Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_RMW_00061 - Overdracht huurovereenkomsten m.b.t. de noodwoningen van OCMW Gent naar Stad Gent - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Martine Verhoeve; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00061 - Overdracht huurovereenkomsten m.b.t. de noodwoningen van OCMW Gent naar Stad Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00061 - Overdracht huurovereenkomsten m.b.t. de noodwoningen van OCMW Gent naar Stad Gent - Goedkeuring 2022_RMW_00061 - Overdracht huurovereenkomsten m.b.t. de noodwoningen van OCMW Gent naar Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77. 

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 1996 werd een samenwerkingsprotocol afgesloten tussen het OCMW Gent, de Stad Gent en de toenmalig sociale huisvestingsmaatschappijen voor een samenwerking op het gebied van o.a. de verhuring van noodwoningen.

De Dienst Sociale Woonbegeleiding heeft momenteel 25 bemeubelde noodwoningen in beheer, die buiten het sociale huurstelsel van de Gentse huisvestingsmaatschappijen worden gehuurd en als tijdelijke oplossing worden onderverhuurd aan gezinnen in Gent die naar aanleiding van een acute overmachtssituatie, hun woning onmiddellijk moeten verlaten en geen andere tijdelijke huisvesting hebben. 

Sinds 1 januari 2019 vormen de Stad en het OCMW Gent één geïntegreerde, lokale overheidsorganisatie. In het kader van het traject Sociale Synergie voor het thema Wonen, Opvang en Tijdelijke huisvesting, is er beslist het beheer en de huisbaasrol van de nood- en transitwoningen te integreren en te centraliseren bij de Stad Gent (Dienst Wonen).

Op de zitting van 23 mei 2022 heeft de gemeenteraad het nieuw reglement voor de tijdelijke en voorwaardelijke terbeschikkingstelling van transitwonigen (inclusief de voormalige OCMW-noodwoningen), en het nieuw model van precaire gebruiksovereenkomst voor de transitwoningen met als bijlage het huishoudelijk reglement voor het gebruik van de transitwoningen, goedgekeurd.

Vanaf 1 juli 2022 zal de Dienst Wonen instaan voor het beheer van 40 transitwoningen. Deze 40 woningen zullen een samenvoeging zijn van de 15 transitwoningen van de Stad Gent en de 25 noodwoningen van het Departement Welzijn en Samenleving. De (juridische) terbeschikkingstelling van deze woningen aan de doelgroep zal voortaan geïntegreerd vanuit de Stad verlopen. 

In navolging van deze reorganisatie dienen de hoofdhuurcontracten m.b.t. de 25 noodwoningen, gesloten tussen OCMW Gent en de sociale huisvestingsmaatschappijen, alsook de financiële middelen van OCMW Gent overgedragen te worden naar Stad Gent.

Middels dit besluit vraagt de Dienst Vastgoed goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor de overdracht naar de Stad Gent, van de hoofdhuurcontracten m.b.t. de 25 noodwoningen, gesloten met de sociale huisvestingsmaatschappijen, meer bepaald de cvba-so WoninGent, De Gentse Haard en de Volkshaard.

De Dienst Vastgoed zal vanaf 1 juli 2022 instaan voor de verdere opvolging van voormelde hoofdhuurcontracten, en de overname van de contracten m.b.t. de nutsvoorzieningen van voormelde panden. Eventuele afrekeningen die volgen zullen tot op datum van overname voor rekening zijn van OCMW Gent.

Bij de voorbereiding van de overdracht werd vastgesteld dat een aantal van de contracten met de Genste Haard en de cvba-so Woningent zeer oud waren (sommige nog van voor de fusie) en daardoor niet uniform en afgestemd op de huidige gangbare contractuele bepalingen. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om voor alle locaties van De Genste Haard en WoninGent nieuwe actuele en uniforme contracten op te maken (met behoud van de bestaande financiële voorwaarden).   

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Alle betrokken sociale huisvestingsmaatschappijen gingen akkoord met de overdracht van de betreffende huurovereenkomsten. 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd in kader van het traject sociale synergie, goedkeuring te verlenen aan de overdracht naar de Stad Gent van de huurovereenkomsten betreffende de 25 noodwoningen, gesloten tussen OCMW Gent met de sociale huisvestingsmaatschappijen, meer bepaald de cvba-so WoninGent, De Gentse Haard, en De Volkshaard.

