Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00585 - Toekenning van een nominatieve, structurele subsidie (budget 2022) aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) voor zijn werking - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 20:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sami Souguir, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Tom De Meester; Bert Misplon; Mattias De Vuyst; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00585 - Toekenning van een nominatieve, structurele subsidie (budget 2022) aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) voor zijn werking - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 35
Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00585 - Toekenning van een nominatieve, structurele subsidie (budget 2022) aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) voor zijn werking - Goedkeuring 2022_GR_00585 - Toekenning van een nominatieve, structurele subsidie (budget 2022) aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) voor zijn werking - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
  • De statuten van de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015
  • Het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2021 tot de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stedelijke Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit,·Woodrow Wilsonplein 5, 9000 Gent, werd in de vergadering van de gemeenteraad van 14 december 2009 opgericht.

In de vergadering van 26 oktober 2015 keurde de gemeenteraad de nieuwe statuten voor de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit goed. In artikel 8 van deze statuten wordt bepaald dat het bestuur van de Stad Gent de adviesraad ondersteunt door het jaarlijks ter beschikking stellen van werkingsmiddelen. De werkingsmiddelen worden in de vorm van een subsidie jaarlijks toegekend.

De Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit diende het rapport over werking en besteding van de werkingsmiddelen 2021 in.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het betreft de toekenning van een subsidie aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM),  die nominatief in de meerjarenplanning 2020-2025 - budget 2022, aangepast in zitting van de gemeenteraad van 22 juni 2021, werd opgenomen.

Deze subsidie geeft de adviesraad de mogelijkheid om hun opdracht naar behoren uit te voeren en kan, zoals vastgelegd in de statuten, besteed worden aan volgende zaken:

-vergaderkosten (broodjes, dranken, huur zalen, uitnodigingen,…)

-organiseren van acties in functie van de uitbouw van de expertiserol van de Adviesraad

-organiseren van acties in functie van de uitbouw van de klankbordfunctie van de Adviesraad

-organiseren van acties in functie van de representativiteit van de Adviesraad.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zoniet dient de subsidie terugbetaald te worden.

De Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent: jaarverslag 2021 alsook een verslag financiële toestand. De overgemaakte stukken werden in orde bevonden.

Deze stukken dienen als verantwoording voor de werking  en werden informatief in de bijlage opgenomen. Het betreft hier een subsidie die nominatief in de MJP is opgenomen (subsidie zonder een overeenkomst) en hiervoor is geen verantwoording nodig.

De uitbetaling van de subsidie kan gebeuren na goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE15 0688 9181 8330 van de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM).

Elke wijziging van rekeningnummer moet onverwijld worden overgemaakt.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tot slot het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats 35149IDAR
Categorie* E subs 
Subsidiecode niet relevant 
2022 5284,30
Totaal 5284,30

Voorgestelde uitgaven

€ 5.284,30

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35149 Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een in het meerjarenplan 2020-2025 (budget 2022), aangepast in zitting van de gemeenteraad van 22 juni 2021, nominatief opgenomen subsidie ten belope van 5.284,30 euro aan de de Adviesraad etnisch-culturele diversiteit (AD REM), Woodrow Wilsonplein 5, 9000 Gent, voor zijn werking.


Bijlagen

  • Financieel verslag AD REM 2021.pdf
  • rapportering adviesraden_werkingsjaar 2021_AD REM.pdf
  • AD REM jaarverslag2021.pdf