Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00564 - Voorlopige vaststelling van de rooilijn voor de nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I te Gent - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00564 - Voorlopige vaststelling van de rooilijn voor de nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I te Gent - Vaststelling 2022_GR_00564 - Voorlopige vaststelling van de rooilijn voor de nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I te Gent - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 17, ยง1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voorafgaand aan de wijziging van de rooilijn, is er de verkeersproblematiek in de Gestichtstraat. Deze problematiek wordt verder toegelicht in de motiveringsnota in bijlage.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het stadsbestuur van Gent wenst een ontsluitingsweg te voorzien binnen het bedrijventerrein Gent Zuid 1 te Gent. Dit om het doorgaand (vracht)verkeer van het industrieterrein los te koppelen van het lokaal verkeer in de Gestichtstraat. 

Gezien het een nieuwe weg betreft is het noodzakelijk een nieuwe rooilijn te bepalen en grondverwervingen te realiseren. 

Aangezien ter uitvoering van het rooilijnplan een onteigeningsplan wordt opgemaakt dat het voorwerp uitmaakt van een ander gemeenteraadsbesluit gekoppeld aan dit besluit, zal in toepassing van artikel 31 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 een gezamenlijk openbaar onderzoek worden gehouden over zowel het rooilijnplan als het onteigeningsplan.
Beide gemeenteraadsbesluiten dienen samen te worden gelezen en motiveren de beleidsbeslissing waarom deze nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt het bijgevoegde rooilijnplan voor de nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I te Gent voorlopig vast.

Artikel 2

Neemt de bijgevoegde motiveringsnota over de nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I te Gent aan.


Bijlagen

  • motiveringsnota rooilijnplan ontsluiting Gent Zuid I
  • rooilijnplan ontsluiting Gent Zuid I