Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00497 - Restauratie van een als monument wettelijk beschermd gebouw Oude Abdij Drongen - Fase 5 - Vaststelling stadsaandeel en uitbetaling eerste voorschot - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00497 - Restauratie van een als monument wettelijk beschermd gebouw Oude Abdij Drongen - Fase 5 - Vaststelling stadsaandeel en uitbetaling eerste voorschot - Goedkeuring 2022_GR_00497 - Restauratie van een als monument wettelijk beschermd gebouw Oude Abdij Drongen - Fase 5 - Vaststelling stadsaandeel en uitbetaling eerste voorschot - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1. 

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, artikel 18, § 1. 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Oude Abdij van Drongen in Drongen is wettelijk beschermd als monument. 

De eigenaar, de vzw Oude Abdij van Drongen, Drongenplein 26, 9031 Drongen, heeft met als doel de uitvoering van restauratiewerken aan de dwarsvleugel en een deel van vleugel C (fase 5) van de Oude Abdij van Drongen een dossier ingediend voor een premie van de Vlaamse overheid en de Stad Gent. De aanvraag voor het verkrijgen van een restauratiepremie werd door de Vlaamse overheid, agentschap Onroerend Erfgoed, inhoudelijk onderzocht en ontvankelijk verklaard. Het totale bedrag van de premiegerechtigde werken voor fase 5 bedraagt 759.534,21 euro.

Conform artikel 18, § 1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten wordt de verdeling van de kosten van de uit te voeren werken als volgt bepaald:

- De Vlaamse overheid: 65 %
- De Stad Gent: 15 %
- De premienemer: 20%

Het aandeel van de Vlaamse Overheid en de Stad Gent wordt nog vermeerderd met 10% algemene kosten.

Het totale bedrag van het stadsaandeel voor de werken van fase 5 bedraagt 125.323,145 euro, uit te betalen in 3 delen (25 % - 50 % - 25 %).


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De vzw Oude Abdij van Drongen vraagt nu aan het agentschap Onroerend Erfgoed en de Stad Gent de uitbetaling van het eerste voorschot. Voor het stadsaandeel bedraagt dit eerste voorschot 31.330,78 euro. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Stadsarcheologie en Monumentenzorg 
Budgetplaats 341460000  
Categorie* I.subs. 
Subsidiecode Niet_Relevant 
2022 31.330,78
Totaal 31.330,78

Voorgestelde uitgaven

€ 31.330,78

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34146 Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vaststelling van het stadsaandeel van 125.323,145 euro, verschuldigd door de Stad Gent aan de vzw Oude Abdij van Drongen, Drongenplein 26, Drongen voor de uitvoering van restauratiewerken aan de dwarsvleugel en een deel van vleugel C (fase 5) van het als wettelijk monument beschermd gebouw de Oude Abdij van Drongen.

Artikel 2

Keurt goed de uitbetaling van het eerste voorschot voor een bedrag van 31.330,78 euro aan de vzw Oude Abdij van Drongen, Drongenplein 26, Drongen voor de uitvoering van restauratiewerken aan de dwarsvleugel en een deel van vleugel C (fase 5) van het als wettelijk monument beschermd gebouw de Oude Abdij van Drongen. 


Bijlagen

  • Gent Oude abdij Betekening ontwerpbesluit Gent
  • Gent Oude Abdij van Drongen fase 5 VS1 kennisgeving stad
  • Gent Oude abdij van Drongen Toekenning Ministerieel besluit