Terug gemeenteraad

Mon 25/04/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Mededelingen algemeen directeur

Hoogdringende punten

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van Eerstelijnszone Gent vzw met de Stad als stichtend lid, goed te keuren.

  De statutenwijziging van Eerstelijnszone Gent vzw wordt voorgesteld omdat een goede werking van de ELZ Gent vzw een statutenwijziging noodzakelijk maakte. Eerstelijnszone Gent vzw maakt van deze gelegenheid gebruik om de statuten ook aan te passen met de recente wijzigingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent en de vzw Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent betreffende De Deynesite.

  Het betreft een overeenkomst van onbepaalde duur.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de bijzondere samenwerkingsovereenkomst Erfpachtrenovatie met verhuur via Sociaal Verhuurkantoor met sogent, Volderstraat 1, 9000 Gent, goed te keuren.

  Met deze BSO wil de Stad invulling geven aan haar ambitie tot het voorzien van extra woningen van goede kwaliteit voor de sociale verhuurmarkt, waarbij in de toewijzing prioriteit wordt gegeven aan bewoners met een hoge woonnood en een beperkt inkomen. Hiertoe wordt er via deze BSO een projectmodel opgezet dewelke inhoudt dat een private partner(s) woningen, die in eigendom zullen komen van sogent, renoveert of sloopt en heropbouwt en die na realisatie zal verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor Gent om zo te beantwoorden aan de grote vraag naar betaalbare woningen. Het SVK Gent zal op haar beurt de woningen verhuren aan sociale huurders.

Dienst Communicatie
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies uit te brengen, mits inachtneming van aangebrachte correcties, over de rekeningen voor het dienstjaar 2021 – reeks 2 van de kerkbesturen van: Sint-Amandus (Gent-Oostakker), Sint-Catharina (Gent-Wondelgem), Sint-Dionysius (Gent-Sint-Denijs-Westrem), Sint-Gerulfus (Gent-Drongen), Sint-Godelieve (Gent-Wondelgem), Sint-Livinus (Gent-Ledeberg), Sint-Martinus, Verenigde Protestantse Kerk van België (Gent-Brabantdam), Verenigde Protestantse kerk van België (Gent-Noord), Evangelische kerk Bourgoyen.

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Themagebouwen
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
Cultuurdienst
 • Aan de gemeenteraad  wordt gevraagd het nieuw 'Reglement Organisatoren voor 'Artiest zoekt...'', met inwerkingtreding op 30 juni 2022, goed te keuren en het 'Reglement Artiest zoekt Feestneus', goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2010, op te heffen.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van nieuw reglement voor advies voor aan de cultuurraad.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het nieuw 'Reglement Open oproep artiesten voor 'Artiest zoekt...'' goed te keuren, met inwerkingtreding op 30 april 2022, en het 'Reglement Open oproep aan artiesten', goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2015, op te heffen.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van nieuw reglement voor advies voor aan de Cultuurraad.

Dienst Feesten en Ambulante Handel
Bibliotheek
Staf
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)
 • Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 2 juni 2022 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Wijk-werken en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

A-punten

Bevoegdheid Stad

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen

Bureau - Interpellaties en voorstellen tot raadsbesluit (tijdsblok: 2 uur)

A-punten

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Projectbureau Ruimte
Groendienst
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Thematische hulp - Beleidscel POOW
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
Departement Financiën
Team Belastingen Economie
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
IVA Mobiliteitsbedrijf
Parkeergebouwen
Straatparkeren
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Besloten vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst