Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00481 - Toetreding als lid tot het Network of European Youth Capitals - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 19:16
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Carl De Decker; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00481 - Toetreding als lid tot het Network of European Youth Capitals - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 44
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00481 - Toetreding als lid tot het Network of European Youth Capitals - Goedkeuring 2022_GR_00481 - Toetreding als lid tot het Network of European Youth Capitals - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent werd op 18 november 2021 verkozen tot European Youth Capital 2024. 

In 2024 plaatsen we onze Gentse jongeren centraal en ontwikkelen we een programma met lokale, Vlaamse en Europese aspiraties.  Het programma wordt met het lokale middenveld uitgewerkt rond 3 centrale thema's.

 • ENGAGE: Gent kent een bijzonder sterk jongerenvrijwilligersveld, die willen we honoreren, maar tegelijk willen we ook nog meer jongeren engageren binnen het actief burgerschap en vrijwilligerswerk.
 • EMPOWER: we willen meer ruimte en mogelijkheden creëren voor jongeren, hen ruimte geven om te experimenteren en hen mee het stadsleven laten vormgeven.
 • CARE: We willen dat onze stad een veilige plek is, waar er aandacht en aanbod op maat is voor het mentaal en fysiek welzijn van jongeren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De jaarlijkse bijdrage bedraagt 1000 Euro.  

Op 20 mei werd in Cluj-Napoja (Roemenië) tijdens de jaarlijkse Europe Goes Local conferentie (18-20 mei 2022) en ter gelegenheid van het European Year of Youth het netwerk van Europese Jongerenhoofdsteden opgericht.  Dit netwerk staat open voor alle voorbije Europese Jongerenhoofdsteden en al de toekomstige Europese jongerenhoofdsteden.

In maart 2020 ontving de Stad Gent hiervoor de uitnodiging en de vraag om stichtend lid te worden. Door het laattijdig verstrekken van de benodigde informatie kon de Stad Gent geen stichtend lid worden. Wel wil de Stad Gent officieel toetreden op de ledenvergadering van het ENYC  die in augustus 2022 in Braga (Portugal) zal plaatsvinden.

Het netwerk van Europese Jongerenhoofdsteden heeft tot taak een coöperatief en duurzaam netwerk te ontwikkelen van Europese steden die door het Europees Jeugdforum als Europese Jongerenhoofdsteden zijn verkozen. Het netwerk wil solidariteit onder de leden en partners tot stand te brengen en Europese steden aanmoedigen zich achter deze visie van van het netwerk aan te scharen.

De doelstellingen van  dit netwerk zijn:

 • Interactie op project- en beleidsbasis mogelijk maken, met bijzondere nadruk op jongeren. Patforms ontwikkelen tussen aangesloten steden en partners op basis van solidariteit in het samenwerkingsproces, met inbegrip van de mobiliteit van jongeren en beroepskrachten.
 • Duurzame normen, kaders en goede praktijken  in kaart brengen wat betreft beleid inzake jongerenparticipatie en actief burgerschap op lokaal niveau.
 • Europese steden en de hen omringende regio's in staat stellen jongerenparticipatie, gelijke kansen  en duurzame structurele ontwikkeling voor jongeren te beschouwen als strategische prioriteiten op middellange en op lange termijn  het ontwikkelen van een betere levenskwaliteit voor jongeren.
 • Bijdragen tot de erkenning op Europees en wereldniveau van de titel "Europese Jongerenhoofdstad" via de integratie van Europees beleid op lokaal niveau, via de versterking van de interacties tussen Europese instellingen en lokale instanties en als rolmodel voor de verdere ontwikkeling van jeugdbeleid in andere Europese steden.
 •  Als "Europese Jongerenhoofdsteden" genomineerde steden bij  staan tijdens de voorbereiding en uitvoering van hun concept en programma.


Een toetreding tot dit netwerk is aangewezen, aangezien Gent in 2024 Europese Jongerenhoofdstad zal worden:

 • Het zorgt ervoor dat de Stad Gent kan leren uit de ervaringen van het netwerk van Europese Jongerenhoofdsteden en er na 2024 actief toe zal kunnen bijdragen
 • Dat er naar aanleiding van EYC 2024 partnerships kunnen ontwikkeld worden met andere Europese steden en dat deze partnerships verduurzaamd kunnen worden na 2024.
 • Het vergroot de visibiliteit van de Stad Gent op internationaal vlak.


Activiteit

PR40361 Coördineren stadsbreed traject kind- en jeugdvriendelijke stad

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toetreding van de Stad Gent als lid tot het internationaal netwerk 'Network of European Youth Capitals', NGO naar Roemeens recht, in Cluj-Napoca, Roemenië.


Bijlagen

 • NEYC_Statute_Provisional_2022-03_v2 (2).docx
 • official letter Ghent.pdf
 • Practical information regarding the official establishment of the Network of European Youth Capitals.docx