Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

Agenda  gemeenteraad

ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

 • Brieven gouverneur

 • 1.

  2022_GR_00662 - Ontslag van mevrouw Yeliz Güner, raadslid.- Onderzoek der verkiesbaarheid van mevrouw Martine Verhoeve, derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 6 (verkiezingen van 14 oktober 2018).- Aanstelling opvolger. - Kennisneming

  De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het ontslag van raadslid Yeliz Güner. De opvolger is mevrouw Martine Verhoeve.

 • 2.

  2022_GR_00583 - EVA vzw Business Improvement District – Algemene vergadering van 30 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 30 juni 2022 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Business Improvement District Gent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

 • 3.

  2022_GR_00582 - Designplatform Gent Oost-Vlaanderen vzw - Algemene vergadering van 30 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging

  Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 30 juni 2022 van Designplatform Gent Oost-Vlaanderen vzw en bekrachtiging te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

 • 4.

  2022_GR_00655 - Aanduiding van een vertegenwoordiger van de Stad Gent op de algemene vergadering van 29 juni 2022 van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanduiding van mevrouw Alana Herman, gemeenteraadslid, als vertegenwoordiger van de Stad Gent op de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening op 29 juni 2022 goed te keuren.
 • 5.

  2022_GR_00610 - EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 28 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 28 juni 2028 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw SodiGent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

 • 6.

  2022_GR_00524 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021 - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening voor het dienstjaar 2021 vast te stellen.

 • 7.

  2022_GR_00593 - Rapportering van de financieel directeur over het debiteurenbeheer - toestand op 31/12/2021 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrapportering door de financieel directeur over het debiteurenbeheer, van de Stad Gent en van de gemeenschappelijke departementen van het OCMW Gent en de Stad Gent, tot en met 31/12/2021.

 • 8.

  2022_GR_00643 - Samenwerkingsovereenkomst i.f.v. gebruik Magdadocumentendienst voor de uitgaande post - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de samenwerkingsovereenkomst met Vlaanderen inzake gebruik van de Magdadocumentendienst voor de uitgaande post. De overeenkomst is van onbepaalde duur en zal vooral bij het bereiken van actieve eBoxen van de correspondenten leiden tot minderuitgaven.

  De overeenkomst treedt in werking op 15/06/2022.

 • 9.

  2022_GR_00563 - Jaarrapport organisatiebeheersing 2021 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport over het jaar 2021 van de algemeen directeur over de organisatiebeheersing in Stad en OCMW Gent.


 • 10.

  2022_GR_00560 - Subsidieovereenkomsten met basisscholen De Mozaïek en Onze-Lieve-Vrouwcollege in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2022 - 30 juni 2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School met

  • basisschool De Mozaïek, Sint-Margrietstraat 33 te 9000 Gent
  •  Scholengroep van het Katholiek Onderwijs (basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege), Tentoonstellingslaan 2 te 9000 Gent

  waarbij subsidies worden toegekend van in totaal 31.657,2 euro.

 • 11.

  2022_GR_00561 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2022 - 30 juni 2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School met

  • vzw Impuls (basisschool Dokata / Sint-Salvator), Sint Salvatorstraat 14A, 9000 Gent
  • basisschool Sint-Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent, van vzw Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent (SKOG), met zetel te Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent
  • Katholieke Scholen Regio Gent-West vzw (basisschool Het Klimrek), Reinaertstraat 26 te 9000 Gent
  • MPI De Oase, Voskenslaan 362 te 9000 Gent
  • GO! basisschool De Kleine Icarus van GO! Scholengroep Gent, Schoonmeerstraat 26, 9000 Gent

  waarbij subsidies worden toegekend van in totaal 175.157,16 euro.

 • 12.

  2022_GR_00559 - Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017' te wijzigen, met ingang van 1 september 2022.

 • 13.

  2022_GR_00611 - Overdracht huurovereenkomsten m.b.t. de noodwoningen van OCMW Gent naar Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overname door de Stad Gent van de huurovereenkomsten, gesloten door het OCMW Gent met verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen, meer bepaald de cvba-so WoninGent, De Gentse Haard en De Volkshaard, betreffende de 25 noodwoningen die worden ingezet als tijdelijke huisvesting van verschillende (complementaire) doelgroepen, naar aanleiding van bepaalde woonproblematieken.

 • 14.

  2022_GR_00649 - sogent - Benoeming van een commissaris, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de benoeming goed te keuren van CVBA Mazars Bedrijfsrevisoren, Manhattan Office Tower - Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Brussel , lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangewezen ingevolge de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving, voor een periode van 3 jaar met ingang van 30 juni 2022 (vermoedelijke datum van de sluiting van de opdracht) voor het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van 2022, 2023 en 2024.

 • 15.

  2022_GR_00535 - Inbreng van gebruiksrecht in TMVW - Uitbreiding van de toetreding tot de Divisie Secundaire Diensten (S)-divisie voor de sites Hondelee (Zwijnaarde) en Sint-Gerolfstraat (Drongen) - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

  • de inbreng in TMVW van het gebruiksrecht  en de daarmee gepaard gaande rechten van de volgende projectsites
   • voetbalterreinen en accommodatie gelegen te Hondelee (Zwijnaarde)
   • 4 parkeerplaatsen en een hoogspanningscabine gelegen te Sint-Gerolfstraat (Drongen)

  • de waarde van het gebruiksrecht bedraagt € 64.644.
   Dit gebruiksrecht wordt door TMVW aan Stad Gent vergoed onder de vorm van:
   • een eenmalige vergoeding (= 35 % van het gebruiksrecht) van € 22.275,39 uitbetaald in twaalf schijven
   • 828 S-aandelen met nominale waarde van € 50, ten belope van € 41.400;
   • het negatief saldo van -€ 31,39 wordt toegevoegd aan de reeds bestaande uitgiftepremie.

   De stad beschikt hierdoor over 50 Sk-aandelen, 358 798 S-aandelen en een resterende uitgiftepremie van 5,99 euro.

 • 16.

  2022_GR_00616 - Aanvraag van de Politiezone Gent tot het plaatsen en gebruiken van tijdelijke vaste camera's op niet-besloten plaatsen tijdens de Gentse Feesten 2022 - Advies

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een positief advies te verlenen aan de vraag van de Politiezone Gent om tot plaatsing en gebruik van tijdelijke vaste camera's te mogen overgaan tijdens de Gentse Feesten, voor de periode 15 t.e.m. 25 juli 2022, op niet-besloten plaatsen, zoals vermeld op een document 'cameraplan'.

 • 17.

  2022_GR_00588 - Principebesluit tot oprichting van en deelname in vzw Gent2030 - Goedkeuring

  In de beleidsnota Cultuur 2020 - 2025 is de ambitie opgenomen om vanuit de Stad Gent te kandideren voor de titel van Europese Culturele hoofdstad in 2030, als België aan de beurt is. Zoals voorzien in de beleidsnota is in 2021 een projectstructuur opgezet, er is een eerste en tweede inhoudelijke verkennende fase gelopen samen met de sector en de Gentenaars. De resultaten hiervan zijn gedeeld op 31 mei ll. onder de vorm van een Open Forum. Nu wordt aan de gemeenteraad het principebesluit voorgelegd om als Stad Gent de vzw Gent2030 op te richten en erin deel te nemen. De ontwerpstatuten worden tijdens de zomer van 2022 besproken met de partners stichtende leden. Het definitieve dossier tot oprichting wordt in september ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • 18.

  2022_GR_00658 - Vervanging van een effectief vertegenwoordiger van de Stad Gent in het beheerscomité van De Kunstbrug Destelbergen en De Kunstbrug Melle - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger van de Stad Gent in het beheercomité van De Kunstbrug Destelbergen en De Kunstbrug Melle te vervangen.

 • 19.

  2022_GR_00663 - Vervanging van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een kandidaat voor te dragen om te zetelen als vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van bestuur van de vzw Centrum voor Basiseducatie.

 • 20.

  2022_GR_00664 - Ontslag van een bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder in de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sogent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontslag van een bestuurder uit de raad van bestuur van Sogent goed te keuren en een nieuwe bestuurder te benoemen.

 • 21.

  2022_GR_00665 - Vervanging van de eerste plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA IN-Gent vzw - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de eerste plaatsvervangende vertegenwoordiger van het effectief lid Stad Gent in de algemene vergadering van de EVA IN-Gent vzw te vervangen.
 • 22.

  2022_GR_00666 - Vervanging van een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA IN-Gent vzw - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA IN-Gent vzw te vervangen en een nieuwe bestuurder namens het lid Stad Gent voor te dragen.

 • 23.

  2022_GR_00671 - Vervanging van een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw BIG - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een bestuurder namens het lid Stad Gent in de raad van bestuur van de EVA vzw BIG te vervangen en een nieuwe kandidaat voor te dragen.

 • 24.

  2022_GR_00672 - Bevestiging van de voordracht van een vertegenwoordiger van de Stad Gent in het bestuursorgaan van de vzw Eiland Zwijnaarde - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voordracht van de huidige vertegenwoordiger van de Stad Gent in het bestuursorgaan van de vzw Eiland Zwijnaarde te bevestigen.

 • 25.

  2022_GR_00480 - Ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject 'Gent-UCB-site' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject 'Gent - UCB-site' tussen de Vlaamse Regering, de actoren (MIO Zwijnaarde ovv NV, Volderstraat 40, 9000 Gent; Stadsontwikkeling Gent (sogent), Volderstraat 1, 9000 Gent; Alinso Group NV, Nederzwijnaarde 2, 9052 Zwijnaarde) en de regisseurs (Stad Gent; OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen; De Vlaamse Waterweg, Havenstraat 44, 3500 Hasselt; Departement Omgeving, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel; VLAIO, Koning Albert II laan 35 bus 12, 1030 Schaarbeek; AWV, Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel). 

 • 26.

  2022_GR_00613 - Principiële vaststelling van de namen 'Celie Rebbepark' en 'Honorine Deschryverpark' voor de groenzones gelegen tussen Krijtekerkweg en Edmond Helderweirdtstraat en tussen Edmond Helderweirdtstraat en Vossenbergstraat te Oostakker - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen 'Celie Rebbepark' en 'Honorine Deschryverpark' principieel vast te stellen voor de groenzones gelegen tussen Krijtekerkweg en Vossenbergstraat te Oostakker.

 • 27.

  2022_GR_00614 - Definitieve vaststelling van de namen 'Millinocketstraat' en 'Fohrstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Dok-Noord en Koopvaardijlaan te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen 'Millinocketstraat' en 'Fohrstraat' definitief vast te stellen voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Dok-Noord en Koopvaardijlaan te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok.
 • 28.

  2022_GR_00615 - Definitieve vaststelling van de namen 'Patricia Carsonstraat' en 'Simone Duboisstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijzigingen van Sint-Jozefstraat voor de doodlopende wegsegmenten en van Eksaardserijweg voor het wegsegment tussen Krijtekerkweg en Groenstraat te Oostakker en aanbrengen van een onderschrift op de straatnaamborden - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen 'Patricia Carsonstraat' en 'Simone Duboisstraat' definitief vast te stellen voor de gedeeltelijke straatnaamwijzigingen van Sint-Jozefstraat voor de doodlopende wegsegmenten en van Eksaardserijweg voor het wegsegment tussen Krijtekerkweg en Groenstraat te Oostakker en goed te keuren dat een onderschrift op de straatnaamborden wordt aangebracht.
 • 29.

  2022_GR_00566 - Subsidie aan Gents MilieuFront - Geveltuinbrigade - Realiseren geveltuinen - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan een bijkomende subsidie van 5.000,00 euro voor vzw Gents MilieuFront - Geveltuinbrigade, Dampoortstraat 81 te 9000 Gent, voor het realiseren van aan de bewoners beloofde maar nog niet gerealiseerde geveltuinen.

  (kenmerk: TDW2022/99)

 • 30.

  2022_GR_00565 - Definitieve vaststelling van de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' te Gent - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' te Gent, definitief vast te stellen.
 • 31.

  2022_GR_00567 - Samenwerkingsovereenkomst studie en werken Nieuwpoort-cluster - addendum - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende studie en werken Nieuwpoort-cluster met AQUAFIN, TMVW en Luminus. 

  (kenmerk: TDWCOL2022/101)

 • 32.

  2022_GR_00568 - Overheidsopdracht van werken - Aanpassen, herstellen en vernieuwen van bevelposten voor verkeerslichten op diverse kruispunten - TDW/2022/012 - ID 5307 - Bestek - Vaststelling

 • 33.

  2022_GR_00569 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van flexibele paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III - TDW/2022/009 – ID5294 - Bestek - Vaststelling

 • 34.

  2022_GR_00564 - Voorlopige vaststelling van de rooilijn voor de nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I te Gent - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rooilijn voor de nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I te Gent, voorlopig vast te stellen.

 • 35.

  2022_GR_00570 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van groenaanleg Nieuw Gent, cluster Kikvorsstraat - TDW/2022/014 - ID5313 - Bestek - Vaststelling

 • 36.

  2022_GR_00495 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de aanbestedingsfase, de uitvoeringsfase en het beheer van de groenpool 'Wonderwoud' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Natuur en Bos betreffende de aanbestedingsfase, de uitvoeringsfase en het beheer van de groenpool Wonderwoud. 

  Uit de samenwerkingsovereenkomst zullen nog volgende voorstellen volgen:

  - goedkeuring bijakte 

  - goedkeuring dossier omgevingsvergunning

  - goedkeuring aanbestedingsdossier

  (voorgestelde uitgaven: 150.000 euro - raming kosten studiebureau: vast te leggen op het moment van de goedkeuring van de bijakte).

 • 37.

  2022_GR_00591 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van plantgoed voor de Stad Gent (4 percelen) - GD 11-2022 - Bestek - Vaststelling

 • 38.

  2022_GR_00527 - Toekenning van een subsidie voor het initiatief Sterrenkinderen - Sterrenstad en intentieverklaring - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een subsidie ten bedrage van 4.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw Kinderwens voor het initiatief Sterrenkinderen/Sterrenstad. Een jaarlijkse subsidie van 1.000 euro voor de periode 2022 - 2025 wordt voorgesteld.

  Tevens wordt gevraagd de intentieverklaring tot samenwerking tussen Stad Gent en Sterrenkinderen (vzw Kinderwens Expertise Netwerk) goed te keuren.

 • 39.

  2022_GR_00497 - Restauratie van een als monument wettelijk beschermd gebouw Oude Abdij Drongen - Fase 5 - Vaststelling stadsaandeel en uitbetaling eerste voorschot - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van het stadsaandeel en de uitbetaling van het eerste voorschot in de restauratiepremie voor fase 5 van de restauratie van de Oude Abdij van Drongen. Het stadsaandeel voor fase 5 bedraagt 125.323,145 euro. Het eerste voorschot bedraagt 25% of 31.330,78 euro en wordt uitbetaald aan de vzw Oude Abdij van Drongen, Drongenplein 26, Drongen.

 • 40.

  2022_GR_00572 - Overeenkomst tussen de NV Christeyns en de Stad Gent m.b.t. de realisatie van een keermuur met afsluiting - Goedkeuring

  Overeenkomst tussen de NV Christeyns en de Stad Gent m.b.t. de modaliteiten voor het plaatsen van een keermuur en afsluiting.

 • 41.

  2022_GR_00571 - Subsidieovereenkomst voor grondverzet en sloop bijgebouw in het project ‘Omgevingsaanleg CLT Meulestede’ - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de 'subsidieovereenkomst voor grondverzet en het slopen van een bijgebouw binnen het project Omgevingsaanleg CLT Meulestede'  te sluiten met Woningent cvba-so, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, houdende de toekenning van een subsidie van 190.000 euro.

 • 42.

  2022_GR_00562 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de actualisatie van het masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters - Addendum - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met NMBS en De Lijn betreffende de actualisatie van het masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters; partijen komen overeen dat het saldo van fase 2 van de gezamenlijke opdracht ten bedrage van 34.504 euro excl. 21 % btw (41.749,84 euro incl. btw) in afwijking van de verdeelsleutel voorzien in artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de actualisatie van het masterplan publieke ruimte Gent Sint-Pieters integraal gedragen wordt door Stad Gent.

 • 43.

  2022_GR_00590 - Nieuw reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen op te heffen en een nieuw reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken goed te keuren met inwerkingtreding op 1 juli 2022.

  Het college van burgemeester en schepenen keurt goed de nota "Ruimtelijk beoordelingskader bij  horecaterrassen” en het draaiboek "Overlast gerelateerd aan horeca-inrichtingen en hun terrassen”.

 • 44.

