Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

Agenda  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

 • 1.

  2022_RMW_00063 - EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 28 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 28 juni 2028 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw SodiGent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

 • 2.

  2022_RMW_00053 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021 - Vaststelling

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de jaarrekening voor het dienstjaar 2021 vast te stellen.

 • 3.

  2022_RMW_00060 - Rapportering van de financieel directeur over het debiteurenbeheer - toestand op 31/12/2021 - Kennisneming

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrapportering door de financieel directeur over het debiteurenbeheer, van het OCMW Gent en van de gemeenschappelijke departementen van het OCMW Gent en de Stad Gent, tot en met 31/12/2021.

 • 4.

  2022_RMW_00057 - Jaarrapport organisatiebeheersing 2021 - Kennisneming

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport over het jaar 2021 van de algemeen directeur over de organisatiebeheersing in Stad en OCMW Gent.

 • 5.

  2022_RMW_00055 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2022 - 30 juni 2023 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School met

  • vzw Impuls (basisschool Dokata / Sint-Salvator), Sint Salvatorstraat 14A, 9000 Gent
  • basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent
  • Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent
  • MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent
  • GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26, 9000 Gent

  waarbij subsidies worden toegekend van in totaal 175.157,16 euro.

 • 6.

  2022_RMW_00056 - Subsidieovereenkomsten met basisscholen De Mozaïek en Onze-Lieve-Vrouwcollege in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2022 - 30 juni 2023 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School met

  • basisschool De Mozaïek, Sint-Margrietstraat 33 te 9000 Gent
  •  Scholengroep van het Katholiek Onderwijs (basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege), Tentoonstellingslaan 2 te 9000 Gent

  waarbij subsidies worden toegekend van in totaal 31.657,2 euro.

 • 7.

  2022_RMW_00054 - Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 - Wijziging

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het 'Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017' te wijzigen, met ingang van 1 september 2022.

 • 8.

  2022_RMW_00061 - Overdracht huurovereenkomsten m.b.t. de noodwoningen van OCMW Gent naar Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan overname door de Stad Gent, van de huurovereenkomsten, gesloten door het OCMW Gent met verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen, zijnde de cvba-so WoninGent, De Gentse Haard en de Volkshaard, betreffende de 25 noodwoningen die worden ingezet als tijdelijke huisvesting van verschillende (complementaire) doelgroepen, naar aanleiding van bepaalde woonproblematieken.

 • 9.

  2022_RMW_00064 - Samenwerkingsovereenkomst i.f.v. gebruik Magdadocumentendienst voor de uitgaande post - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedkeuring gevraagd voor de samenwerkingsovereenkomst met Vlaanderen inzake gebruik van de Magdadocumentendienst voor de uitgaande post. De overeenkomst is van onbepaalde duur en zal vooral bij het bereiken van actieve eBoxen van de correspondenten leiden tot minderuitgaven.  

  De overeenkomst treedt in werking op 15/06/2022.

 • 10.

  2022_RMW_00065 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2021 - Advies

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd advies uit te brengen over de jaarrekening van 2021 van SVK Gent (Sociaal Verhuurkantoor Gent), een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 • 11.

  2022_RMW_00071 - Vervanging van een effectief vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de vzw Centrum voor Basiseducatie - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om een effectief vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de vzw Centrum voor Basiseducatie te vervangen.

 • 12.

  2022_RMW_00072 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van het AZ Jan Palfijn Gent A.V. - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om een effectief vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van het AZ Jan Palfijn A.V. te vervangen.

 • 13.

  2022_RMW_00075 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de OCMW-vereniging van publiekrecht Infohos (in vereffening) - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de OCMW-vereniging van publiekrecht Infohos (in vereffening) te vervangen.

 • 14.

  2022_RMW_00076 - Sociaal Verhuurkantoor Gent - Vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Gent te vervangen.
 • 15.

  2022_RMW_00046 - Opvang van Vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne - gebruikersovereenkomst en gebruikersvergoedingen kleinschalige opvang - Goedkeuring

  Gent start met het afsluiten van een gebruikersovereenkomst met de gebruikers van de kleinschalige collectieve opvang voor vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne. De opvangkost wordt gezet op 30% van het leefloonbedrag. 

 • 16.

  2022_RMW_00048 - Overeenkomst voor de uitvoering van het project 'Opvang en Oriëntatie' – doelgroep mensen zonder wettig verblijf, gesubsidieerd door Fedasil - Programma Vrijwillige Terugkeer - Bekrachtiging

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de overeenkomst met Fedasil, Kartuizersstraat 12, 1000 Brussel, te bekrachtigen voor de uitvoering van het project 'Opvang en Oriëntatie' – doelgroep mensen zonder wettig verblijf, gesubsidieerd door Fedasil - Programma Vrijwillige Terugkeer, met inwerkingtreding op 1 maart 2022 en waarbij een subsidie van 140.000 euro wordt toegekend. 

 • 17.

  2022_RMW_00058 - Subsidieovereenkomst voor telefonische permanentie i.k.v. oorlog in Oekraïne - periode 01/06/2022 tot en met 13/03/2023 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor telefonische permanentie i.k.v. oorlog in Oekraïne - periode 01/06/2022 tot en met 13/03/2023 met CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 24.502,94 euro.

 • 18.

  2022_RMW_00059 - verlenging samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering sociale economie - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst 'adviesbevoegdheid betreffende indicering in het kader van het decreet collectief maatwerk en het decreet lokale diensteneconomie' met VDAB goed te keuren.

 • 19.

  2022_RMW_00062 - Sluiten van een overeenkomst tot afrekening van verbruikskosten van 1 januari 2013 t.e.m. 30 september 2021, voor de panden gelegen te Vaartstraat 2, 2A, 4, Neuseplein 31, 33 en Ferdinand Lousbergkaai 12 - Goedkeuring

  Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tot afrekening van de verbuikskosten, met de cvba-so WoninGent, voor de periode van 1/01/2013 tot 30/09/2021, m.b.t. de onroerende goederen gelegen te Vaartstraat 2-2a-4, Neuseplein 31 en 33, en Ferdinand Lousbergkaai 12.
 • 20.

  2022_RMW_00068 - Dadingsovereenkomst beëindigen precaire erfpacht en gebruik gebouw en grond te Nazareth, Drapstraat - Goedkeuring

 • 21.

  2022_RMW_00066 - Storm Wachtebeke NV – akte recht van opstal voor vervanging windturbine Wachtebeke - Goedkeuring

 • 22.

  2022_RMW_00067 - Verkoop hoeve Dennenbosdreef, Nazareth - Goedkeuring

 • 23.

  2022_RMW_00069 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2022 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2022.

 • 24.

  2022_RMW_00070 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

  De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van een effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, en stelt de verkiezing van een effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst vast.