Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_RMW_00048 - Overeenkomst voor de uitvoering van het project 'Opvang en Oriëntatie' – doelgroep mensen zonder wettig verblijf, gesubsidieerd door Fedasil - Programma Vrijwillige Terugkeer - Bekrachtiging

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2022_RMW_00048 - Overeenkomst voor de uitvoering van het project 'Opvang en Oriëntatie' – doelgroep mensen zonder wettig verblijf, gesubsidieerd door Fedasil - Programma Vrijwillige Terugkeer - Bekrachtiging 2022_RMW_00048 - Overeenkomst voor de uitvoering van het project 'Opvang en Oriëntatie' – doelgroep mensen zonder wettig verblijf, gesubsidieerd door Fedasil - Programma Vrijwillige Terugkeer - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Inleiding

De Stad Gent kampt zoals andere steden en gemeenten met een problematiek van dakloosheid. Het Gentse bestuur heeft de ambitie om dakloosheid aan te pakken. Het bestuursakkoord focust op de combinatie van preventie en curatie met een sterke nadruk op het belang van duurzame oplossingen. Dit werd vertaald in het Gentse armoedebeleidsplan, goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 oktober 2020, in de strijd tegen structurele dakloosheid. Hiervoor wil de Stad inzetten op preventie, opvang en duurzame huisvesting voor zoveel mogelijk Gentenaars.

Duurzame oplossingen in de vorm van Opvang & Oriëntatie 

In het project Opvang en Oriëntatie wordt ingezet op die personen in dakloosheid waar de inschatting is dat er eerst een oriëntatiefase nodig is vooraleer tot een structurele oplossing voor de dakloosheid kan worden gekomen. In deze oriëntatiefase wordt onderzocht of iemand zelfstandig kan wonen of eerder een vorm van begeleid wonen of residentieel wonen nodig heeft, of wordt aan rechtenuitputting gedaan.  

Het project bevat 3 onderdelen: 

  1. Opvang en Oriëntatie van langdurig daklozen;
  2. Opvang en Oriëntatie van dakloze jongeren;
  3. Opvang en Oriëntatie van dakloze mensen zonder wettig verblijf.

De krachtlijnen en de projecten van de Gentse opvang en oriëntatie van dakloze personen werd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2021 goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Opvang en Oriëntatie voor daklozen zonder wettig verblijf

Met de opening van de collectieve opvangstructuur De Blekerij werd in november 2021 het onderdeel ‘Opvang en Oriëntatie van dakloze mensen zonder wettig verblijf’ opgestart. We voorzien twintig 24u-opvangplaatsen voor behoeftige, dakloze derdelanders zonder wettig verblijf en zonder minderjarige kinderen. Ze hebben binding met Gent en willen werken aan een duurzaam, reëel en wettig perspectief. De deelnemers aan het project krijgen daarom tijdelijk opvang, aanklampende perspectiefbegeleiding en juridische begeleiding.

Gent haalde de mosterd voor dit project in Nederland waar soortgelijke projecten mooie resultaten kunnen voorleggen. Andere steden in België hebben interesse in deze aanpak om ook op hun grondgebied een soortgelijk project uit de grond te stampen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi verleent daarom een subsidie aan de lokale besturen die willen experimenteren met pilootprojecten Opvang en Oriëntatie. Hij voorziet maximaal 140.000 euro per jaar voor enkele projecten. Stad Gent is de eerste in rij en kan in 2022 met deze subsidie van 140.000 euro een deel van de begeleidingscapaciteit, uitbesteed aan het CAW Oost-Vlaanderen, van het project Opvang en Oriëntatie in De Blekerij financieren. De overeenkomst met Fedasil, Kartuizersstraat 21, 1000 Brussel, werd afgesloten voor de periode van 1 maart 2022 tot 31 december 2022. 

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst*     Beleidscel precair verblijf, opvang en overgang naar wonen 
Budgetplaats     PRB1064   
Categorie*     E-740 
Subsidiecode     FED.POO
2022     140.000 
Totaal     140.000 

Verwachte ontvangsten

€ 140.000,00

Activiteit

PRB1064 Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Bekrachtigt de overeenkomst met Fedasil, Kartuizersstraat 12, 1000 Brussel, voor de uitvoering van het project 'Opvang en Oriëntatie' – doelgroep mensen zonder wettig verblijf, gesubsidieerd door Fedasil - Programma Vrijwillige Terugkeer, met inwerkingtreding op 1 maart 2022, zoals gevoegd in bijlage.