Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00558 - Coronamaatregelen - Afsprakenkader en compensatie noodopvang voor kinderen uit het basisonderwijs tijdens de week voor kerst 2021 - Bekrachtiging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Evita Willaert

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00558 - Coronamaatregelen - Afsprakenkader en compensatie noodopvang voor kinderen uit het basisonderwijs tijdens de week voor kerst 2021 - Bekrachtiging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00558 - Coronamaatregelen - Afsprakenkader en compensatie noodopvang voor kinderen uit het basisonderwijs tijdens de week voor kerst 2021 - Bekrachtiging 2022_GR_00558 - Coronamaatregelen - Afsprakenkader en compensatie noodopvang voor kinderen uit het basisonderwijs tijdens de week voor kerst 2021 - Bekrachtiging

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 2
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2021 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Begin december 2021 zagen de overheden zich gedwongen om opnieuw strenge maatregelen af te kondigen om het hoge aantal coronabesmettingen, onder meer op de scholen, terug te dringen en aldus de druk op de zorg te verlichten. Daarom werd onder meer beslist om de lesactiviteiten op de scholen tijdens de week voor de kerstvakantie op te schorten en ouders te vragen hun kinderen tijdens die week zoveel mogelijk thuis op te vangen.

Evenwel was dit, omwille van het acute karakter hiervan, niet zomaar voor alle ouders evident. Daarom werd tegelijk beslist noodopvang te voorzien voor wie zijn of haar kinderen echt niet zelf kon opvangen - omwille van het niet telewerkbare karakter van zijn of haar job bijvoorbeeld, of voor kinderen die thuis anders verstoken zouden blijven van de nodige pedagogische stimulansen.

De scholen zelf brachten de behoefte aan noodopvang in kaart, waarna de organisatie werd opgenomen ofwel door henzelf, of - indien dat niet lukte en op hun vraag - vanuit een lokaal partnerschap met de initiatieven voor buitenschoolse opvang en de lokale overheid, waarvan zij zelf mee deel konden uitmaken. 

Voor de directe  kosten die hieruit voortvloeiden - bijvoorbeeld de huur van een gebouw of het vergoeden van extra aangeworven personeelsleden buiten de bestaande kaders - kunnen organisatoren van noodopvang, georganiseerd in het kader van zo'n lokaal partnerschap, door de Vlaamse overheid worden gecompenseerd a rato van 20 € per effectief opgevangen kind per dag voor personeel en 10 € per effectief opgevangen kind per dag voor infrastructuur- en extra kosten voor hygiëne en onderhoud. Dit conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2021 'tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen'. Het gaat om kosten die niet op een andere manier zijn gecompenseerd, en dus op geen enkele manier het voorwerp zijn van (Vlaamse) dubbelfinanciering.

In Gent werden afspraken hierover met de onderwijspartners vastgelegd in een extra vergadering van de Regiegroep Onderwijs Gent op 8 december 2021. Deze afspraken werden gevat in een afsprakennota, die op 26 januari 2022 werd gevalideerd door diezelfde Regiegroep. Ze is bedoeld om de organisatie van alle noodopvang te regelen nodig tijdens de in de regelgeving bepaalde periode van 13 december 2021 tot en met 15 april 2022. Ze gaat uit van volgende principes:

 • Noodopvang, voor kinderen waarvoor er echt geen alternatief was thuis, werd bij voorkeur georganiseerd op de scholen zelf, in de vertrouwde leer- en leefomgevingen van de kinderen.
 • Scholen dienden maximaal gebruik te maken van de initiatieven voor buitenschoolse opvang, indien ze niet zelf voor de organisatie konden instaan.
 • Voor kinderen die geen plaats vonden in de initiatieven voor buitenschoolse opvang en die niet terecht konden op hun school - omdat die bijvoorbeeld volledig gesloten was -, zou de Stad Gent (Onderwijscentrum i.s.m. de Sportdienst) op 4 locaties noodopvang organiseren (LAGO Rozenbroeken in Sint-Amandsberg, Sporthal Bourgoyen in Mariakerke, Sporthal Hekers in Zwijnaarde en Sporthal Driebeek in Gentbrugge). Ze zou dat doen voor maximaal 500 kinderen.