  2022_GR_00644 - Samenwerkingsovereenkomsten betreffende de monitoring van de luchtkwaliteit in Gent in het kader van de wijkmobiliteitsplannen en buitenwijken - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan twee bijkomende samenwerkingsovereenkomsten met de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst betreffende de monitoring van de luchtkwaliteit in Gent in het kader van de wijkmobiliteitsplannen en de Gentse wijken buiten de R40. 

  Sinds 2018 werken de twee partijen reeds samen om metingen van black carbon (BC) en stikstofdioxide (NO2) uit te voeren op en binnen de R40 in het kader van de lage-emissiezone. Om specifiek de luchtkwaliteit te monitoren in het kader van de wijkmobiliteitsplannen en in de buitenwijken, zijn er ook NO2-meetpunten buiten de R40 en LEZ noodzakelijk.

  Er worden twee overeenkomsten opgemaakt, voor de monitoring van de wijkmobiliteitsplannen enerzijds en de monitoring van de wijken buiten de R40 anderzijds.

  Beide overeenkomsten hebben een looptijd van ongeveer drie jaar tot 31 december 2025 voor een totaal geraamd budget van 253.594,50 euro. Na deze periode kunnen de overeenkomsten jaarlijks verlengd worden via een aangetekend schrijven, verstuurd ten minste 6 maanden voor het einde van de voorziene looptijd van de overeenkomst. 

 • 45.

  2022_GR_00645 - Overeenkomst in het kader van het project Fair Local Green Deal - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de overeenkomst in het kader van het project "Fair Local Green Deal" goed te keuren.

 • 46.

  2022_GR_00646 - Reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent'  te wijzigen, met ingang van 1/7/2022.

 • 47.

  2022_GR_00647 - Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent ' te wijzigen, met ingang van 1/7/2022.

 • 48.

  2022_GR_00648 - Subsidieovereenkomst voor relance na corona - intensifiëren van prospectie op de private huurmarkt en optimaliseren onderlinge samen- en wisselwerking voor werkingsjaren 1/07/2022 tot 30/06/2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Huuringent vzw en Sociaal Verhuurkantoor Gent voor relance na corona, intensifiëren van prospectie op de private huurmarkt en optimaliseren onderlinge samen- en wisselwerking, voor werkingsjaren 1/07/2022 tot 30/06/2023 en voor een bedrag van 75.000 euro. 


 • 49.

  2022_GR_00510 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Dekenij Oostakkerdorp voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Dekenij Oostakkerdorp, Kleemstraat 114 te 9041 Oostakker voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Dekenij Oostakkerdorp, Kleemstraat 114 te 9041 Oostakker voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 50.

  2022_GR_00511 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Dekenij Borluut Sint-Denijs-Westrem voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Borluut Dekenij Sint-Denijs-Westrem, Simon Beninglaan 4 te 9051 Sint-Denijs-Westrem voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Borluut Dekenij Sint-Denijs-Westrem, Simon Beninglaan 4 te 9051 Sint-Denijs-Westrem voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 51.

  2022_GR_00512 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Anamma voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Anamma, Ledestraat 38 te 9040 Sint-Amandsberg  voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Anamma, Ledestraat 38 te 9040 Sint-Amandsberg voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 52.

  2022_GR_00513 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Initiatief voor Jonge Kunst voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw lnitiatief voor Jonge Kunst, Kasteeldreef 2 te 9030 Mariakerke voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt  verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw lnitiatief voor Jonge Kunst, Kasteeldreef 2 te 9030 Mariakerke voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 53.

  2022_GR_00514 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Projecten Cultuurplatform Drongen voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Projecten Cultuurplatform Drongen, Treinstraat 31 te 9031 Drongen voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt  verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Projecten Cultuurplatform Drongen, Treinstraat 31 te 9031 Drongen voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 54.

  2022_GR_00515 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Ontmoetingscentrum Zwijnaarde voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Ontmoetingscentrum Zwijnaarde, Dorpsstraat 3I te 9052 Zwijnaarde voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Ontmoetingscentrum Zwijnaarde, Dorpsstraat 3I te 9052 Zwijnaarde voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 55.

  2022_GR_00516 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg, Groot Begijnhof 67 te 9040 Sint-Amandsberg voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 56.

  2022_GR_00517 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Meulestede voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Meulestede, Voorhavenlaan 84 te 9000 Gent  voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Meulestede, Voorhavenlaan 84 te 9000 Gent voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 57.

  2022_GR_00518 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met Cultuurplatform Wondelgem voor de culturele werking voor het cultuurseizoen 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met Cultuurplatform Wondelgem voor de culturele werking voor het cultuurseizoen 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met Cultuurplatform Wondelgem voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 58.

  2022_GR_00534 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Kollekasteel vzw voor de algemene jaarwerking 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de definitieve toekenning en uitbetaling van de nominatieve subsidie van 3.000 EUR - die nominatief in de principiële lijst 2022, principieel goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 april 2022, is opgenomen - aan  Kollekasteel vzw, Groenestaakstraat 66-68 te 9030 Gent voor de algemene jaarwerking goed te keuren.

 • 59.

  2022_GR_00651 - Toekenning van een structurele subsidie aan Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis vzw - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Amsab Instituut voor Sociale Geschiedenis vzw, Bagattenstraat 174, 9000 Gent, waarbij een jaarlijkse subsidie van 32.905,27 euro wordt voorzien voor de periode 1/07/2022 tot en met 31/06/2031. De subsidie is bedoeld om de aan sogent verschuldigde huurprijs te kunnen voldoen met betrekking tot het huren van een loods voor het bewaren van de erfgoedcollectie.

 • 60.

  2022_GR_00652 - Toekenning van een structurele subsidie aan Liberas vzw - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent, waarbij een jaarlijkse subsidie van 32.905,27 euro wordt voorzien voor de periode 1/07/2022 tot en met 31/06/2031. De subsidie is bedoeld om de aan sogent verschuldigde huurprijs te kunnen voldoen met betrekking tot het huren van een loods voor het bewaren van de erfgoedcollectie.

 • 61.

  2022_GR_00653 - Overheidsopdracht van diensten - concept en productie van de tentoonstelling Grote mensen die ik kende als ik klein was - Sint- Pietersabdij - vaststelling procedure en voorwaarden - Goedkeuring

 • 62.

  2022_GR_00533 - Addendum actieve vrijetijdsparticipatie bij de UiTPAS modelovereenkomst voor DKO niet-stedelijke netten binnen Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een addendum bij de modelovereenkomst UiTPAS, waarin de afwijkende modaliteiten vastgelegd worden voor de samenwerking met DKO niet-stedelijke netten binnen Gents grondgebied goed te keuren en het college van burgemeester en schepenen te machtigen om dergelijke addenda te sluiten op basis van dit addendum actieve vrijetijdsparticipatie in bijlage. Het addendum treedt in werking op 1 september 2022 en loopt tot 30 juni 2025.


 • 63.

  2022_GR_00594 - Politieverordening Gentse Feesten 2022 - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de 'Politieverordening Gentse Feesten 2022', goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2022, te wijzigen, met inwerkingtreding op 1 juli 2022.

 • 64.

  2022_GR_00557 - Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor structurele ondersteuning beleidsvoerend vermogen kinderopvang baby’s en peuters en kleuteropvang , modelovereenkomst voor trajectmatige ondersteuning en volmacht voor 3-partijenovereenkomst - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst voor structurele ondersteuning beleidsvoerend vermogen kinderopvang baby’s en peuters en kleuteropvang tussen Mentes vzw, Hallepoortlaan 27, 1060 Sint-Gillis, en de ondersteuningsorganisatie goed te keuren, alsmede het model van samenwerkingsovereenkomst voor trajectmatige ondersteuning en de volmacht tussen Mentes vzw en de ondersteuningsorganisatie. Tevens wordt gevraagd de delegatie van bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen goed te keuren.

 • 65.

  2022_GR_00523 - Keuze van de niet-stedelijke schoolbesturen m.b.t. de uitvoering van de sociale voordelen m.b.t. toezicht - Kennisneming

  In opvolging van eerdere besluitvorming waarbij de sociale voordelen en de bijhorende modaliteiten werden vastgesteld m.b.t. toezicht, wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van de keuze die de andere, niet-stedelijke, schoolbesturen maakten m.b.t. de uitvoeringsmodaliteiten rond de uitbetaling van het sociaal voordeel m.b.t. toezicht. De andere schoolbesturen wensen aanspraak te maken op het sociaal voordeel toezicht via een uitbetaling volgens het reglement buitenschoolse opvang tot 2026. Vanaf dan is er het voornemen van het Agentschap Opgroeien om via het Decreet voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten extra middelen te voorzien. 

 • 66.

  2022_GR_00481 - Toetreding als lid tot het Network of European Youth Capitals - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toetreding als lid tot  het internationaal netwerk 'Network of European Youth Capitals', NGO naar Roemeens recht, te Cluj-Napoc, Roemenië 

 • 67.

  2022_GR_00547 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie voor het ondersteunen van de Stedelijke Jeugdraad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een structurele subsidie van 7.588,26 euro - die nominatief in de meerjarenplanning 2020 -2025, goedgekeurd in zitting van de raad van 17 december 2019, is opgenomen aan de Stedelijke Jeugdraad Gent, Kammerstraat 10, 9000 Gent met als doel het ondersteunen van de Stedelijke Jeugdraad Gent.

 • 68.

  2022_GR_00521 - Subsidieovereenkomst voor de aankoop van een perceel in de Serafijnstraat te Sint-Amandsberg in functie van jeugdwerking - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met vzw Lokalenbeheer Scouts en Gidsen Ten Berg, Bosstraat 20, 9270 Laarne, waarbij een subsidie wordt toegekend van 83.631,69 euro voor de aankoop van een perceel in de Serafijnstraat te Sint-Amandsberg in functie van de werking van het erkend en gesubsidieerd jeugdwerkinitiatief Scouts en Gidsen Ten Berg.

 • 69.

  2022_GR_00546 - Subsidieovereenkomst voor het creëren van organisatie- en podiumkansen voor jongeren en jonge collectieven tijdens Boomtown 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor het creëren van organisatie- en podiumkansen voor jongeren en jonge collectieven tijdens Boomtown 2022 met vzw Oude Beestenmarkt, Burggravenlaan 62, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 7.500 euro.  

 • 70.

  2022_GR_00548 - Subsidieovereenkomst voor het realiseren van zomerkampen in 2022 voor kinderen die aangesloten zijn bij het OCMW - Habbekrats vzw - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor het organiseren van zomerkampen in 2022 met Vzw Habbekrats, E. Anseeleplein 3 te 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 20.000 euro. 

 • 71.

  2022_GR_00558 - Coronamaatregelen - Afsprakenkader en compensatie noodopvang voor kinderen uit het basisonderwijs tijdens de week voor kerst 2021 - Bekrachtiging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het afsprakenkader te bekrachtigen met de Gentse onderwijspartners betreffende de organisatie van noodopvang binnen de krijtlijnen bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10 december 2021 'tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen' en zijn goedkeuring te verlenen aan de compensatieaanvraag bij de Vlaamse overheid per 31 mei 2022, alsmede aan de doorstorting van een deel van de compensatie aan die scholen die binnen het stedelijke afsprakenkader noodopvang organiseerden, een ontvankelijke aanvraag richtten aan de Stad gent en aan de voorwaarden voldoen.

  Door de vigerende coronamaatregelen dienden de scholen tijdens de week voor kerst 2021 de activiteiten op te schorten. Aan de ouders werd gevraagd hun kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen. Voor kinderen voor wie dit niet mogelijk of wenselijk was, werd noodopvang georganiseerd door het Onderwijscentrum Gent (i.s.m. de Sportdienst) op vier buurtlocaties. Daarnaast voorzagen de Dienst Kinderopvang en enkele scholen in een noodopvangaanbod.

  De noodopvang, georganiseerd tijdens deze periode, valt binnen de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2021 'tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen'. Dit besluit regelt compensatie voor alle noodopvang, die aan bepaalde voorwaarden voldoet: gratis, binnen een lokaal afsprakenkader, enkel voor kinderen basisonderwijs, en georganiseerd tijdens de periode 13 december 2021 tot en met 15 april 2022. 

  Dat die periode pas afliep op 15 april 2022 is meteen de reden waarom dit dossier nu pas aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

 • 72.

  2022_GR_00612 - Zomerkampen en Zomerscholen 2022 - overeenkomsten met de diverse uitvoerders - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan zeven overeenkomsten, die worden afgesloten in het kader van de 'Gentse Zomerkampen en Zomerscholen 2022'. Dat is een regieverband, opgezet door het Onderwijscentrum Gent, dat de organisatoren van een pedagogisch-didactisch aanbod faciliteert en ondersteunt. Doel van dat aanbod is vanuit een brede visie op leren en met aandacht voor welbevinden en ontspanning aan vooral kinderen en jongeren in kwetsbare omstandigheden of met specifieke leernoden tijdens de zomer rijke leerervaringen te bieden op vlak van taal, STEM en/of leren leren, en aldus de verdere opbouw van leerachterstand te helpen voorkomen, eens het schooljaar opnieuw start.

  Het aanbod is divers en opgebouwd vanuit het specifieke organisatie-DNA van de diverse organisatoren. Het is vanuit het standpunt van de leerlingen, hun ouders en hun scholen gratis en vrijblijvend, en omvat een 'voltijds' aanbod van 10 dagen, opgebouwd uit een mix van (breed) lerende en ontspannende activiteiten, aangeboden door de organisatoren zelf, of door derden in het kader van het zogenaamde 'verrijkingsaanbod'.

  Deze tiendaagse aanbodverplichting geldt voor alle zomerscholen, behalve voor de zomerkampen, die het Onderwijscentrum zelf organiseert i.s.m.Roeland vzw, in het kader van brede school. Inhoudelijk zijn deze als zomerscholen 1 (Tiptaptaal), 2 (Taalkannibaal) en 7 (Straffe Taal) geïntegreerd in het globale aanbod, maar, om financieel-technische redenen, nog niet organisatorisch. Concreet betekent dit dat we deze zomerkampen NIET hoeven in te dienen in het kader van de Vlaamse oproep zomerscholen, en dat ze naar duurtijd dus kunnen afwijken van wat in de Vlaamse besluitvorming inzake zomerscholen is bepaald. 

  De andere zomerscholen worden binnen het regieverband, en dus met ondersteuning van het Onderwijscentrum Gent, wel gedurende 10 volle dagen in juli en/of augustus georganiseerd door respectievelijk Odisee vzw (Odisee Hogeschool, onder de noemer 'De Wereld van STEM'), Kamo vzw (Amadeo Kollectif, een artistiek-educatieve organisatie, onder de noemer 'Op Ontdekkingsreis naar de Verbeelding' en in samenwerking met De Centrale vzw), Sportaround vzw (i.s.m. Muziek is de Max vzw, onder de noemer 'MuSpoK'), Standaard Muide vzw (een studie-ondersteunend initiatief, onder de noemer 'BuitenSpel'), JES vzw (twee zomerscholen,  'Summer Skills' en 'OKAN zomert', respectievelijk in samenwerking met aPart vzw en Groep Intro vzw) en Universiteit Gent (Hub Diversiteit in Ontwikkeling, onder de noemer 'De Toekomst is van Ons'). 

  Op die manier bieden we tijdens de zomer rijke leerervaringen aan maximaal 640 leerlingen die opgroeien in kwetsbare omstandigheden, of anderszins leernoden hebben waaraan zinvol via de zomerkampen of de zomerscholen kan worden gewerkt. De Gentse scholen staan in voor de toeleiding van de leerlingen, binnen het ruimere leerproces waarvan zij de regisseur zijn. Het aanbod is bedoeld voor leerlingen die in Gent wonen, of in Gent school lopen.


 • 73.

  2022_GR_00522 - Overname van CVO Panta Rhei door het centrumbestuur Stad Gent gevolgd door fusie door opslorping van CVO Panta Rhei door CVO Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overname van CVO Panta Rhei door het centrumbestuur Stad Gent gevolgd door fusie door opslorping van CVO Panta Rhei, Schoonmeersstraat 26 te 9000 Gent door CVO Gent, Martelaarslaan 13 te 9000 Gent met ingang van 1 september 2022.

 • 74.

  2022_GR_00608 - Overheidsopdracht van werken - raamovereenkomst voor ontstoringen, herstellings- en renovatiewerken aan elektrische installaties in de drie gebouwenclusters behorende tot de Groep Gent - FAG/2022/013/JB/INV-EXP/5310 - Bestek - Vaststelling

 • 75.

  2022_GR_00545 - Overheidsopdracht van werken - dak- en gevelrenovatie De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1 en Hofstraat 1 te Gent - FAG/2021/058/LG/INV/5252 - Bestek - Vaststelling

 • 76.

  2022_GR_00544 - Overheidsopdracht van werken - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede - Gedeeltelijke renovatie en uitbreiding kerk Sint-Antonius Abt - FAG/2021/050-ID5240 - Bestek - Vaststelling

 • 77.

  2022_GR_00496 - Overheidsopdracht van werken - Realiseren inpandig sanitair basisschool Désiré Van Monckhoven, Désiré Van Monckhovenstraat 34 te Gent - FEG/2022/005-ID5286 - Bestek - Vaststelling

 • 78.

  2022_GR_00543 - Overheidsopdracht van diensten - studieopdracht voor de totaalrenovatie van de site Désiré Van Monckhoven 34/46 te Gent (architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen, milieu, omgevingsaanleg en EPB) FEG/2021/033-ID 5204 - Bestek - Vaststelling

 • 79.

  2022_GR_00609 - Overheidsopdracht van werken - Plaatsen van een ventilatiesysteem in de Freinetschool het Trappenhuis, Schoolkaai 23 te Gent - FEG/2021/019-ID5147 - Bestek - Vaststelling

 • 80.

  2022_GR_00538 - Lichten van een optie tot aankoop van het onroerend goed gelegen te Gent, Evergemsesteenweg - inneming 21 - 22 - 23 - Goedkeuring

 • 81.

  2022_GR_00539 - Lichten van een optie tot aankoop van het onroerend goed gelegen te Gent, Evergemsesteenweg - inneming 50 - Goedkeuring

 • 82.

  2022_GR_00540 - Lichten van een ruiloptie met betrekking tot diverse onroerende goederen gelegen te 9051 Sint-Denijs-Westrem aan de Jeroom Duquesnoylaan - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan het lichten van een ruiloptie met betrekking tot een onroerend goed gelegen te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Jeroom duquesnoylaan thans gekend bij het kadaster onder Sint-Denijs-Westrem ,25e afdeling, sectie B, perceelnummer 448A met een totale oppervlakte volgens kadaster van tweeëntwintig vierkante meter (22 m²), eigendom van de Stad Gent, met een perceel grond, gelegen te Sint-Denijs-Westrem, thans gekend bij het kadaster onder Sint-Denijs-Westrem, 25e afdeling, sectie B, perceelnummer 156P, met een totale oppervlakte volgens kadaster van vijf vierkante meter (5 m²), eigendom van IMEWO, zonder opleg
 • 83.

  2022_GR_00603 - Lichten van een optie tot kosteloze verwerving van het onroerend goed gelegen te 9032 Wondelgem, Stenenkruis - Goedkeuring


  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tot kosteloze verwerving van diverse onroerende goederen gelegen Stenenkruis, te 9032 Wondelgem, kadastraal bekend of het geweest zijnde Gent, 30e afdeling, sectie A, perceelnummers 255S, 255M, 266G2, met een gemeten oppervlakte van vierduizend honderdzesenvijftig komma 6 vierkante meter (4156,06 m²).
 • 84.

  2022_GR_00595 - Project Herontwikkeling Gasmetersite 'Tondelier', verkoop grondaandelen marktconforme woningen in fase 5, onderhandse overeenkomst - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de onderhandse overeenkomst inzake verkoop van de grondaandelen in het kader van het PPS - project Herontwikkeling Gasmetersite 'Tondelier' voor wat betreft de marktconforme entiteiten in fase 5. • 85.

  2022_GR_00596 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot het lichten van een optie tot aankoop van diverse onroerende goederen gelegen te Gent, Griendijk lotnummers 15 en 16 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan een  overeenkomst tot aankoop van diverse onroerende goederen gelegen in de Griendijk te Gent.

  Het betreft een aankoop in het kader van de samenwerking tussen Farys en de Stad Gent voor de aanleg van een riolering, nieuw wegdek en de herinrichting van grachten ter bevordering van de infiltratie van regenwater

  Concreet betref het de aankoop van de innemingen 15 en 16.

  HIervoor wordt er een bedrag van 392,90 euro betaald

   

 • 86.

  2022_GR_00597 - Sluiten van een domeinconcessie voor het gebruik van een gedeelte van het openbaar domein, gelegen te 9000 Gent, François Benardstraat , meer bepaald het paviljoen met omliggende (terras)ruimte middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren van een nominatieve subsidie voor een bedrag van 2805 euro per jaar aan vzw Comité SOS Muinkparkwijk, voor een deel van het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, François Benardstraat , meer bepaald het paviljoen met omliggende (terras)ruimte en dit onder voorwaarden.

  Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de domeinconcessie, te sluiten met vzw Comité SOS Muinkparkwijk met betrekking tot een deel van het stadseigendom, het paviljoen, met omliggende ruimte, gelegen in het Muinkpark te 9000 Gent, François Bernardstraat, voor de duur van 6 jaar, ingaande op 15 mei 2022 en eindigend op 14 mei 2028, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze concessionaris.

 • 87.

  2022_GR_00599 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed gelegen te Gent, Rooigemlaan 444-446 - Goedkeuring

 • 88.

  2022_GR_00602 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Ledeberg, Meierij en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren van een nominatieve huursubsidie ter waarde van de gederfde huurontvangsten voor een bedrag van 791,00 euro per jaar aan de feitelijke vereniging De Ledebergse Meierijvissers, voor het stadseigendom, gelegen te 9050 Ledeberg, Meierij 178, en dit onder voorwaarden.

  Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de huurovereenkomst, te sluiten met de feitelijke vereniging De Ledebergse Meierijvissers met betrekking tot het stadseigendom, gelegen te 9050 Ledeberg, Meierij 178, voor een periode van 2 jaar, ingaande op 1 juni 2022 en eindigend op 31 mei 2024, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder.

 • 89.

  2022_GR_00598 - Sluiten van een bijakte nr. 1 aan de huurovereenkomst d.d. 14/12/2009 voor het in huur nemen van een gedeelte van het onroerend goed, gelegen te Gent, Engelbert van Arenbergstraat 41 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de bijakte nr. 1 aan de huurovereenkomst d.d. 14/12/2009 te sluiten met bv RAL 9000, Engelbert van Arenbergstraat 41, 9040 Sint-Amandsberg, met betrekking tot een gedeelte van het onroerend goed, gelegen te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Engelbert van Arenbergstraat 41.
 • 90.

  2022_GR_00601 - Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen aan de Désire Mercierlaan te Gentbrugge - Goedkeuring


  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verkoop van het onroerend goed gelegen aan de Désiré Mercierlaan te Gentbrugge, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder 23ste afdeling, sectie B, perceelnummer 475X, met een gemeten oppervlakte van 68,46 m², voor 12.802,02 EUR te aanvaarden. • 91.

  2022_GR_00542 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot het lichten van een optie tot aankoop van diverse onroerende goederen gelegen te Gent, Griendijk lotnummers 13 en 14 - Goedkeuring

 • 92.

  2022_GR_00541 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot het lichten van een optie tot aankoop van diverse onroerende goederen gelegen te Gent, Griendijk lotnummers 17 en 18 - Goedkeuring

 • 93.

  2022_GR_00536 - Sluiten van een erfdienstbaarheid met betrekking tot een niet-stadseigendom gelegen in de Noordgijzelstraat te Drongen - Groenpool De Campagne - Goedkeuring

 • 94.

  2022_GR_00667 - Sluiten van een erfdienstbaarheid met betrekking tot een stadseigendom gelegen Meulesteedsesteenweg te Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de erfdienstbaarheid met betrekking tot de stadseigendom gelegen te Meulesteedsesteenweg 455 te 9000 Gent voor onbepaalde duur. 


 • 95.

  2022_GR_00537 - Vaststelling voorlopig onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorlopig onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan Ontsluitingsweg bedrijventerrein Gent Zuid I vast te stellen. Bedoeling is om de op- en afrit  van de R4 aan de Gestichtstraat af te sluiten. Dit kan alleen wanneer er een degelijke ontsluitingsweg wordt voorzien voor het vrachtverkeer van de CCEP site. Deze nieuwe ontsluitingsweg zal  lopen  via de bestaande onderdoorgang onder de E17, langs de Leebeek noordwaarts om naar het oosten af te buigen aan de noordgrens van het voormalige bedrijf Kaasboer, tegen de zuidgrens van het Arteveldestadion (Ghelamco Arena). 

  De  motivering  van het onteigeningsbesluit  en onteigeningsplan  wordt opgenomen in de bijgevoegde motiveringsnota evenals de bijgevoegde projectnota die het project beschrijft. Bovendien wordt verwezen naar het besluit van de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan Ontsluittingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I dat eveneens voor deze gemeenteraad ter goedkeuring wordt gelegd. Beide besluiten dienen samen te worden gelezen en motiveren de beleidsbeslissing om dit project uit te voeren.

