dienst Communicatie
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Dienst Strategische Subsidies
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Staf
Dienst Feesten en Ambulante Handel
AGB Erfgoed
Zakelijke Werking
AGB Kunsten en Design
Zakelijke Werking
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding
 • Learning Inside Out (LIO) is een ESF-project dat een duurzame en kwaliteitsvolle leerloopbaanbegeleiding biedt aan gedetineerden om aansluiting op de arbeidsmarkt en re-integratie in de maatschappij na detentie te verhogen. In LIO wordt de dienstverlening van De Stap –Leerwinkel Oost-Vlaanderen toegankelijk gemaakt voor de gedetineerdenpopulatie in de gevangenissen van Gent, Oudenaarde, Beveren en Dendermonde. Als we tot leren willen komen is het belangrijk dat we bewust zijn van hoe we leren, welke strategieën er zijn om te leren, waar onze eigen sterktes en zwaktes zitten, kortom dat we bewust en actief bezig zijn met ons eigen leerproces. Hiervoor wordt een nieuwe medewerker aangesteld die gedetineerden zal begeleiden in hun leertraject met betrekking tot leren leren. 

Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
Team Hulpdiensten
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Bureau - Interpellaties en voorstellen tot raadsbesluit (tijdsblok: 2 uur)

.

Bevoegdheid Stad en OCMW

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren
Dynamische Toegang 3
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het stadsaandeel in het ontwerp van de werken met betrekking tot de wegenis- en rioleringswerken in de de Braemkasteelstraat en Emanuel Hielstraat te Gentbrugge (besteknummer DOM-061-14-017-Z van TMVW), goed te keuren.

  TMVW treedt op als leidinggevend bestuur voor het geheel van de werken.

  Procedure: openbare procedure
  Uitvoeringstermijn: 240 werkdagen.

  Gunningscriteria: prijs

  Raming werken: 4.849.547,50 euro exclusief btw, waarvan 2.716.002,14 euro ten laste van TMVW, 304.992,77 euro ten laste van Elia en 1.828.552,59 euro + 383.996,04 euro (21 % btw) = 2.212.548,63 euro ten laste van de Stad.

  Het college stemt in met het onmiddellijk opstarten van de aanbestedingsprocedure door TMVW evenwel met opening van de offertes na goedkeuring van het stadsaandeel in het ontwerp van de werken door de gemeenteraad.

  Het college van burgemeester en schepenen keurt het stadsaandeel goed in de overheidsopdracht van diensten met betrekking tot de studieopdracht (bestek AK-08-054 van TMVW) voor de wegenis- en rioleringswerken in de Braemkasteelstraat en Emanuel Hielstraat te Gentbrugge, en gaat akkoord met het gunnen van de studieopdracht aan Studiebureau Lobelle bvba,  Gistelsesteenweg 712, 8200 Brugge.

  Raming stadsaandeel in de studie en veiligheidscoördinatie: 78.738,12 euro excl. btw + 16.535,01 euro (21 % btw) = 95.273,13 euro incl. btw.

  (kenmerk: TDWCOL2022/64 - DOM-061-14-017-Z)

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 8 juni 2022 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw De Fietsambassade en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Stedelijke Vernieuwing
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met WoninGent, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, en TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent, betreffende infrastructuurprojecten bouwvelden 1 en 3 in Nieuw Gent. Het addendum regelt een hogere tussenkomst van de Stad in de kosten, een geactualiseerde projectplanning, een efficiëntere regeling van de betaling van de kosten tussen partijen én een vrijstelling voor WoninGent op de belasting inname openbaar domein. Het addendum heeft een kost van 22.000 euro als gevolg.

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW
(onder)voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
IVA-Mobiliteitsbedrijf
Fiets

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

.

.

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst