Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_RMW_00059 - verlenging samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering sociale economie - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2022_RMW_00059 - verlenging samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering sociale economie - Goedkeuring 2022_RMW_00059 - verlenging samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering sociale economie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling van 12 juli 2013

Het decreet betreffende lokale diensteneconomie van 22 november 2013

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van de decreten collectief maatwerk en lokale diensteneconomie heeft VDAB als arbeidsmarktregisseur meerdere bevoegdheden gekregen: indicering, bepalen rechten, bepalen werkondersteuningspakket en evaluatie van de doelgroepwerknemer.  

Indicering is het onderzoek of iemand kan erkend worden als persoon met een arbeidsbeperking en op basis hiervan rechten kan krijgen voor tewerkstelling in de sociale economie.

De indicering wordt uitgevoerd door VDAB of een door VDAB aangewezen dienstverlener. Deze dienstverleners kunnen enkel een advies van indicering uitbrengen, het blijft VDAB die de finale beslissing neemt en rechten toekent.  

Sinds 2016 is OCMW Gent erkend als dienstverlener voor het uitvoeren van indiceringen voor eigen cliënten die een traject doorlopen bij Dienst Werk en Activering en waarbij de inschatting wordt gemaakt dat een indicering aangewezen is.  Het gaat hier zowel om cliënten met leefloon als in een art. 60 tewerkstelling.  Door de indicering zelf uit te voeren werken we efficiënt, want de informatie die relevant is voor het onderzoek en om een correct advies te formuleren is intern aanwezig. VDAB heeft hier zelf geen of minder zicht op gezien zij deze werkzoekende niet zelf begeleiden.  Door dit zelf te doen verloopt het traject richting een toeleiding naar de sociale economie dus vlotter en sneller.  De praktijk wijst uit dat onze geformuleerde adviezen zo goed als altijd gevolgd worden.  

De samenwerking legt ons geen contingent op. OCMW Gent oordeelt autonoom over de wenselijkheid van elk onderzoek.  OCMW Gent krijgt voor deze opdracht geen vergoeding. De meerwaarde zit in de efficiëntie in het traject van de individuele cliënt en het verhogen van diens kansen op doorstroom naar de sociale economie.   

De samenwerkingsovereenkomst met VDAB die in april 2016 is aangegaan was beperkt tot 6 jaar en ligt nu ter verlenging voor, deze keer voor onbepaalde duur, al zal deze bij het in voege treden van het nieuwe decreet individueel maatwerk (dat lokale diensteneconomie zal vervangen) waarschijnlijk al op vrij korte termijn opnieuw aangepast moeten worden. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

OCMW Gent is door VDAB erkend als dienstverlener voor het uitvoeren van indiceringen en het formuleren van een advies richting tewerkstelling in de sociale economie.

Door dit zelf uit te voeren wordt de toegang tot de sociale economie voor de doelgroep van Dienst Werk en Activering beter en vlotter gefaciliteerd. 

De adviesbevoegdheid werd geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst die verlengd dient te worden.  

Activiteit

ACD3812 Aanbieden van individuele trajecten economische activering

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst 'adviesbevoegdheid betreffende indicering in het kader van het decreet collectief maatwerk en het decreet lokale diensteneconomie' met VDAB.