Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00521 - Subsidieovereenkomst voor de aankoop van een perceel in de Serafijnstraat te Sint-Amandsberg in functie van jeugdwerking - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00521 - Subsidieovereenkomst voor de aankoop van een perceel in de Serafijnstraat te Sint-Amandsberg in functie van jeugdwerking - Goedkeuring 2022_GR_00521 - Subsidieovereenkomst voor de aankoop van een perceel in de Serafijnstraat te Sint-Amandsberg in functie van jeugdwerking - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
 • Het Subsidiereglement voor investeringssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 juni 2021.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 11 april 2022 ontving de Jeugddienst een aanvraag tot investeringssubsidie van vzw Lokalenbeheer Scouts en Gidsen ten Berg, met maatschappelijke zetel Bosstraat 20, 9270 Laarne, in het kader van het Subsidiereglement voor investeringssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 juni 2021. De aanvraag betreft de aankoop van een perceel in de Serafijnstraat 61 te 9040 Sint-Amandsberg, dat dienst doet als jeugdterrein voor het erkend en gesubsidieerd jeugdwerkinitiatief Scouts en Gidsen Ten Berg. Deze aanvraag werd op 11 mei 2022 vervolledigd.

Conform het reglement bedraagt de subsidie maximaal 75 % van de geraamde kost, met een maximum van 115.000 euro per jeugdwerkinitiatief per jeugdwerkinfrastructuur gespreid over 9 jaar, of 230.000 euro gespreid over 18 jaar in het geval van aankoop, nieuwbouw of renovatie. Het perceel is geschat op 96.620 euro, en de aktekosten komen op nog eens 14.888,92 euro. Het totaalbedrag bedraagt 111.508,92 euro, dus conform het reglement bedraagt de subsidie 83.631,69 euro (75 %). De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven: een voorschot van 90 % (75.268,52 euro) direct na goedkeuring en ondertekening door beide partijen van de subsidieovereenkomst, en een saldo van 10 % (8.363,17 euro) na goedkeuring van alle benodigde aankoopbewijzen. 

De voorbije negen jaar ontving het jeugdwerkinitiatief of de haar vertegenwoordigende vzw nog geen investeringssubsidies in kader van bovenvermeld reglement.

De subsidie bedraagt 75 % van de geraamde kost. In het op 23 september 2021 door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde richtlijnenkader voor het verstrekken van investeringssubsidies, is opgenomen dat als de subsidie meer dan 70 % van de waarde van infrastructuur bedraagt, de stad de infrastructuur zelf aankoopt, en via een langdurig zakelijk recht ter beschikking zal stellen aan de gesubsidieerde. Dit richtlijnenkader is echter nog niet van toepassing op bovenvermeld subsidiereglement, omdat het op het moment van goedkeuring van het richtlijnenkader al van kracht was (zie richtlijnenkader - toepassingsgebied van dit richtlijnenkader, 1.3. Ratione Temporis). 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Conform artikel 5, §1d van bovenvermeld subsidiereglement, sluit de Stad Gent een subsidieovereenkomst met de aanvragende vzw, die aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

340620000

budgetpositie

66420000

categorie

Investeringssubsidie

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2022

75.268,52 euro

2025

8.363,17 euro

Totaal

83.631,69 euro

Voorgestelde uitgaven

€ 83.631,69

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34062 Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met vzw Lokalenbeheer Scouts en Gidsen Ten Berg, Bosstraat 20, 9270 Laarne, voor de aankoop van een perceel in de Serafijnstraat 61 te Sint-Amandsberg in functie van jeugdwerking.

Bijlagen

 • Aanvraag investeringssubsidie Scouts Ten Berg
 • Verklaring investeringssubsidie Scouts Ten Berg
 • Financiele balans vzw Lokalenbeheer Scouts en Gidsen Ten Berg 2021
 • Financiele resultatenrekening vzw Lokalenbeheer Scouts en Gidsen Ten Berg 2021
 • Schattingsverslag perceel Scouts en Gidsen Ten Berg
 • Aktekosten aankoop perceel Scouts Ten Berg
 • Financiële bijlage
 • Subsidieovereenkomst