De noodopvang werd georganiseerd tussen 8 en 17 uur, was gratis en enkel bedoeld voor kinderen uit het basisonderwijs, voor wie er, zoals gezegd, geen andere opvangoplossing voorhanden bleek na rondvraag door de scholen.

In functie van deze laatste werd afgesproken de communicatie goed te stroomlijnen. Daarom stelde het Onderwijscentrum Gent voorbeeldmails ter beschikking aan de scholen, die ze konden gebruiken om op een correcte en eenduidige manier met de ouders te communiceren. Op die manier kon worden verzekerd dat de oproep aan de ouders evenwichtig was, en dus voldoende beperkend zonder evenwel mensen met reële en acute opvangnoden uit te sluiten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Uiteindelijk werden door de Stad Gent (Onderwijscentrum i.s.m. de Sportdienst) op de vier locaties samen gemiddeld 225 kinderen per dag opgevangen tijdens de week voor kerst 2021. Daarnaast organiseerde de Dienst Kinderopvang noodopvang, alsook een relatief beperkt aantal scholen van het stedelijke en het vrij gesubsidieerde onderwijs. Het Gemeenschapsonderwijs had vooraf aangegeven geen noodopvang te organiseren, gelet op de beperkte organisatorische draagkracht bij de scholen. 

In de overeenkomst wordt gestipuleerd dat de Stad Gent voor de directe personeels- en infrastructuurkosten die uit de noodopvang voortvloeien, en waarvoor geen andere compensatie bestaat, gebruik zou maken van de mogelijkheid om Vlaamse compensatie aan te vragen. Dit geldt voor de noodopvang die ze zelf organiseerde, maar ook voor initiatieven buitenschoolse opvang en scholen binnen het stedelijke partnerschap, voor zover hun kosten niet 'regulier' zijn of anderszins gecompenseerd. De aanvraag kan enkel door de lokale overheid gebeuren. Compensatieaanvragen voor derden dienen dus ook via haar te verlopen, de toegekende bedragen navenant doorgestort.

Binnen het vernoemde besluit van de Vlaamse Regering, dat voorzag in een periode van 13 december 2021 tot en met 15 april 2022 waarbinnen mogelijk noodopvang nodig zou zijn, diende uiteindelijk enkel tijdens de week voorafgaand aan kerst 2021 effectief noodopvang te worden georganiseerd. Evenwel bestond dus de kans dat organisatoren binnen het stedelijke partnerschap compensatieaanvragen zouden indienen tot en met 15 april 2022 (effectieve aanvraag bij de Stad om compensatie voor uiterlijk 20 april, cf. afsprakenkader §5). Daarom kan dit dossier pas nu aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Er wordt voorgesteld de compensatieaanvraag voor alle noodopvang, georganiseerd tijdens de periode vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2021, namens de Stad Gent in te dienen, binnen de voorwaarden en voor 31 mei 2022, voor:

 • 1124 opvangeenheden (aantallen opgevangen kinderen per dag gecumuleerd) voor de noodopvang georganiseerd door de Stad Gent (Onderwijscentrum i.s.m. Sportdienst) => personeelssubsidie én infrastructuursubsidie;
 • 149 opvangeenheden (aantallen opgevangen kinderen per dag gecumuleerd) voor de noodopvang georganiseerd door drie scholen - Vrije Basisschool Rozemarijn, Vrije Basisschool KLIM en Vrije Basisschool Sint-Paulus -, die hiertoe een ontvankelijke aanvraag bij de Stad Gent indienden en die aan de voorwaarden voor compensatie voldoen => personeelssubsidie en voor wat KLIM betreft ook infrastructuursubsidie);
 • 401 opvangeenheden (aantallen opgevangen kinderen per dag gecumuleerd) voor de noodopvang georganiseerd door de opvanginitiatieven van de Dienst Kinderopvang. Het betreft hier louter opvangeenheden die op geen enkele andere manier gecompenseerd zijn door Vlaanderen, en aldus binnen de krijtlijnen van het Besluit van de Vlaamse Regering vallen. Hier wordt enkel personeelssubsidie aangevraagd, omdat de opvang in gebouwen gebeurt die regulier voor opvang worden gebruikt, en omdat er geen bijkomende hygiënemaatregelen zijn genomen.

