Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_RMW_00048 - Overeenkomst voor de uitvoering van het project 'Opvang en Oriëntatie' – doelgroep mensen zonder wettig verblijf, gesubsidieerd door Fedasil - Programma Vrijwillige Terugkeer - Bekrachtiging

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:12
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Martine Verhoeve; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00048 - Overeenkomst voor de uitvoering van het project 'Opvang en Oriëntatie' – doelgroep mensen zonder wettig verblijf, gesubsidieerd door Fedasil - Programma Vrijwillige Terugkeer - Bekrachtiging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 39
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 6
Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00048 - Overeenkomst voor de uitvoering van het project 'Opvang en Oriëntatie' – doelgroep mensen zonder wettig verblijf, gesubsidieerd door Fedasil - Programma Vrijwillige Terugkeer - Bekrachtiging 2022_RMW_00048 - Overeenkomst voor de uitvoering van het project 'Opvang en Oriëntatie' – doelgroep mensen zonder wettig verblijf, gesubsidieerd door Fedasil - Programma Vrijwillige Terugkeer - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Inleiding

De Stad Gent kampt zoals andere steden en gemeenten met een problematiek van dakloosheid. Het Gentse bestuur heeft de ambitie om dakloosheid aan te pakken. Het bestuursakkoord focust op de combinatie van preventie en curatie met een sterke nadruk op het belang van duurzame oplossingen. Dit werd vertaald in het Gentse armoedebeleidsplan, goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 oktober 2020, in de strijd tegen structurele dakloosheid. Hiervoor wil de Stad inzetten op preventie, opvang en duurzame huisvesting voor zoveel mogelijk Gentenaars.

Duurzame oplossingen in de vorm van Opvang & Oriëntatie 

In het project Opvang en Oriëntatie wordt ingezet op die personen in dakloosheid waar de inschatting is dat er eerst een oriëntatiefase nodig is vooraleer tot een structurele oplossing voor de dakloosheid kan worden gekomen. In deze oriëntatiefase wordt onderzocht of iemand zelfstandig kan wonen of eerder een vorm van begeleid wonen of residentieel wonen nodig heeft, of wordt aan rechtenuitputting gedaan.  

Het project bevat 3 onderdelen: 

  1. Opvang en Oriëntatie van langdurig daklozen;
  2. Opvang en Oriëntatie van dakloze jongeren;
  3. Opvang en Oriëntatie van dakloze mensen zonder wettig verblijf.

De krachtlijnen en de projecten van de Gentse opvang en oriëntatie van dakloze personen werd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2021 goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Opvang en Oriëntatie voor daklozen zonder wettig verblijf

Met de opening van de collectieve opvangstructuur De Blekerij werd in november 2021 het onderdeel ‘Opvang en Oriëntatie van dakloze mensen zonder wettig verblijf’ opgestart. We voorzien twintig 24u-opvangplaatsen voor behoeftige, dakloze derdelanders zonder wettig verblijf en zonder minderjarige kinderen. Ze hebben binding met Gent en willen werken aan een duurzaam, reëel en wettig perspectief. De deelnemers aan het project krijgen daarom tijdelijk opvang, aanklampende perspectiefbegeleiding en juridische begeleiding.

Gent haalde de mosterd voor dit project in Nederland waar soortgelijke projecten mooie resultaten kunnen voorleggen. Andere steden in België hebben interesse in deze aanpak om ook op hun grondgebied een soortgelijk project uit de grond te stampen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi verleent daarom een subsidie aan de lokale besturen die willen experimenteren met pilootprojecten Opvang en Oriëntatie. Hij voorziet maximaal 140.000 euro per jaar voor enkele projecten. Stad Gent is de eerste in rij en kan in 2022 met deze subsidie van 140.000 euro een deel van de begeleidingscapaciteit, uitbesteed aan het CAW Oost-Vlaanderen, van het project Opvang en Oriëntatie in De Blekerij financieren. De overeenkomst met Fedasil, Kartuizersstraat 21, 1000 Brussel, werd afgesloten voor de periode van 1 maart 2022 tot 31 december 2022. 

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst*     Beleidscel precair verblijf, opvang en overgang naar wonen 
Budgetplaats     PRB1064   
Categorie*     E-740 
Subsidiecode     FED.POO
2022     140.000 
Totaal     140.000 

Verwachte ontvangsten

€ 140.000,00

Activiteit

PRB1064 Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Bekrachtigt de overeenkomst met Fedasil, Kartuizersstraat 12, 1000 Brussel, voor de uitvoering van het project 'Opvang en Oriëntatie' – doelgroep mensen zonder wettig verblijf, gesubsidieerd door Fedasil - Programma Vrijwillige Terugkeer, met inwerkingtreding op 1 maart 2022, zoals gevoegd in bijlage.