Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00523 - Keuze van de niet-stedelijke schoolbesturen m.b.t. de uitvoering van de sociale voordelen m.b.t. toezicht - Kennisneming

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:19
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Evita Willaert

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_GR_00523 - Keuze van de niet-stedelijke schoolbesturen m.b.t. de uitvoering van de sociale voordelen m.b.t. toezicht - Kennisneming 2022_GR_00523 - Keuze van de niet-stedelijke schoolbesturen m.b.t. de uitvoering van de sociale voordelen m.b.t. toezicht - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen van 24 juli 1991
  • Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau van 30 november 2007
  • De omzendbrief van 25 juli 1991 van Departement Onderwijs & Vorming Vlaanderen betreffende ‘Gezondheidstoezicht en sociale voordelen. Vanaf het schooljaar 1991-1992’

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de gemeenteraad van 28 maart 2022 werden de sociale voordelen m.b.t. toezicht vastgesteld. Er werd toen aangegeven dat er nog gesprekken lopende waren met de andere, niet-stedelijke, schoolbesturen over de manier waarop de uitbetaling van het sociaal voordeel zou verlopen. Via mail en in de Regiegroep van 20 april 2022 hebben de niet-stedelijke schoolbesturen te kennen gegeven dat ze verder willen blijven werken met het bestaande reglement buitenschoolse opvang. 

In de overgangsfase - schooljaar 2022-2023 - blijven de bepalingen van het huidige reglement gelden, maar werd het budget aangepast (opgetrokken tot 300.000 euro). Nadat de schoolbesturen de leerlingenaantallen (teldatum februari van het lopende jaar) hebben doorgegeven, zal berekend worden op welk bedrag ze recht hebben volgens de regelgeving rond de sociale voordelen toezicht. Mocht dit het bedrag dat ze uitbetaald krijgen via het reglement buitenschoolse opvang overschrijden, dan zal dit eenmalig bijgepast worden (via een bijkomende toelage) zodat dit overeenkomt met het bedrag waarop de schoolbesturen aanspraak kunnen maken vanuit de regelgeving sociale voordelen.

Tegen het schooljaar 2023-2024 zal het reglement dan nog bijgestuurd worden in afstemming met de schoolbesturen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met deze werkwijze stelt Stad Gent zich volledig in regel met de regelgeving rond de sociale voordelen m.b.t. toezichtvanuit het Decreet Flankerend Onderwijsbeleid. Verder zal er een jaarlijkse vaststelling gebeuren van de sociale voordelen op de gemeenteraad conform het Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau (FLOB Decreet).

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de keuze van de niet-stedelijke schoolbesturen m.b.t. de uitvoering van de sociale voordelen m.b.t. toezicht.