Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_RMW_00062 - Sluiten van een overeenkomst tot afrekening van verbruikskosten van 1 januari 2013 t.e.m. 30 september 2021, voor de panden gelegen te Vaartstraat 2, 2A, 4, Neuseplein 31, 33 en Ferdinand Lousbergkaai 12 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Martine Verhoeve; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00062 - Sluiten van een overeenkomst tot afrekening van verbruikskosten van 1 januari 2013 t.e.m. 30 september 2021, voor de panden gelegen te Vaartstraat 2, 2A, 4, Neuseplein 31, 33 en Ferdinand Lousbergkaai 12 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00062 - Sluiten van een overeenkomst tot afrekening van verbruikskosten van 1 januari 2013 t.e.m. 30 september 2021, voor de panden gelegen te Vaartstraat 2, 2A, 4, Neuseplein 31, 33 en Ferdinand Lousbergkaai 12 - Goedkeuring 2022_RMW_00062 - Sluiten van een overeenkomst tot afrekening van verbruikskosten van 1 januari 2013 t.e.m. 30 september 2021, voor de panden gelegen te Vaartstraat 2, 2A, 4, Neuseplein 31, 33 en Ferdinand Lousbergkaai 12 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, boek III, titel VIII 'Huur'.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Als gevolg van de fusie van WoninGent in 2011 en het Protocolakkoord tussen de Stad Gent en de cvba-so WoninGent, zijn een aantal panden van de Stad Gent overgegaan naar de cvba-so WoninGent, onder meer de panden te Vaartstraat 2A (LDC De Boei), Ferdinand Lousbergkaai 12 (LDC De Horizon) en Neuseplein 33 (LDC De Thuishaven).

OCMW Gent heeft voor het verdere gebruik van de panden te Vaartstraat 2A, Ferdinand Lousbergkaai 12 en Neuseplein 33, bruikleenovereenkomsten afgesloten met de cvba-so WoninGent, overeenkomstig het protocolakkoord tussen de Stad Gent en de cvba-so WoninGent. Ook werden er ten behoeve van de werking van het lokaal dienstencentrum De Boei en het lokaal dienstencentrum De Thuishaven, bijkomende huurovereenkomsten gesloten voor de lokalen te Vaartstraat 2 en Neuseplein 31.

Voor het verbruik van gas, water en elektriciteit was als principe voorzien dat OCMW Gent maandelijks een forfait aan WoninGent betaalde, en dat er jaarlijks een eindafrekening werd opgemaakt op basis van het werkelijk verbruik. 

In 2013 ontstond er een onduidelijkheid tussen partijen over de eindafrekening van gas, o.a. omdat er verschillende calorimeters in rekening werden gebracht die niet overeenkwamen met de calorimeters opgenomen in de plaatsbeschrijving. 

OCMW Gent vroeg om een rechtzetting, en betaalde in tussentijd enkel de gevraagde voorschotten. Er gebeurde vanaf die tijd geen jaarlijkse eindafrekening meer.

In het voorjaar van 2020 waren er verschillende gesprekken tussen OCMW Gent en WoninGent, en werden de calorimeters van de administratieve locaties te Vaarstraat 2, 2A (inclusief groene zaal), 4, Ferdindand Lousbergkaai 12 en Neuseplein 31, 33– in de lokalen die worden gebruikt door het OCMW- opnieuw in kaart gebracht.

Uit de rondgang is gebleken dat sommige meters onterecht werden aangerekend, andere meters niet meer opgenomen waren in de afrekening, en er sinds 2013 verschillende meters waren vervangen.

Het opstellen van een volledig nauwkeurige afrekening is niet meer haalbaar, aangezien er geen correcte gegevens (meer) beschikbaar zijn over het werkelijke verbruik onder meer van het jaar 2013. Op basis van de informatie die wel nog beschikbaar is, zijn partijen in overleg tot een akkoord gekomen over de afrekening van het verbruik van 1/01/2013 t.e.m. 31/12/2020, tot slot van alle rekeningen. Voor de periode van 1/01/2021 tot en met 30/09/2021 is er al een akkoord voor een gedeeltelijke afrekening op basis van de voorschotten, en volgt er nog een eindafrekening van zodra WoninGent zelf zicht heeft op de eindafrekening voor deze periode voor al deze locaties.

Aangezien OCMW Gent jarenlang te hoge voorschotten betaalde, zal  WoninGent aan OCMW Gent nog een bedrag terugstorten van 195.637,84 euro voor de periode van 1/01/2013 t.e.m. 31/12/2020. In deze periode zit ook het akkoord voor de gedeeltelijke afrekening op basis van de voorschotten van 1/01/2021 tot en met 30/09/2021.

Op 1 oktober 2021 zijn voor de verschillende locaties nieuwe huurovereenkomsten tussen OCMW Gent en WoninGent ingegaan. In de nieuwe overeenkomsten werden m.b.t. de verrekening van het verbruik gas, water en elektriciteit volgende afspraak gemaakt: OCMW Gent zal instaan voor de betaling van het verbruik van gas, water en elektriciteit op basis van het opgemeten verbruik aan de hand van een tussenteller, en zal een maandelijks forfait betalen bepaald door WoninGent. Jaarlijks zal er een afrekening worden opgemaakt op basis van het werkelijk door de tussentellers geregistreerde verbruik. Als het werkelijk verbruik hoger is dan het betaalde forfait, zal OCMW Gent het saldo bijstorten binnen de dertig dagen na ontvangst van de afrekening. Omgekeerd zal WoninGent het aandeel van het betaalde forfait dat het werkelijk verbruik overstijgt, terugstorten aan de huurder binnen de maand na opmaak van de afrekening. Op basis van de afrekening worden de nieuwe voorschotten berekend, eenmaal per jaar in januari.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd de overeenkomst tot afrekening van de verbruikskosten voor de periode van 1/01/2013 tot 30/09/2020 (inclusief het gedeeltelijk akkoord van 1/01/2021 t.e.m. 30/09/2021) tussen OCMW Gent en de cvba WoninGent, met maatschappelijke zetel te Gent, Lange Steenstraat 54, voor een bedrag van 195.637,84 euro in het voordeel van OCMW Gent, goed te keuren.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst*

LDC DE BOEI

LDC DE THUISHAVEN

LDC DE HORIZON

Budgetplaats

J50110000

J54110000

J51110000

Categorie*

E

E

E

Subsidiecode

Niet_Relevant

Niet_Relevant

Niet_Relevant

2022

64.101,25

98.805,35

32.731,24

Verwachte ontvangsten

€ 195.637,84

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de overeenkomst tot afrekening van de verbuikskosten voor de periode van 1/01/2013 tot 30/09/2020, te sluiten met de cvba WoninGent, met maatschappelijke zetel te Lange Steenstraat 54, ingeschreven in het RPR te Gent onder het nummer 0400.032.156, met betrekking tot de onroerende goederen gelegen te Gent, Vaartstraat 2-2A-4, Neuseplein 31 en 33, en Ferdinand Lousbergkaai 12, zoals gevoegd in bijlage.