Omdat de drie betrokken scholen enkel van de Vlaamse compensatie gebruik kunnen maken, omdat ze als 'lokale actor' deel uitmaken van het partnerverband waarbinnen de Stad Gent conform de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10 december 2021 vorm heeft gegeven aan de noodopvang, dient de Stad Gent ook hun compensatievraag mee te nemen in haar globale aanvraag bij Vlaanderen. Doel is natuurlijk dit gedeelte van de compensatie door te storten aan de betrokken scholen. Het gaat om een bedrag van 4.110 euro, meer bepaald:

 • 280 euro door te storten aan Vrije Basisschool Rozemarijn, Kloosterstraat 6/D, 9031 Gent (Drongen), op rekeningnummer BE16 7360 5687 2174            
 • 3.390 euro door te storten aan Vrije Basisschool KLIM, Sint-Pietersaalststraat 86, 9000 Gent, op rekeningnummer BE88 0011 3931 7641
 • 440 euro door te storten aan Vrije Basisschool Sint-Paulus, Ottergemsesteenweg 155, 9000 Gent, op rekeningnummer BE49 4459 6604 3171

Dit afsprakenkader, alsook - daarbinnen krachtens §6 t.e.m. §9 - de aanvraag van compensatie bij de Vlaamse overheid voor alle noodopvang, die aan de voorwaarden voldoet, en op haar beurt de aanvraag en doorstorting van de compensatie van drie scholen - wordt respectievelijk ter bekrachtiging en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het deel voor de scholen wordt pas doorgestort nadat de Stad Gent de compensatie van de Vlaamse overheid ontvangt, en wel het effectief door Vlaanderen toegekende bedrag.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Onderwijscentrum Gent 
Budgetplaats 3444400C1 
Categorie* E subs 
Subsidiecode VLA.COR 
2022  € 4.110
Totaal  € 4.110 

Voorgestelde uitgaven

€ 4.110,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Onderwijscentrum Gent  Dienst Kinderopvang 
Budgetplaats  3444400C1  344200000 
Categorie*  E subs  E subs 
Subsidiecode VLA.COR  VLA.COR 
2022 € 37.830  € 8.020 
Totaal    € 37.830     € 8.020  

Verwachte ontvangsten

€ 45.850,00

Activiteit

AC34444 Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Bekrachtigt het afsprakenkader, zoals gevoegd in bijlage, met de Gentse onderwijspartners betreffende de organisatie van noodopvang binnen de krijtlijnen bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10 december 2021 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen.

Artikel 2

Keurt goed de aanvraag, voor 31 mei 2022, van compensatie bij de Vlaamse overheid voor de organisatie van noodopvang tijdens de week voor kerst 2021 door het Onderwijscentrum Gent (i.s.m. de Sportdienst) (1.124 opvangeenheden), Dienst Kinderopvang (401 opvangeenheden) en drie scholen (Vrije Basisschool Rozemarijn, Vrije Basisschool KLIM en Vrije Basisschool Sint-Paulus, samen 149 opvangeenheden).

Artikel 3

Keurt goed de doorstorting van het in artikel 2 vermelde deel aan de betreffende scholen, nadat de Stad Gent dit ontving van de Vlaamse overheid, en wel het exact ontvangen bedrag, meer bepaald:

- maximaal 280 euro aan Vrije Basisschool Rozemarijn, Kloosterstraat 6/D, 9031 Drongen

- maximaal 3.390 euro n aan Vrije Basisschool KLIM, Sint-Pietersaalststraat 86, 9000 Gent

- maximaal 440 euro aan Vrije Basisschool Sint-Paulus, Ottergemsesteenweg 155, 9000 Gent


Bijlagen

 • Afsprakenkader
 • Vlaamse compensatieaanvraag
 • Aanvraagformulier scholen