Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00571 - Subsidieovereenkomst voor grondverzet en sloop bijgebouw in het project ‘Omgevingsaanleg CLT Meulestede’ - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00571 - Subsidieovereenkomst voor grondverzet en sloop bijgebouw in het project ‘Omgevingsaanleg CLT Meulestede’ - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00571 - Subsidieovereenkomst voor grondverzet en sloop bijgebouw in het project ‘Omgevingsaanleg CLT Meulestede’ - Goedkeuring 2022_GR_00571 - Subsidieovereenkomst voor grondverzet en sloop bijgebouw in het project ‘Omgevingsaanleg CLT Meulestede’ - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de meerjarenplanning middelen voor  de realisatie van het openbaar domein bij de sociale nieuwbouw binnen het project CLT Meulestede voorzien. 

Het CLT-project zal worden ontwikkeld op een braakliggend stuk grond, tussen de Goedendagstraat, Marseillestraat en de New Orleansstraat.

De Stad staat in voor het ontwerp en de aanleg van het openbaar domein rondom het project. Doelstelling is de realisatie van kwalitatief openbaar domein, het ontsluiten van een ruim binnengebied voor de wijk, het voorzien van veilige zachte verbindingen naar en doorheen het beschikbare groen.

Naast het ontwerp en uitvoering van het openbaar domein, is ook het bouwrijp maken van het terrein in de scope voorzien. Dit houdt in dat het nodige grondverzet moet gerealiseerd worden en dat een bijgebouwtje gesloopt moet worden.

Het bijgebouwtje bevindt zich op grond van Woningent. Aan Woningent wordt gevraagd dit gebouwtje te slopen, de Stad kent hiervoor een investeringssubsidie toe.

Het CLT-model is een alternatief woonmodel waar mensen met een laag inkomen de mogelijkheid krijgen om een woning aan te kopen én waarbij over de generaties heen de woningen voorbehouden blijven voor deze doelgroep.

Met dit project wil de Stad, in samenwerking met enkele partners, het woonaanbod voor kwetsbare doelgroepen verruimen.

Woningent werd aangesproken om de bouwwerken uit te voeren. In het voorjaar van 2022 zullen de bouwwerken effectief starten. De gronden moeten tegen die datum bouwrijp zijn, en dus het bijgebouwtje van Woningent gesloopt zijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd een 'subsidieovereenkomst voor grondverzet en sloop bijgebouw in het  project ‘Omgevingsaanleg CLT Meulestede’ opgemaakt, te sluiten met Woningent cvba-so, Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent - Uitvoeringstermijn investeringsproject: na ondertekening van de overeenkomst tot 19/12/2023.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden. De verstrekker heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te controleren, bij verzet tegen de controle ter plaatse dient de subsidie terugbetaald te worden.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Projectbureau Ruimte 
Budgetplaats PR40621
Categorie* Investeringssubsidie
Subsidiecode VLA-GSB17
2022 190.000
Totaal 190.000


Voorgestelde uitgaven

€ 190.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40621 Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde 'subsidieovereenkomst voor grondverzet en het slopen van een bijgebouw binnen het project Omgevingsaanleg CLT Meulestede ' met Woningent, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, houdende de toekenning van een subsidie van  190.000 euro.