Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00521 - Subsidieovereenkomst voor de aankoop van een perceel in de Serafijnstraat te Sint-Amandsberg in functie van jeugdwerking - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00521 - Subsidieovereenkomst voor de aankoop van een perceel in de Serafijnstraat te Sint-Amandsberg in functie van jeugdwerking - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00521 - Subsidieovereenkomst voor de aankoop van een perceel in de Serafijnstraat te Sint-Amandsberg in functie van jeugdwerking - Goedkeuring 2022_GR_00521 - Subsidieovereenkomst voor de aankoop van een perceel in de Serafijnstraat te Sint-Amandsberg in functie van jeugdwerking - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
 • Het Subsidiereglement voor investeringssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 juni 2021.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 11 april 2022 ontving de Jeugddienst een aanvraag tot investeringssubsidie van vzw Lokalenbeheer Scouts en Gidsen ten Berg, met maatschappelijke zetel Bosstraat 20, 9270 Laarne, in het kader van het Subsidiereglement voor investeringssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 juni 2021. De aanvraag betreft de aankoop van een perceel in de Serafijnstraat 61 te 9040 Sint-Amandsberg, dat dienst doet als jeugdterrein voor het erkend en gesubsidieerd jeugdwerkinitiatief Scouts en Gidsen Ten Berg. Deze aanvraag werd op 11 mei 2022 vervolledigd.

Conform het reglement bedraagt de subsidie maximaal 75 % van de geraamde kost, met een maximum van 115.000 euro per jeugdwerkinitiatief per jeugdwerkinfrastructuur gespreid over 9 jaar, of 230.000 euro gespreid over 18 jaar in het geval van aankoop, nieuwbouw of renovatie. Het perceel is geschat op 96.620 euro, en de aktekosten komen op nog eens 14.888,92 euro. Het totaalbedrag bedraagt 111.508,92 euro, dus conform het reglement bedraagt de subsidie 83.631,69 euro (75 %). De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven: een voorschot van 90 % (75.268,52 euro) direct na goedkeuring en ondertekening door beide partijen van de subsidieovereenkomst, en een saldo van 10 % (8.363,17 euro) na goedkeuring van alle benodigde aankoopbewijzen. 

De voorbije negen jaar ontving het jeugdwerkinitiatief of de haar vertegenwoordigende vzw nog geen investeringssubsidies in kader van bovenvermeld reglement.

De subsidie bedraagt 75 % van de geraamde kost. In het op 23 september 2021 door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde richtlijnenkader voor het verstrekken van investeringssubsidies, is opgenomen dat als de subsidie meer dan 70 % van de waarde van infrastructuur bedraagt, de stad de infrastructuur zelf aankoopt, en via een langdurig zakelijk recht ter beschikking zal stellen aan de gesubsidieerde. Dit richtlijnenkader is echter nog niet van toepassing op bovenvermeld subsidiereglement, omdat het op het moment van goedkeuring van het richtlijnenkader al van kracht was (zie richtlijnenkader - toepassingsgebied van dit richtlijnenkader, 1.3. Ratione Temporis). 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Conform artikel 5, §1d van bovenvermeld subsidiereglement, sluit de Stad Gent een subsidieovereenkomst met de aanvragende vzw, die aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

340620000

budgetpositie

66420000

categorie

Investeringssubsidie

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2022

75.268,52 euro

2025

8.363,17 euro

Totaal

83.631,69 euro

Voorgestelde uitgaven

€ 83.631,69

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34062 Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Lokalenbeheer Scouts en Gidsen Ten Berg, Bosstraat 20, 9270 Laarne, voor de aankoop van een perceel in de Serafijnstraat 61 te Sint-Amandsberg in functie van jeugdwerking.

Bijlagen

 • Aanvraag investeringssubsidie Scouts Ten Berg
 • Verklaring investeringssubsidie Scouts Ten Berg
 • Financiele balans vzw Lokalenbeheer Scouts en Gidsen Ten Berg 2021
 • Financiele resultatenrekening vzw Lokalenbeheer Scouts en Gidsen Ten Berg 2021
 • Schattingsverslag perceel Scouts en Gidsen Ten Berg
 • Aktekosten aankoop perceel Scouts Ten Berg
 • Financiële bijlage
 • Subsidieovereenkomst