  Verder wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het houden van een openbaar onderzoek.  Hierbij zal er een gezamenlijk openbaar onderzoek worden gevoerd zowel over het rooilijnplan  als het voorlopige onteigeningsbesluit  ter uitvoering daarvan.

 • 96.

  2022_GR_00600 - Principiële goedkeuring tot wederaankoop van diverse goederen gelegen te Gent, Lourdeshoek - Goedkeuring

  In het kader van het projectsite "Lourdeshoek" werd een nieuw verhaal opgestart. Zo zal een deel van deze projectsite dienen voor de POD Logistieke huisvesting, zal een deel gronden dienen voor het verleggen van de Zuidelijke Havenring,  zal een deel van de gronden gebruikt worden in een grondtransactieverhaal met de Haven en zal, indien mogelijk, een deel van de gronden dienen als bijkomend groen.

  Gezien deze ontwikkeling stadsintern is en gezien voor sogent geen verdere ontwikkelingsmogelijkheden meer zijn op deze gronden wordt voorgesteld deze gronden principieel terug over te dragen naar de Stad en dit tegen tegen de geraamde prijs van 2.319.000 € meer de eventuele kosten zoals deze gronden door sogent werden gewaardeerd.

   

 • 97.

  2022_GR_00606 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het beoordelen van milieuconformiteit en het opstellen van omgevingsvergunningen voor diverse gebouwen van de Stad Gent en OCMW Gent - SLS/2022/012 - ID5283 - Bestek - Vaststelling

 • 98.

  2022_GR_00604 - Overheidsopdracht van diensten - raamovereenkomst voor opleidingen brandbestrijding - SLS/2022/024-ID5306 - Bestek - Vaststelling

 • 99.

  2022_GR_00605 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van tuinbouwmateriaal - SLS/2022/020 - ID5298 - Bestek - Vaststelling

 • 100.

  2022_GR_00607 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor depannages, herstellings- en renovatiewerken aan HVAC en sanitaire installaties van de 3 gebouwenclusters behorende tot het patrimonium van de Stad - FM/2022/183 - Bestek - Vaststelling

 • 101.

  2022_GR_00576 - Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering over de periode 16 april 2022 t.e.m. 20 mei 2022 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportering over de periode 16 april 2022 t.e.m. 20 mei 2022 van de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde aanvullende reglementen op het wegverkeer op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van de stad Gent bevinden.

 • 102.

  2022_GR_00575 - Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ‘Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren’, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 november 2011, en bijlage 1 en 2 bij dit retributiereglement, te wijzigen.

  De wijzigingen hebben betrekking op de aanpassing van de tarieven voor het parkeren in de rode, oranje, gele en groene tariefzone en een actualisatie van de artikelen 11/1 en 26.

  Deze wijzigingen treden in werking vanaf 3 oktober 2022.

 • 103.

  2022_GR_00577 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning' te wijzigen, met ingang van 01/07/2022.  Door deze wijziging wordt de parkeervergunning zorg enkel nog uitgereikt aan  zorgverstrekkers die op structurele basis huisbezoeken afleggen, en worden de bij aanvraag voor te leggen stukken aangepast. 

 • 104.

  2022_GR_00498 - Vrijstelling van retributie voor parkeerterreinen B en C van The Loop voor de periode 1 mei 2022 tot 31 december 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vrijstelling van retributie voor het parkeren op de parkeerterreinen B en C van The Loop, voor bezoekers en medewerkers van het vaccinatiecentrum, van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022. 

 • 105.

  2022_GR_00574 - Overheidsopdracht van diensten - Verlenen van verkeerskundig advies - MB 08/2022 - Bestek - Vaststelling

 • 106.

  2022_GR_00573 - Nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni 2016, op te heffen en een nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent goed te keuren, met inwerkingtreding op 3 oktober 2022, met uitzondering van de artikelen betreffende het fietsparkeerabonnement Ledeberg,  de schrapping van de congreskaart en de toevoeging van de betalingsmogelijkheid via e-loket die in werking treden op 1 juli 2022.

 • 107.

  2022_GR_00529 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een industriële weegschaal - 2022/4857 - Prijsvraag - Vaststelling

 • 108.

  2022_GR_00530 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 24-uursstoelen en ergonomische zadelstoelen (2 percelen) - 2022/5266- Bestek - Vaststelling

 • 109.

  2022_GR_00531 - Overheidsopdracht van leveringen - Meerjarige raamovereenkomst van leveringen betreffende de aankoop van geweren 300 BLK/5,56 x 45 mm en toebehoren voor geweer ten voordele van de federale politie gestructureerd op twee niveaus – Procurement 2018 R3 105 - Intekening op perceel 2 (geluidsdemper 300 BLK) + perceel 3 (hulpmikorgaan) - Goedkeuring

 • 110.

  2022_GR_00617 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop tasers en toebehoren voor het COPS team - 2022/5340 - Bestek - Vaststelling

 • 111.

  2022_GR_00618 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van First Response Intervention Cars met ingebouwde Safety and Security Kit in aankoopcentrale - 2022/5349 - Bestek - Vaststelling

 • 112.

  2022_GR_00619 - Politiezone Gent - rapportage van de benoemingen en aanwervingen bij burgemeestersbesluit - periode maart 2022 - mei 2022 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de bij het besluit gevoegde rapportage van de benoemingen en aanwervingen voor de Politiezone Gent die, ingevolge de bevoegdheidsdelegatie, door middel van een burgemeestersbesluit werden beslist in de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 mei 2022.

 • 113.

  2022_GR_00620 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van consulent (niveau B) bij de Interventiedienst - Dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring via externe, contractuele werving om dringende redenen van 1 betrekking van consulent (niveau B) bij de Interventiedienst van de Politiezone Gent. De aangeboden arbeidsovereenkomst heeft een duurtijd van 1 jaar.

 • 114.

  2022_GR_00621 - Politie - Vacantverklaring van 66 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - derde mobiliteitscyclus 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van 59 betrekkingen in het operationeel kader en 7 betrekkingen in het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent, in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2022.

  Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd om de niet-ingevulde betrekkingen van het basiskader (inspecteur van politie), die vacant zijn verklaard in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2022, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, open te stellen via het nieuwe aanwervingsconcept voor het basiskader.


 • 115.

  2022_GR_00669 - Politie - Vacantverklaring van 13 betrekkingen in het operationeel kader - derde mobiliteitscyclus 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van 13 extra betrekkingen in het operationeel kader van de Politiezone Gent, in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2022.

  Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd om de niet-ingevulde betrekkingen van het basiskader (inspecteur van politie), die vacant zijn verklaard in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2022, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, open te stellen via het nieuwe aanwervingsconcept voor het basiskader.


 • 116.

  2022_GR_00585 - Toekenning van een nominatieve, structurele subsidie (budget 2022) aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) voor zijn werking - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een in het meerjarenplan 2020-2025 (budget 2022), aangepast in zitting van de gemeenteraad van 22 juni 2021, nominatief opgenomen subsidie ten belope van 5.284,30 euro aan de de Adviesraad etnisch-culturele diversiteit (AD REM), Woodrow Wilsonplein 5, 9000 Gent, voor zijn werking.

 • 117.

  2022_GR_00632 - Addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en vzw De Kiem voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en vzw De Kiem voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022, met name voor een bedrag van 225.534,55 euro.

   

 • 118.

  2022_GR_00633 - Addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en vzw Organisatie Broeders van Liefde (De Sleutel) voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Vzw Organisatie Broeders van Liefde (De Sleutel) voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022, met name voor een bedrag van 136.463,63 euro.

   

 • 119.

  2022_GR_00634 - Addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en vzw Natuurpunt Beheer voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Natuurpunt Beheer vzw voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022, met name voor een bedrag van 70.589,07 euro .

   

 • 120.

  2022_GR_00635 - Addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Open Plaats vzw (Kringwinkel) voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Open Plaats vzw (Kringwinkel) voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022, met name voor een bedrag van 70.589,07 euro .

   

 • 121.

  2022_GR_00552 - Academiereglement van de Academie voor Podiumkunsten Gent - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Academiereglement van de academie voor Podiumkunsten Gent' te wijzigen met ingang van 1 september 2022.

  Deze wijzigingen zijn noodzakelijk in het kader van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en ingevolge gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren.


 • 122.

  2022_GR_00553 - Academiereglement van de Academie de Kunstbrug Gent - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Academiereglement van de Academie de Kunstbrug Gent' te wijzigen met ingang van 1 september 2022.

  Deze wijzigingen zijn noodzakelijk in het kader van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en ingevolge gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren.


 • 123.

  2022_GR_00554 - Academiereglement van de Academie voor Beeldende Kunst Gent - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Academiereglement van de Academie voor Beeldende Kunst Gent' te wijzigen met ingang van 1 september 2022.

  Deze wijzigingen zijn noodzakelijk in het kader van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en ingevolge gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren.


 • 124.

  2022_GR_00556 - Schoolreglement voor het basisonderwijs - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Schoolreglement voor het basisonderwijs' te wijzigen met ingang van 1 september 2022.

 • 125.

  2022_GR_00555 - Centrumreglement voor het Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Centrumreglement voor het Centrum voor Volwassenenonderwijs Gent' te wijzigen met ingang van 1 september 2022.

 • 126.

  2022_GR_00549 - Centrumreglement voor het Centrum voor Leren en Werken Gent - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Centrumreglement voor het Centrum voor Leren en Werken Gent' te wijzigen met ingang van 1 september 2022. Ook de titel van het centrumreglement wordt gewijzigd naar 'Centrumreglement voor DuO²- Gent'.

 • 127.

  2022_GR_00550 - Algemeen schoolreglement voor het buitengewoon secundair onderwijs - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Algemeen schoolreglement voor het buitengewoon secundair onderwijs' te wijzigen met ingang van 1 september 2022.

 • 128.

  2022_GR_00551 - Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs' te wijzigen met ingang van 1 september 2022.

 • 129.

  2022_GR_00657 - Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 mei 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 mei 2022.

 • 130.

  2022_GR_00656 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd aangeduide leden in algemene commissies te vervangen.

 • 131.

  2022_GR_00660 - Overzicht van de aanwending van de fractietoelage en de toelage van de (onder)voorzitter van de raad - dienstjaar 2021 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het overzicht van de aanwending van de fractietoelage en de toelage van de (onder)voorzitter van de raad.

 • 132.

  2022_GR_00661 - Verslag van de terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van raadslid - dienstjaar 2021 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van de terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van raadslid - dienstjaar 2021

 • 133.

  2022_GR_00584 - Subsidieovereenkomst voor het project Campus Atelier Nieuw Gent voor de periode 1 juli 2020 - 31 december 2023 - Tweede addendum - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst voor het project Campus Atelier Nieuw Gent voor de periode 1 juli 2020 - 31 december 2023 met vzw Aan de Kant/Campus Atelier, Rerum-Novarumplein 10 te 9000 Gent, voor de verdere inrichting van de WijkWerkPlaats Nieuw Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 17.500 euro voor het werkingsjaar 2022. 

 • 134.

  2022_GR_00586 - Subsidieovereenkomst Wijkbudget - ondersteuning wijkdialoog in de wijk Rabot met focus op handelaars en vrouwen, voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst  Wijkbudget; ondersteuning wijkdialoog in de wijk Rabot met focus op handelaars en vrouwen, voor werkingsjaren 2022-2023 met vzw Burgerplicht, Maurice Maeterlinckstraat 12, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 25.000 euro.  

 • 135.

  2022_GR_00587 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaar 2022-2025, met SAAMO Gent vzw, Blaisantvest 70, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 20.000 euro.  

  Dit addendum voegt bijkomende prestaties toe aan de basisovereenkomst in het kader van ondersteuning van kwetsbare groepen i.h.k.v. het Wijkbudget in Ledeberg - werkingsjaren 2022-2023.

 • 136.

  2022_GR_00631 - Addendum projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand Grootstedelijk contactpunt Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de projectovereenkomst van het EFRO project 1112 'Technische Bijstand - EFRO Grootstedelijk Contactpunt Gent'.  Het Grootstedelijk Contactpunt Gent is ondergebracht bij de Dienst Strategische Subsidies en ondersteunt promotoren bij de opmaak, indiening, uitrol en rapportering van EFRO projecten in Gent.

 • 137.

  2022_GR_00532 - OMV_2022012251 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van parkpaden in het Sleutelbloempark - met openbaar onderzoek - Sleutelbloemstraat - openbaar domein, 9040 Sint-Amandsberg - De aanleg en wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het aanleggen van parkpaden in het Sleutelbloempark
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 1 bezwaar.

  • Aanvrager: Stad Gent GEMEENTE met als contactadres Botermarkt 1 te 9000 Gent
  • Adres: Sleutelbloemstraat - openbaar domein, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 12) sectie O 1690 N, (afd. 12) sectie O 1691 B, (afd. 12) sectie O 1692 R2, (afd. 12) sectie O 1692 X3, (afd. 12) sectie O 1692 P3, (afd. 12) sectie O 1692 P2, (afd. 12) sectie O 1692 F3, (afd. 12) sectie O 1692 L3, (afd. 12) sectie O 1693 E, (afd. 12) sectie O 1693 F, (afd. 12) sectie O 1694 A, (afd. 12) sectie O 1695 A, (afd. 12) sectie O 1695/2 G, (afd. 12) sectie O 1696 M, (afd. 12) sectie O 1697 H3, (afd. 12) sectie O 1701 F2, (afd. 18) sectie B 1700 P2 en (afd. 18) sectie B 1700 R2

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022012251 aan Sleutelbloemstraat - openbaar domein zodat de voorwaarden waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 138.

  2022_GR_00578 - OMV_2022020729 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor een verkavelingsaanvraag voor 2 kavels voor open-bebouwing, 10 kavels voor half-open bebouwing en 1 kavel voor gesloten bebouwing palend aan de nieuwe wegenis - met openbaar onderzoek - Brouwerijstraat 42 -50 en 50 - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: een verkavelingsaanvraag voor 2 kavels voor open-bebouwing, 10 kavels voor half-open bebouwing en 1 kavel voor gesloten bebouwing palend aan de reeds aangelegde wegenis
  • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen
  • Procedure: Gewone procedure
  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.
  • Aanvrager : Filip De Pauw wonende te Engelendale 19 te 9900 Eeklo
  • Adres : Brouwerijstraat 42 -50 en 50 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2022020729 aan Brouwerijstraat 42 -50 en 50 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 139.

  2022_GR_00579 - OMV_2022005474 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken - met openbaar onderzoek - Proeftuinstraat openbaar domein, 9000 Gent - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
  • Procedure: gewone procedure
  • Aantal bezwaren : 6 bezwaren.
  • Aanvrager: Stad Gent met als contactadres Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent en TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING OPDRAVER met als contactadres Stropstraat 1 te 9000 Gent
  • Adres: Proeftuinstraat openbaar domein, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 350 L, (afd. 8) sectie H 350 N, (afd. 8) sectie H 350 M, (afd. 8) sectie H 353/2 B en (afd. 8) sectie H 591 C

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg van een gemeenteweg (fiets- en wandelpad) goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022005474 aan Proeftuinstraat openbaar domein zodat de voorwaarden waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 140.

  2022_GR_00580 - OMV_2021099549 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met in totaal 19 units, een overdekte fietsenstalling en een lokaal voor gemeenschapsvoorziening na het slopen van een eengezinswoning en het rooien van enkele bomen - met openbaar onderzoek - Remi Vlerickstraat 18, 9052 Zwijnaarde - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend. 

  • Onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met in totaal 19 units, een overdekte fietsenstalling en een lokaal voor gemeenschapsvoorziening na het slopen van een eengezinswoning en het rooien van enkele bomen
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
  • Procedure: gewone procedure
  • Aantal bezwaren : 24 bezwaren en 1 petitielijst. 
  • Aanvrager: Gr-Ont BVBA gevestigd te Leeuwkestraat 1/01 te 8790 Waregem
  • Adres: Remi Vlerickstraat 18, 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie C 437 T3, (afd. 24) sectie C 437 V3, (afd. 24) sectie C 437 F3, (afd. 24) sectie C 437 W3, (afd. 24) sectie C 437 X3, (afd. 24) sectie C 437 E2, (afd. 24) sectie C 437 Z3 en (afd. 24) sectie C 437 Y3

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2021099549 aan Remi Vlerickstraat 18 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 141.