De bestaande overeenkomsten tussen OCMW Gent en De Volkshaard blijven ongewijzigd en worden integraal overgenomen. De contracten met de Genste Haard en de cvba-so WoninGent worden ontbonden en integraal vervangen door nieuwe overeenkomsten (onder dezelfde voorwaarden).

Voor geen van de bovenstaande overeenkomsten zijn er openstaande huurschulden van het OCMW ten aanzien van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Wel zullen er nog afrekeningen voor kosten kunnen volgen, die -zoals hoger aangehaald- tot op het moment van overdracht van de overeenkomsten voor rekening zjin van het OCMW Gent en vanaf het moment van overname voor rekening van de Stad Gent. 

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de overdracht naar de Stad Gent van de huurovereenkomsten, gesloten tussen OCMW Gent en De Volkshaard, met maatschappelijke zetel te Gent, Ravensteinstraat 12, ingeschreven in de RPR onder het nummer 0400.067.887, voor de onroerende goederen gelegen te: 

- Gentbrugge, Posthoornstraat 4, voor een duur van 9 jaar, ingegaan op 1/02/2019, en een einde zal nemen op 31/01/2028;

- Gentbrugge, Posthoornstraat 10, voor een duur van 9 jaar, ingegaan op 1/03/2015, en een einde zal nemen op 28/02/2024;

- Gent, Smaragdstraat 9, van onbepaalde duur, ingegaan op 1/02/2000; 

Artikel 2

Keurt goed de ontbinding van de huurovereenkomsten, gesloten tussen OCMW Gent en De Gentse Haard, met maatschappelijke zetel te Gent, Leiekaai  340, ingeschreven in de RPR onder het nummer 0400.030.077, voor de onroerende goederen gelegen te: 

- Gent, Marseillestraat 9;

- Gent, Marseillestraat 15;

- Gent, Marseillestraat 39;

- Gent, Marseillestraat 83;

Artikel 3

Keurt goed de ontbinding van de huurovereenkomsten, gesloten tussen OCMW Gent en de cvba-WoninGent, met maatschappelijke zetel te Lange Steenstraat 54, ingeschreven in het RPR onder het nummer 0400.032.156, voor de onroerende goederen gelegen te:

- Gent, Jubileumlaan 100;

- Gent, August Vermeylenstraat 115;

- Gent, Baviaanstraat 53;

- Gent, Geraniumstraat 134;

- Gent, Kikvorsstraat 1075,

- Gent, Kikvorsstraat 557;

- Gent, Kikvorsstraat 685;

- Gent, Kikvorsstraat 789;

- Gent, Cornelis Sneysonnestraat 70;

- Gent, Marseillestraat 100;

- Gent, Marseillestraat 130;

- Gent, Marseillestraat 88;

- Gent, Marseillestraat 98;

- Gent, Meierij 172;

- Gent, Neermeerskaai 147;

- Gent, Neermeerskaai 202;

- Gent, Rerum Novarumplein 157;

- Gent, Rerum Novarumplein 161; 


Bijlagen

 • 20220701_DO_Patrimonium transitwoningen van de Stad Gent 1 juli 2022 met vergoe.docx
 • 20150301_AK_hoofdhuurcontract noodwoning Posthoornstraat 10.pdf
 • 20190521_geregistreerde huurovereenkomst NW Posthoornstraat 4 130519_Volkshaard.pdf
 • Jubileumlaan 100.pdf
 • Smaragdstraat 9.pdf
 • Marseillestraat 9
 • Marseillestraat 15
 • Marseillestraat 39
 • Marseillestraat 83
 • August Vermeylenstraat 115
 • Baviaanstraat 53
 • Cornelis Sneyssonestraat 70
 • Geraniumstraat 134
 • Kikvorsstraat 557
 • Kikvorsstraat 685
 • Kikvorsstraat 789
 • Kikvorsstraat 1075
 • Marseillestraat 88
 • Marseillestraat 98
 • Marseillestraat 100
 • Marseillestraat 130
 • Meierij 172
 • Neermeerskaai 147
 • Neermeerskaai 202
 • Rerum Novarumplein 157
 • Rerum Novarumplein 161