Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00585 - Toekenning van een nominatieve, structurele subsidie (budget 2022) aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) voor zijn werking - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2022_GR_00585 - Toekenning van een nominatieve, structurele subsidie (budget 2022) aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) voor zijn werking - Goedkeuring 2022_GR_00585 - Toekenning van een nominatieve, structurele subsidie (budget 2022) aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) voor zijn werking - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
  • De statuten van de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015
  • Het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2021 tot de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stedelijke Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit,·Woodrow Wilsonplein 5, 9000 Gent, werd in de vergadering van de gemeenteraad van 14 december 2009 opgericht.

In de vergadering van 26 oktober 2015 keurde de gemeenteraad de nieuwe statuten voor de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit goed. In artikel 8 van deze statuten wordt bepaald dat het bestuur van de Stad Gent de adviesraad ondersteunt door het jaarlijks ter beschikking stellen van werkingsmiddelen. De werkingsmiddelen worden in de vorm van een subsidie jaarlijks toegekend.

De Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit diende het rapport over werking en besteding van de werkingsmiddelen 2021 in.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het betreft de toekenning van een subsidie aan de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM),  die nominatief in de meerjarenplanning 2020-2025 - budget 2022, aangepast in zitting van de gemeenteraad van 22 juni 2021, werd opgenomen.

Deze subsidie geeft de adviesraad de mogelijkheid om hun opdracht naar behoren uit te voeren en kan, zoals vastgelegd in de statuten, besteed worden aan volgende zaken:

-vergaderkosten (broodjes, dranken, huur zalen, uitnodigingen,…)

-organiseren van acties in functie van de uitbouw van de expertiserol van de Adviesraad

-organiseren van acties in functie van de uitbouw van de klankbordfunctie van de Adviesraad

-organiseren van acties in functie van de representativiteit van de Adviesraad.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zoniet dient de subsidie terugbetaald te worden.

De Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM) heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent: jaarverslag 2021 alsook een verslag financiële toestand. De overgemaakte stukken werden in orde bevonden.

Deze stukken dienen als verantwoording voor de werking  en werden informatief in de bijlage opgenomen. Het betreft hier een subsidie die nominatief in de MJP is opgenomen (subsidie zonder een overeenkomst) en hiervoor is geen verantwoording nodig.

De uitbetaling van de subsidie kan gebeuren na goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE15 0688 9181 8330 van de Adviesraad Etnisch-Culturele Diversiteit (AD REM).

Elke wijziging van rekeningnummer moet onverwijld worden overgemaakt.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tot slot het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Lokaal Sociaal Beleid 
Budgetplaats 35149IDAR
Categorie* E subs 
Subsidiecode niet relevant 
2022 5284,30
Totaal 5284,30

Voorgestelde uitgaven

€ 5.284,30

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35149 Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een in het meerjarenplan 2020-2025 (budget 2022), aangepast in zitting van de gemeenteraad van 22 juni 2021, nominatief opgenomen subsidie ten belope van 5.284,30 euro aan de de Adviesraad etnisch-culturele diversiteit (AD REM), Woodrow Wilsonplein 5, 9000 Gent, voor zijn werking.


Bijlagen

  • Financieel verslag AD REM 2021.pdf
  • rapportering adviesraden_werkingsjaar 2021_AD REM.pdf
  • AD REM jaarverslag2021.pdf