Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00495 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de aanbestedingsfase, de uitvoeringsfase en het beheer van de groenpool 'Wonderwoud' - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 22:16
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00495 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de aanbestedingsfase, de uitvoeringsfase en het beheer van de groenpool 'Wonderwoud' - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 51
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00495 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de aanbestedingsfase, de uitvoeringsfase en het beheer van de groenpool 'Wonderwoud' - Goedkeuring 2022_GR_00495 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de aanbestedingsfase, de uitvoeringsfase en het beheer van de groenpool 'Wonderwoud' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De groenpool Wonderwoud is één van de vier Gentse groenpolen gelegen op de grens tussen Oostakker en Lochristi. Op vandaag is enkel de zone visvijver (in beheer bij de Stad Gent)  toegankelijk voor het publiek. Het Agentschap  Natuur en Bos (ANB) is projectcoördinator van deze groenpool. Samen met de gemeente Lochristi en de Vlaamse Waterweg is de Stad Gent partner in deze groenpool. Binnen de ontwikkeling van deze groenpool zal de Stad investeren in het herinrichten van de 'zone visvijver' tot natuurlijk en recreatief hoofdportaal. Dit gedeelte is ca. 12,5 ha groot. Deze herinrichting zal in de eerste fase van de realisatie van de groenpool opgenomen worden samen met de noordwestelijke arm en de ontsluiting van het executieoord (in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos). 

Om de inrichting voor te bereiden loopt in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een studieopdracht (besteknummer ANB/2015/ET/Oud Vliegveld/02b/OZB) die tot doel heeft een landschapsontwerp, een inrichtingsplan voor de eerste fase, omgevingsvergunningsdossier, aanbestedingsdossier op te maken en het opvolgen van de uiteindelijke realisatie. Momenteel wordt gewerkt aan het inrichtingsplan voor de eerste fase van de groenpool Wonderwoud. De Stad Gent gaf in dit kader al een gecoördineerd advies (besluit nummer 2021_CBS_05707).

Gezien zowel het deel van ANB als Stad Gent kan gerealiseerd worden, gezien beide zones onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en bij voorkeur gelijktijdig worden gerealiseerd zijn ANB en de Stad Gent van oordeel dat de opdracht met betrekking tot de opmaak van het omgevingsvergunningsdossier, aanbestedingsdossier en het opvolgen van de realisatie voor de eerste fase dienen te worden samengevoegd. Hiertoe moet de samenwerkingsovereenkomst, onderwerp van dit besluit, worden afgesloten. 

Deze overeenkomst is erop gericht om de eerste fase van de Groenpool Wonderwoud te realiseren, zoals bestemd in deelplan 18 van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent".  De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de uitbreiding van een lopende studieopdracht met besteknummer ANB/2015/ET/Oud Vliegveld/02b/OZB gegund door ANB: uitbreiding van de perimeter van de oorspronkelijke opdracht met de zone van de visvijver, in beheer en concessie bij de Stad. En anderzijds  het aanstellen van ANB als  leidend ambtenaar en belasting met de leiding van de werken.

De Stad Gent diende bij ANB ook een subsidiedossier in in het kader van de projectoproep 'projectsubsidie natuur'. Binnen dit dossier werd een subsidie aangevraagd voor de studiekosten en de natuurlijke inrichting van de vijver (besluit nummer 2022_CBS_04643). De goedkeuring van deze subsidieaanvraag wordt verwacht in oktober 2022. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel de vooropgestelde ontwikkeling van de eerste fase van het wonderwoud in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos te realiseren. Dit in het algemeen belang en in functie van het belang van de geïntegreerde uitwerking van de inrichting van de zone visvijver en de noordwestelijke arm en het executieoord die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 De samenwerkingsovereenkomst legt de afspraken vast met betrekking tot de aanbestedende overheid, de concrete opdracht, bodemsaneringsdeskundige en technische verslagen, vergunning, gunningsprocedure, uitvoering der werken, veiligheidscoördinatie, meerwerken, kostenverdeling, betaling, borgtocht, projectorganisatie, opvolging, communicatie, onderhoud en beheer, concessie en eventuele geschillen. 

Deze samenwerkingsovereenkomst legt de afspraken vast voor de opmaak van het inrichtingsplan voor de zone visvijver, de opmaak van het dossier omgevingsvergunning, het aanbestedingsdossier en het toezicht van de werken. Dit betekent dat de samenwerkingsovereenkomst de verdere inrichting van het hoofdportaal geïntegreerd laat verlopen met de andere deelzones, NW-arm en executieoord in beheer bij ANB tot en met de uiteindelijke realisatie. 

Voorgestelde uitgaven

€ 150.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40798 Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Natuur en Bos, gevestigd te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 8,  betreffende de aanbestedingsfase, de uitvoeringsfase en het beheer van de groenpool 'Wonderwoud'. 


Bijlagen