Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_RMW_00059 - verlenging samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering sociale economie - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Martine Verhoeve; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00059 - verlenging samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering sociale economie - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00059 - verlenging samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering sociale economie - Goedkeuring 2022_RMW_00059 - verlenging samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering sociale economie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling van 12 juli 2013

Het decreet betreffende lokale diensteneconomie van 22 november 2013

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van de decreten collectief maatwerk en lokale diensteneconomie heeft VDAB als arbeidsmarktregisseur meerdere bevoegdheden gekregen: indicering, bepalen rechten, bepalen werkondersteuningspakket en evaluatie van de doelgroepwerknemer.  

Indicering is het onderzoek of iemand kan erkend worden als persoon met een arbeidsbeperking en op basis hiervan rechten kan krijgen voor tewerkstelling in de sociale economie.

De indicering wordt uitgevoerd door VDAB of een door VDAB aangewezen dienstverlener. Deze dienstverleners kunnen enkel een advies van indicering uitbrengen, het blijft VDAB die de finale beslissing neemt en rechten toekent.  

Sinds 2016 is OCMW Gent erkend als dienstverlener voor het uitvoeren van indiceringen voor eigen cliënten die een traject doorlopen bij Dienst Werk en Activering en waarbij de inschatting wordt gemaakt dat een indicering aangewezen is.  Het gaat hier zowel om cliënten met leefloon als in een art. 60 tewerkstelling.  Door de indicering zelf uit te voeren werken we efficiënt, want de informatie die relevant is voor het onderzoek en om een correct advies te formuleren is intern aanwezig. VDAB heeft hier zelf geen of minder zicht op gezien zij deze werkzoekende niet zelf begeleiden.  Door dit zelf te doen verloopt het traject richting een toeleiding naar de sociale economie dus vlotter en sneller.  De praktijk wijst uit dat onze geformuleerde adviezen zo goed als altijd gevolgd worden.  

De samenwerking legt ons geen contingent op. OCMW Gent oordeelt autonoom over de wenselijkheid van elk onderzoek.  OCMW Gent krijgt voor deze opdracht geen vergoeding. De meerwaarde zit in de efficiëntie in het traject van de individuele cliënt en het verhogen van diens kansen op doorstroom naar de sociale economie.   

De samenwerkingsovereenkomst met VDAB die in april 2016 is aangegaan was beperkt tot 6 jaar en ligt nu ter verlenging voor, deze keer voor onbepaalde duur, al zal deze bij het in voege treden van het nieuwe decreet individueel maatwerk (dat lokale diensteneconomie zal vervangen) waarschijnlijk al op vrij korte termijn opnieuw aangepast moeten worden. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

OCMW Gent is door VDAB erkend als dienstverlener voor het uitvoeren van indiceringen en het formuleren van een advies richting tewerkstelling in de sociale economie.

Door dit zelf uit te voeren wordt de toegang tot de sociale economie voor de doelgroep van Dienst Werk en Activering beter en vlotter gefaciliteerd. 

De adviesbevoegdheid werd geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst die verlengd dient te worden.  

Activiteit

ACD3812 Aanbieden van individuele trajecten economische activering

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst 'adviesbevoegdheid betreffende indicering in het kader van het decreet collectief maatwerk en het decreet lokale diensteneconomie' met VDAB.