Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_RMW_00054 - Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 - Wijziging

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Evita Willaert
2022_RMW_00054 - Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 - Wijziging 2022_RMW_00054 - Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het 'subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017'  werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 mei 2017. Er is gebleken dat een aantal wijzigingen noodzakelijk zijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgende zaken worden gewijzigd aan het 'subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017'

- Artikel 3. Voorwaarden

Administratieve vereenvoudiging: berekening, contact en storting gebeurt via de hoofdvestigingsplaats per instellingsnummer (volgens Vlaanderen) in plaats van per vestigingsplaats.

 • Cijfers worden vanaf nu gekoppeld aan de databank van Vlaanderen om ervoor te zorgen dat iedereen met dezelfde cijfers werkt.
 • Doordat de berekening en uitbetaling gekoppeld wordt aan de hoofdvestigingsplaats van het instellingsnummer, zal er minder wildgroei mogelijk zijn van veranderende rekeningnummers en ondernemingsnummers van de verschillend vestigingsplaatsen. Dit zorgt voor heel wat administratieve vereenvoudiging. 

- Artikel 4. Subsidiebedrag

Aanpassing van het forfaitair bedrag per school en aangepaste berekeningswijze. Door de stijging van het aantal scholen met hogere percentages leerlingen in een kwetsbare situatie was het totale subsidiebedrag ontoereikend geworden om de afgesproken forfaits te kunnen uitkeren.

 1. Hierdoor bleef er geen subsidie meer over om op leerling-niveau te verdelen. Daardoor kregen kleine scholen met een lager aantal leerlingen in een kwetsbare situatie, maar met een hoog % leerlingen in een kwetsbare situatie, een veel hogere subsidie dan grote scholen met in aantal veel meer leerlingen in een kwetsbare situatie.
 2. Aanpassing: het forfait werd verminderd en gelijkgeschakeld voor elke school (€200) zodat meer subsidie overblijft om op leerling-niveau verdeeld te worden.

De berekening gebeurt aan de hand van de meest recente cijfers vanuit de databank van Vlaanderen:

 • Per instellingsnummer: som van alle leerlingen in kwetsbare situatie van de verschillende Gentse vestigingsplaatsen
 • Alle scholen Buitengewoon onderwijs
 • Regulier onderwijs: scholen basisonderwijs en secundair onderwijs die zich boven het Gents gemiddelde % leerlingen in kwetsbare situatie bevinden (van alle Gentse scholen) volgens volgende kenmerken:
  1. diploma moeder
  2. schooltoelage
  3. tijdelijk buiten gezin geplaatst
  4. trekkende bevolking 

Het subsidiebedrag per instellingsnummer bestaat uit volgende 2 onderdelen: 

 • Forfait van €200
 • Middelen op leerling-niveau: totaal aantal leerlingen in kwetsbare situatie van alle vestigingsplaatsen die in aanmerking komen per instellingsnummer
  • Restbedrag per leerling in kwetsbare situatie = restbedrag subsidie na aftrek totaal forfait ÷ totaal aantal leerlingen in kwetsbare situatie van de scholen die in aanmerking komen
  • Leerling-niveau = Restbedrag per leerling in kwetsbare situatie x totaal aantal leerlingen in kwetsbare situatie per instellingsnummer

- Artikel 5. Procedure

Administratieve vereenvoudiging: berekening, contact en storting gebeurt via de hoofdvestigingsplaats per instellingsnummer (volgens Vlaanderen) in plaats van per vestigingsplaats.

 • Cijfers worden vanaf nu gekoppeld aan de databank van Vlaanderen om ervoor te zorgen dat iedereen met dezelfde cijfers werkt.
 • Doordat de berekening en uitbetaling gekoppeld wordt aan de hoofdvestigingsplaats van het instellingsnummer, zal er minder wildgroei mogelijk zijn van veranderende rekeningnummers en ondernemingsnummers van de verschillend vestigingsplaatsen. Dit zorgt voor heel wat administratieve vereenvoudiging. 

Activiteit

AC35420 Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt het 'Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017' zoals aangegeven in het document in bijlage. De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen