Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00480 - Ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject 'Gent-UCB-site' - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00480 - Ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject 'Gent-UCB-site' - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00480 - Ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject 'Gent-UCB-site' - Goedkeuring 2022_GR_00480 - Ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject 'Gent-UCB-site' - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten van 30 maart 2007, artikel 10, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Vlaams Parlement keurde op 30 maart 2007 het Decreet betreffende de brownfieldconvenanten goed. Dit decreet trad op 19 juni 2007 in werking. Met dit decreet wordt een kader gecreëerd voor het sluiten van brownfieldconvenanten tussen de Vlaamse Regering en de actoren en regisseurs bij een brownfieldproject. Het decreet beoogt een faciliterend kader aan te reiken voor de duurzame herontwikkeling van een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast dat zij (her)gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen. 

Op 6 augustus 2007 publiceerde de Vlaamse minister bevoegd voor Economie in het Belgisch Staatsblad een 1ste oproep voor het indienen van aanvragen tot onderhandelingen over de totstandkoming van een brownfieldconvenant (zoals voorzien in artikel 8 §1 van het Decreet).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Ring Investments nv, een samengaan van Optima NV en Ghelamco NV, heeft vervolgens dergelijke aanvraag ingediend voor het project “Gent - UCB-site”. 

Op 10 juli 2008 werd door de bevoegde Vlaamse minister de aanvraag voor het bovenvermelde project ontvankelijk en gegrond bevonden.

De toenmalige intentie van Ring Investments NV was om een retailontwikkeling op deze gronden te realiseren. Deze retailontwikkeling hing nauw samen met de ontwikkeling van het Arteveldestadion. Om deze bestemming toe te laten, was echter de goedkeuring van een RUP voor de bestemmingswijziging van industriegebied volgens het gewestplan naar een retailgebied én tevens een wijziging van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gent noodzakelijk. 

Het onderwerp van de initiële brownfieldconvenantsaanvraag is niet meer actueel. De nieuwe actoren en regisseurs hebben de oorspronkelijke aanvraag bijgevolg aangepast en bijgestuurd naar de huidige inzichten en toekomstplannen binnen de gezamenlijke beleidsvisie van De Vlaamse Waterweg en de Stad Gent, meer bepaald via ‘Water in de Stad Gent’ (goedgekeurd op de gemeenteraad stad Gent op 17 december 2018)de structuurvisie 2030 ‘Ruimte voor Gent’ (goedgekeurd op de gemeenteraad stad Gent op 22 mei 2018), de Beleidsnota Economie 2020-2025 van de stad Gent (goedgekeurd op de gemeenteraad stad Gent op 19 oktober 2020).

Het Brownfieldproject beoogt de herontwikkeling van de UCB-site, gelegen nabij het kruispunt van de Schelde en Ringvaart, tot in eerste instantie een watergebonden multimodaal transferium en in tweede orde een watergebonden bedrijfscluster. 

Momenteel ligt een ontwerp van brownfieldconvenant voor tussen de Vlaamse Regering en de actoren (MIO Zwijnaarde ovv NV, Volderstraat 40, 9000 Gent; Stadsontwikkeling Gent (sogent), Volderstraat 1, 9000 Gent; Alinso Group NV, Nederzwijnaarde 2, 9052 Zwijnaarde). 

Het Brownfieldproject omvat het saneren en bouwrijp maken van de UCB-site. Hierin zit o.a. het uitvoeren van alle maatregelen met betrekking tot de aanwezige bodemverontreiniging. Verder omvat het brownfieldproject het realiseren van publieke en private infrastructuur voor zowel het gemotoriseerd als voor de zachte weggebruiker en het realiseren van de beoogde economische functies.

sogent laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren die volgende problematieken beter in kaart zal brengen: 1) het bodem-technische luik, 2) de stedenbouwkundige - en mobiliteitssituatie van alle verschillende modi met telkens een financiële weerslag van elke ingreep. Uiteindelijk beoogt deze haalbaarheidsstudie de keuze tot één realiseerbaar ruimtelijk voorkeurscenario voor de ontwikkeling van de site met aansluitend een doordachte uitgifteprocedure.  

Verder procedureverloop van het ontwerpconvenant:

Het ontwerpconvenant wordt door de Vlaamse overheid voorgelegd aan de Brownfieldcel, ter advisering van de Vlaamse Regering, en aan de Inspectie van Financiën, waarna het voor principiële goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

Na de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt door VLAIO i.s.m. de Stad en sogent een informatie- en inspraakmoment georganiseerd voor de buurtbewoners.

Vervolgens wordt het convenant, eventueel na aanpassing door opmerkingen uit de inspraakronde, definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering en wordt het convenant ondertekend door alle partijen (actoren en regisseurs), waarna het van kracht wordt.

In navolging van het informatie- en inspraakmoment kunnen er zich dus nog wijzigingen aan het ontwerpconvenant opdringen. Indien de definitieve versie van het convenant afwijkt van het ontwerpconvenant dat nu ter goedkeuring voorligt, zullen de wijzigingen aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor goedkeuring.

Activiteit

AC35407 Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject 'Gent - UCB-site' tussen de Vlaamse Regering, de actoren (MIO Zwijnaarde ovv NV, Volderstraat 40, 9000 Gent; Stadsontwikkeling Gent (sogent), Volderstraat 1, 9000 Gent; Alinso Group NV, Nederzwijnaarde 2, 9052 Zwijnaarde) en de regisseurs (Stad Gent; OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen; De Vlaamse Waterweg, Havenstraat 44, 3500 Hasselt; Departement Omgeving, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel; VLAIO, Koning Albert II laan 35 bus 12, 1030 Schaarbeek; AWV, Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel) zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Ontwerpconvenant
  • B1_50_Gent _UCB_Aanvraagformulier brownfield
  • B2_50 Gent UCB-site_eigendommen
  • B3_50 Gent UCB-site_OVAM_vrijstellingFZ
  • B4_50_UCB_duurzaamheidsnota
  • B5_50 Gent UCB-site_haalbaarheidsonderzoek_bestek