  2022_GR_00636 - OMV_2022007303 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een brandweg en fiets- en voetpaden op velden 3 en 5 Oost van The Loop - met openbaar onderzoek - Raymonde de Larochelaan , 9051 Gent - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het aanleggen van een brandweg en fiets- en voetpaden op velden 3 en 5 Oost van The Loop
   • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.

  • Aanvrager: Grondbank The Loop NV gevestigd te Voldersstraat 1 te 9000 Gent
   • Adres: Raymonde de Larochelaan , 9051 Gent (afd. 25) sectie A 191 B, (afd. 25) sectie A 192 D, (afd. 25) sectie A 192 C, (afd. 25) sectie A 204 B, (afd. 25) sectie A 210 L, (afd. 25) sectie A 253/2 C, (afd. 25) sectie A 259 L3, (afd. 25) sectie A 259 E4 en (afd. 25) sectie A 314 A

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg, van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022007303 aan Raymonde de Larochelaan  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 142.

  2022_GR_00637 - OMV_2022010743 K - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het afsplitsen van een perceel bestemd voor een meergezinswoning en een groenzone - met openbaar onderzoek - Emanuel Hielstraat - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: het afsplitsen van een perceel bestemd voor een meergezinswoning en een groenzone
   • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 17 bezwaren.

  • Aanvrager : Stadsontwikkeling Gent (sogent) AUTOGEMB gevestigd te Voldersstraat 1 te 9000 Gent

  • Adres : Emanuel Hielstraat, Frederik Burvenichstraat  

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2022010743 aan Emanuel Hielstraat/Frederik Burvenichstraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning en de latere omgevingsvergunning voor de gebouwen kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 143.

  2022_GR_00638 - OMV_2021075002 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van een grond in 1 lot bestemd voor een meergezinswoning - met openbaar onderzoek - Rerum-Novarumplein 187 en 188 - De verplaatsing van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van een grond in 1 lot bestemd voor een meergezinswoning
  • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen
  • Procedure: Gewone procedure
  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.
  • Aanvrager : Stad Gent gevestigd te Botermarkt 1 te 9000 Gent
  • Adres : Rerum-Novarumplein 187 en 188

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de verplaatsing van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2021075002 aan Rerum-Novarumplein 187 en 188 zodat de voorwaarden waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

   

 • 144.

  2022_GR_00639 - OMV_2022032718 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een gemengd project bestaande uit 2 gebouwen, de aanleg van een ondergrondse parkeergarage en omgevingsaanleg en het exploiteren van een hoogspanningscabine - met openbaar onderzoek - Dok-Noord 3, 9000 Gent - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het realiseren van een gemengd project bestaande uit 2 gebouwen (gebouw ABC omvat 29 woningen, 69 appartementen en 3 kantoorruimtes, gebouw D omvat 4 woningen, 29 appartementen en 3 kantoren), de aanleg van een ondergrondse parkeergarage en omgevingsaanleg (private collectieve tuinzone, openbare groenzone en weginfrastructuur) en het exploiteren van een hoogspanningscabine en noodgeneratoren en het lozen van huishoudelijk afvalwater

  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 4 bezwaren.

  • Aanvrager: CLEAN TECH INVESTMENTS BVBA gevestigd te Gemeenschappenlaan 100 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe en de heer Raphaël Legendre wonende te Gemeenschappenlaan 100 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

  • Adres: Dok-Noord 3, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 2729/2 V2, (afd. 1) sectie A 2729/2 S2, (afd. 1) sectie A 2735 T3, (afd. 1) sectie A 2735 H2, (afd. 1) sectie A 2735 C2, (afd. 1) sectie A 2735 E2, (afd. 1) sectie A 2735 D2, (afd. 1) sectie A 2741 X4 en (afd. 1) sectie A 2743 C2

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022032718 aan Dok-Noord 3 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 145.

  2022_GR_00640 - OMV_2022008167 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in het project "Dok-Noord" - met openbaar onderzoek - Dok-Noord en Sint-Salvatorstraat , 9000 Gent - De wijziging en heraanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in het project "Dok-Noord"

  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.

  • Aanvrager: VASTGOED NOORD NV gevestigd te Dok-Noord 7 te 9000 Gent

  • Adres: Dok-Noord  en Sint-Salvatorstraat , 9000 Gent (afd. 1) sectie A 2735 V2, (afd. 1) sectie A 2735 T3, (afd. 1) sectie A 2735 N3, (afd. 1) sectie A 2735 K3 en (afd. 1) sectie A 2735 S3

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de wijziging en heraanleg van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022008167 aan Dok-Noord  en Sint-Salvatorstraat, zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 146.

  2022_GR_00650 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2021 en activiteitenverslag over 2021 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2021 en kwijting voor het boekjaar 2021 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van de commissaris-revisor en van het activiteitenverslag van AG sogent over 2021, de jaarrekening 2021 van AG Sogent volgens de vennootschapswetgeving goed te keuren, advies te verlenen over de jaarrekening 2021 van AG Sogent volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) en kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar 2021 onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening door de toezichthoudende overheid.

 • 147.

  2022_GR_00630 - Hulpverleningszone Centrum - gewijzigde exploitatie- en investeringsdotatie van de Stad Gent voor het dienstjaar 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de dotaties 2022 van de Stad Gent voor de Hulpverleningszone Centrum, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 oktober 2021 , te wijzigen als volgt:

  • voor exploitatie: 37.724.574,79 euro
  • voor investeringen: 4.033.152,00 euro
  • bijdrage voor de pensioenen: 166.250,00 euro
 • 148.

  2022_GR_00592 - Reglement - Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het regelement 'Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent' te wijzigen, met ingang van 1 september 2022. De wijzigingen betreffen het verdwijnen van het onderscheid van de systemen voor buitenschoolse kinderopvang, enkele noodzakelijke tariefaanpassingen ingevolge gestegen kosten en enkele tekstuele verduidelijkingen.

 • 149.

  2022_GR_00525 - Addendum bij samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de operationele ondersteuning bij de vaccinatie in het kader van COVID-19 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het addendum bij de reeds goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst goed te keuren met Eerstelijnszone Gent vzw, Kliniekstraat 29, 9050 Gentbrugge, en met de Huisartsenvereniging Gent vzw, Groot Begijnhof 14, 9040 Sint-Amandsberg, met betrekking tot de COVID-19-vaccinatie voor de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022.

  ·Dit addendum regelt het financiële kader van de operationele werking voor de Huisartsenvereniging Gent in twee concrete bijlages.

 • 150.

  2022_GR_00526 - Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de infrastructuur bij de vaccinatie in het vaccinatiepunt in het kader van COVID-19 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren met het Universitair Ziekenhuis Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent, en met de Huisartsenvereniging Gent vzw,  Groot Begijnhof 14, 9040 Sint-Amandsberg, met betrekking tot de ter beschikking stelling van de infrastructuur voor het vaccinatiepunt voor de COVID-19-vaccinatie voor de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022.

 • 151.

  2022_GR_00642 - Samenwerkingsovereenkomst City Deal E-Inclusion by Design - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, District09 en het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden in het kader van de City Deal E-Inclusion by Design.

  Deze overeenkomst treedt in werking op 1 mei 2022 en loopt tot en met 1 maart 2025, de projectmiddelen voor een totaal van 247.500€ personele middelen en 24.000€ projectmiddelen worden toegekend aan District09.

 • 152.

  2022_GR_00641 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst met meerdere dienstverleners voor stedenbouwkundig ontwerp 2022-2026 (perceel 1 - Ontwerpend onderzoek en inrichtingsschetsen EN perceel 2 - Complexe stedenbouwkundige planprocessen en masterplannen)) - ASL-22.002 - Bestek - Vaststelling

 • 153.

  2022_GR_00581 - Participatie van sogent in NV Tech Lane Parkgebouw - vordering op EVA aan sogent - Goedkeuring

 • 154.

  2022_GR_00623 - Operationeel kader - Uitdiensttredingen - Kennisneming

 • 155.

  2022_GR_00622 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VL - Kennisneming

 • 156.

  2022_GR_00624 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DPH - Kennisneming

 • 157.

  2022_GR_00625 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DP - Kennisneming

 • 158.

  2022_GR_00626 - Ambtshalve opruststelling - NE - Kennisneming

 • 159.

  2022_GR_00627 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - SAM - Kennisneming

 • 160.

  2022_GR_00628 - Ambtshalve opruststelling wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens - MM - Kennisneming

 • 161.

  2022_GR_00629 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - GP - Kennisneming

 • 162.

  2022_GR_00528 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstelling van sanctionerend ambtenaar (A 2022-0493/HD) - Goedkeuring