Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00513 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Initiatief voor Jonge Kunst voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00513 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Initiatief voor Jonge Kunst voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00513 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Initiatief voor Jonge Kunst voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring 2022_GR_00513 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Initiatief voor Jonge Kunst voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het Meerjarenplan 2020-2025 dat op 17 december 2019 door de gemeenteraad werd vastgesteld, is het stimuleren van een cultuuraanbod en de cultuurparticipatie in de verschillende wijken en deelgemeenten van de stad een belangrijk aspect van het stedelijk cultuurbeleid. Aansluitend bij vroegere en huidige investeringen in culturele wijkinfrastructuren wordt de culturele werking rond gemeenschapsvorming en sociale cohesie in verschillende wijkgerichte presentatieplekken gestimuleerd door het toekennen van werkingssubsidies voor het ontwikkelen en realiseren van een cultuuraanbod in culturele wijkinfrastructuren. De Stad wil met deze subsidies de kwaliteit en het publieksbereik van de culturele werking in culturele wijkinfrastructuren stimuleren. 

In dit kader hechtte de gemeenteraad  in zitting van 28 september 2020 reeds zijn goedkeuring aan subsidieovereenkomsten met vzw Dekenij Borluut Sint-Denijs-Westrem, vzw Initiatief voor Jonge Kunst, vzw Groot-Begijnhof, vzw Meulestede, vzw Ontmoetingscentrum Zwijnaarde, en vzw Projecten Cultuurplatform Drongen. In zitting van 1 maart 2021 hechtte de gemeenteraad zijn goedkeuring aan subsidieovereenkomsten met vzw Dekenij Oostakkerdorp en vzw Anamma. In zitting van 1 maart 2022 hechtte de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de subsidieovereenkomst met Cultuurplatform Wondelgem.

Deze subsidieovereenkomsten voorzien in de financiële ondersteuning van de culturele werking van deze organisaties (met een subsidie van 25.000 euro per cultuurseizoen), waarbij een programma van diverse culturele activiteiten wordt gerealiseerd. Via de subsidieovereenkomsten deze organisaties zich ertoe om actief deel te nemen aan overlegmomenten met andere ‘culturele wijkinfrastructuren’ met als doelstelling expertise te delen en te streven naar inhoudelijke afstemming en samenwerking, alsook om deel te nemen aan overlegplatforms om te komen tot een beter gedeeld gebruik van culturele infrastructuur in Gent voor cultuurcreatie en -presentatie. Daarnaast werd in de subsidieovereenkomsten een engagement opgenomen met betrekking tot o.a. duurzaamheid, klimaatneutraliteit, mobiliteit en afvalpreventie, alsook inspanningen met betrekking tot laagdrempeligheid, het bereiken van een divers publiek, en een bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren en voor kwetsbare en minder mobiele ouderen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de rapportering die door de gesubsidieerde organisaties werd ingediend  na het eerste cultuurseizoen 2020-2021, en op basis van de werking in het huidige seizoen 2021-2022, werd een evaluatie gemaakt van de gerealiseerde werkingen. De grote lijnen van deze evaluatie zijn:

- ondanks de corona-gerelateerde omstandigheden waarin de activiteiten moesten ontwikkeld worden, zijn de betrokken organisaties erin geslaagd om een aantal laagdrempelige en wijkgerichte activiteiten te realiseren;

- uit de rapportering blijkt het belang van maatwerk en procesmatig werken: elke organisatie en de wijk waarin ze werkzaam is, is verschillend; sommige organisaties hebben een uitgesproken profiel (erfgoedinstelling, beeldende kunst), andere een brede identiteit, een platform waar de ondersteuning van socio-culturele verenigingen eerder voorop staat; deze diversiteit tussen de 9 gesubsidieerde organisaties wordt beschouwd als een meerwaarde, en vormt de basis voor het 'Lerend Netwerk' waarin de organisaties hun expertise uitwisselen;

- de organisaties geven zelf een aantal aspecten aan waarin ze, individueel en in onderlinge samenwerking, verder willen groeien, o.a.: communicatie, programmatie, budgetbeheer, enz.

Hierbij wordt voorgesteld om  de subsidieovereenkomst met vzw lnitiatief voor Jonge Kunst, Kasteeldreef 2 te 9030 Mariakerke te verlengen; dit biedt de mogelijkheid om, met ondersteuning door de Stad (Cultuurdienst), een gedragen traject met de organisatie af te leggen, hen de nodige ruimte voor vorming, experiment, professionalisering en groei aan te bieden met oog op het structureel versterken van het evenementiële en culturele aanbod en weefsel in de wijk waarin ze actief zijn.

Daartoe werd een addendum  opgemaakt bij de subsidieovereenkomst met vzw lnitiatief voor Jonge Kunst, Kasteeldreef 2 te 9030 Mariakerke . Het addendum voorziet een verlenging van de huidige subsidieovereenkomst van 1/09/2022 tot en met 31/08/2023. Behalve de verlenging van de subsidieovereenkomst voorziet het addendum twee wijzigingen van de subsidieovereenkomst, namelijk:

- voor de in te dienen documenten zal de organisatie gebruik moeten maken van de sjablonen die daartoe door de Stad ter beschikking zullen worden gesteld (op die manier wordt de gelijkvormigheid en vergelijkbaarheid van de in te dienen documenten nagestreefd);

- minimaal 65 % van de ingebrachte subsidieerbare kosten zullen moeten betrekking hebben op kosten voor de artistieke werking / programmatie en kosten voor communicatie / publiekswerking (in de huidige overeenkomst was dit 'minimaal 50 %').

Dit addendum wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw lnitiatief voor Jonge Kunst, Kasteeldreef 2 te 9030 Mariakerke wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Cultuurdienst

Budgetplaats

341130005

Categorie*

E subs.

Subsidiecode

Niet_Relevant

2022

22.884,13 EUR
202325.621,32 EUR
202425.839,10 EUR
20252.586,09 EUR

Totaal

76.930,64 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 76.930,64

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 met vzw lnitiatief voor Jonge Kunst, Kasteeldreef 2 te 9030 Mariakerke, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen