Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00600 - Principiële goedkeuring tot wederaankoop van diverse goederen gelegen te Gent, Lourdeshoek - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00600 - Principiële goedkeuring tot wederaankoop van diverse goederen gelegen te Gent, Lourdeshoek - Goedkeuring 2022_GR_00600 - Principiële goedkeuring tot wederaankoop van diverse goederen gelegen te Gent, Lourdeshoek - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij gemeenteraadsbeslissing van  26 mei 2003 werd de oprichting van het autonoom stadsontwikkelingsbedrijf AGSOB (sogent), goedgekeurd.

Vervolgens werd bij gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2003 de goedkeuring gegeven aan de de inbreng van een aantal onroerende goederen door de Stad in sogent.

Zo werden bij deze beslissing ook de goederen gelegen rond het projectgebied "Lourdeshoek" ingebracht in sogent.

De authentieke akte voor deze inbreng werd verleden op 3 juni 2004  

Door sogent  werden nog een aantal bijkomende verwervingen gerealiseerd ingevolge diverse aankopen van particulieren tussen 2004 en 2007 en werd door sogent een ruilovereenkomst gesloten met het OCMW Gent in 2007 waardoor het volledige projectgebied in eigendom van sogent is gekomen.

Concreet betreft deze projectsite op vandaag  volgende onroerende goederen:

1. Stad Gent, eerste afdeling: diverse percelen grond met aanhorigheden gelegen te Gent, Meulestedekaai gekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Gent 1ste afdeling, sectie A, 

 • perceelnummer 3571 C2, met een oppervlakte van 5 m².
 • perceelnummer 3571 V, met een oppervlakte van 3 m².
 • perceelnummer 3571 W, met een oppervlakte van 619 m².
 • perceelnummer 3571 Z, met een oppervlakte van 270 m².
 • perceelnummer 3694 A, met een oppervlakte van 17.731 m².
 • perceelnummer 3694 D, met een oppervlakte van 1.688 m².

2. Stad Gent, 12de afdeling: diverse percelen grond met aanhorigheden gelegen te Gent, New Orleansstraat gekend ten kadaster of het geweest zijn onder of het geweest onder Gent 12de afdeling, , sectie P 

 • perceelnummer 414 S met een oppervlakte van 5.616 m²
 • perceelnummer 424 B met een oppervlakte van 1.945 m²
 • perceelnummer 425 T met een oppervlakte van 2.430 m²
 • perceelnummer 426 X met een oppervlakte van 2.698 m²

Op heden is sogent nog een bijkomende grondtransactie aan het finaliseren met het Vlaams Gewest, namelijk een ruil van een aantal (delen van) percelen op de projectsite Lourdeshoek en dit met het doel de eigendomssituatie tussen het Vlaams Gewest en sogent uit te klaren. 

Na deze transactie zal de projectsite "Lourdeshoek" definitief vastgesteld zijn

Met betrekking tot de verdere ontwikkeling van deze projectsite is men echter op heden tot andere inzichten gekomen en zou de ontwikkeling van deze site niet langer meer door sogent dienen te gebeuren maar zal de Stad zelf deze site ontwikkelen

Zo zal een deel van de site voorbehouden worden voor de bouw van nieuwe logistiek huisvesting voor de Stad, zou een deel van de gronden gebruikt worden voor het verleggen van de Zuidelijke Havenring, zou er bijkomend groen worden voorzien en zou een grondtransactie (ruil) met de Haven kunnen gerealiseerd worden.

Voor wat betreft de realisatie van het nieuw logistiek centrum is reeds een overheidsopdracht lopende voor de aanstelling van een ontwerpteam voor dergelijk logistiek depot.

Voorafgaand aan deze gunning is het echter van belang zekerheid te hebben betreffende het principe van verwerving door de Stad.

Sogent is akkoord om deze goederen terug over te dragen naar de Stad Gent en dit tegen de huidige waarde van 2.319.000 € vermeerderd met de kosten.

Alle verdere transacties zouden dan door de Stad kunnen gerealiseerd worden. Het grote voordeel van een overdracht in 1 keer is dat , gezien de overdracht volgens kadaster gebeurd, per projectgebied nog geen grenzen dienen te worden vastgelegd in functie van toekomstige ontwikkeling.

De effectieve ontwerpakte en de modaliteiten van de overdracht zullen op een later tijdstip ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van bestuur en de gemeenteraad.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn principiële goedkeuring te geven aan de overdracht van het geheel van het projectgebied Lourdeshoek van sogent naar de Stad Gent.

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zich principieel akkoord te verklaren met de overdracht van volgende goederen naar de Stad: 

1. Stad Gent, eerste afdeling: diverse percelen grond met aanhorigheden gelegen te Gent, Meulestedekaai gekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Gent 1ste afdeling, sectie A, perceelnummmers perceelnummer 3571 C2,  3571 V, 3571 W, 3571 Z,  3694 A en 3694 D.

2. Stad Gent, 12de afdeling: diverse percelen grond met aanhorigheden gelegen te Gent, New Orleansstraat gekend ten kadaster of het geweest zijn onder of het geweest onder Gent 12de afdeling, , sectie P, perceelnummers 414 S, 424 B, 425 T,  en 426 X


Bijlagen

 • plan ruil Sogent - Vlaamse Waterweg