Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00540 - Lichten van een ruiloptie met betrekking tot diverse onroerende goederen gelegen te 9051 Sint-Denijs-Westrem aan de Jeroom Duquesnoylaan - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00540 - Lichten van een ruiloptie met betrekking tot diverse onroerende goederen gelegen te 9051 Sint-Denijs-Westrem aan de Jeroom Duquesnoylaan - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00540 - Lichten van een ruiloptie met betrekking tot diverse onroerende goederen gelegen te 9051 Sint-Denijs-Westrem aan de Jeroom Duquesnoylaan - Goedkeuring 2022_GR_00540 - Lichten van een ruiloptie met betrekking tot diverse onroerende goederen gelegen te 9051 Sint-Denijs-Westrem aan de Jeroom Duquesnoylaan - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°;

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VII 'Ruil'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ingevolge akte verleden voor notaris Jozef Verschueren de dato 26 september 2017, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Gent op 3 oktober daarna, onder nummer 67-T-03/10/2017-15363 werd  een ruilakte opgemaakt  tussen de naamloze vennootschap “MATEXI” en de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort “IMEWO”, beiden voornoemd, waarbij de voormelde naamloze vennootschap “MATEXI” het perceel grond gelegen te 9051 Sint-Denijs-Westrem, aan de Jeroom Duquesnoylaan 12 + ,  het goed sub 1/ hierna uitgebreider vermeld, heeft geruild tegen het perceel gelegen te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Jeroom Duquesnoylaan 10+, het goed sub 2/ hierna uitgebreider vermeld, toebehorende aan IMEWO. 

Bij het verlijden van deze voormelde ruilakte werd er verkeerdelijk van uit gegaan dat de naamloze vennootschap Matexi destijds eigenaar was van dit  perceel grond te Gent, Jeroom Duquesnoylaan 12 + . 

tevens verkreeg de nv Matexi bij deze ruil een partij grond, zijnde de verlaten bedding van de vroegere cabine die diende op te gaan in de omgevingsaanlag en die aldus de nv Matxi van geen meerwaarde is

Met deze akte wensen de partijen deze voormelde situatie recht te zetten in die zin dat de vennootschap “IMEWO” het hierna vermelde perceel grond verkrijgt vanwege de rechtmatige eigenaar, zijnde Stad Gent en de naamloze vennootschap Matexi afstand doet van het goed sub 2 dewelke zij verkregen hadden ingevolge de voormelde ruilakte de dato 26 september 2017.

Bijgevolg kan de ruil van de hierna vermelde goederen gebeuren tussen de rechtmatige eigenaars, zijnde Stad Gent en IMEWO.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Concreet betreft het de ruil van de volgende onroerende goederen:

A - eigendom van de Stad Gent:
gelegen Stad Gent - afdeling 25 gelegen te 9051, aan en nabij de Jeroom Duqesnoylaan, thans gekend bij het kadaster onder Gent, 25e afdeling, sectie B, (deel van het) perceelnummer 448A met een oppervlakte volgens meting tweeëntwintig vierkante meter (22 m²);

Met

B - Eigendom van IMEWO:
gelegen Stad Gent - afdeling 25 gelegen te 9051, aan en nabij de Jeroom Duquesnoylaan, thans gekend bij het kadaster of het geweest zijnde onder Gent, 25e afdeling, sectie B, perceelnummer 156P met een oppervlakte volgens meting vijf vierkante meter (5 m²);


De ruil kan gerealiseerd worden zonder opleg.

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde ontwerpakte, voor de onderhandse ruil in der minne van een perceel grond gelegen te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Jeroom duquesnoylaan thans gekend bij het kadaster onder Sint-Denijs-Westrem ,25e afdeling, sectie B, perceelnummer 448A met een totale oppervlakte volgens kadaster van tweeëntwintig vierkante meter (22 m²), eigendom van de Stad Gent, met een perceel grond, gelegen te Sint-Denijs-Westrem, thans gekend bij het kadaster onder Sint-Denijs-Westrem, 25e afdeling, sectie B, perceelnummer 156P, met een totale oppervlakte volgens kadaster van vijf vierkante meter (5 m²), eigendom van IMEWO, zonder oplegsom

Bijlagen

  • Ontwerpakte ruil