Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00606 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het beoordelen van milieuconformiteit en het opstellen van omgevingsvergunningen voor diverse gebouwen van de Stad Gent en OCMW Gent - SLS/2022/012 - ID5283 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00606 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het beoordelen van milieuconformiteit en het opstellen van omgevingsvergunningen voor diverse gebouwen van de Stad Gent en OCMW Gent - SLS/2022/012 - ID5283 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00606 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het beoordelen van milieuconformiteit en het opstellen van omgevingsvergunningen voor diverse gebouwen van de Stad Gent en OCMW Gent - SLS/2022/012 - ID5283 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00606 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het beoordelen van milieuconformiteit en het opstellen van omgevingsvergunningen voor diverse gebouwen van de Stad Gent en OCMW Gent - SLS/2022/012 - ID5283 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°;
  • De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2021 houdende goedkeuring overheidsopdrachten - Generieke machtiging aan Stad Gent voor optreden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale voor diverse opdrachten.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De opmaak van milieuvergunningen is een taak van het Departement Facility Management en wordt mee opgevolgd door de milieucoördinator.

Om de vergunningen up-to-date te houden, dient de milieuconformiteit op regelmatige tijdstippen nagegaan te worden. Uit een conformiteitsanalyse kan blijken dat een vergunning moet aangevraagd of aangepast worden.

Deze milieuconformiteitsanalyses en opmaak van vergunningsaanvragen worden uitbesteed via een raamovereenkomst. Via een raamovereenkomst zou een conformiteitsanalyse (vast gedeelte van de opdracht) en een vergunningsopmaak (voorwaardelijk gedeelte van de opdracht) kunnen uitgevoerd worden op diverse locaties binnen de Stad Gent en OCMW Gent

In zitting van de gemeenteraad van 25 april 2022 werd het selectiebestek m.b.t. de raamovereenkomst voor het beoordelen van milieuconformiteit en het opstellen van omgevingsvergunningen voor diverse gebouwen van de Stad Gent en OCMW Gent goedgekeurd.

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 21 juni 2021 de Stad Gent gemachtigd om wat betreft zijn aandeel in diverse opdrachten op te treden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale.

Het OCMW Gent wenst voor haar aandeel in deze opdracht beroep te doen op de Stad Gent welke laatste optreedt als aankoopcentrale. Hierdoor is het OCMW Gent vrijgesteld van de verplichting zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.
Op die manier kan het OCMW Gent binnen de opdracht rechtstreeks bestellingen afnemen bij de gekozen dienstverlener.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het beoordelen van milieuconformiteit en het opstellen van omgevingsvergunningen voor diverse gebouwen van de Stad Gent en OCMW Gent - SLS/2022/012 - ID5283, opgemaakt.
Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling
Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst.
Uitvoeringstermijn: 48 maanden.
Gunningscriteria: prijs 40 punten/ kwaliteit van de dienstverlening 60 punten

Het geraamd aandeel voor het OCMW bedraagt 37.000 euro, inclusief btw.

Overzicht van de uitgaven

Overzicht van de uitgaven
Dienst*Stad Gent OCMW Gent
Budgetplaatsxxxxxxxx xxxxxxxx 
Categorie* EE
202213.000 euro 1.500 euro 
2023 78.250 euro9.250 euro 
202478.250 euro 9.250 euro 
202578.250 euro 9.250 euro 
202665.250 euro 7.750 euro 
Totaal313.000 euro 37.000 euro 

Voorgestelde uitgaven

€ 350.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het beoordelen van milieuconformiteit en het opstellen van omgevingsvergunningen voor diverse gebouwen van de Stad Gent en OCMW Gent - SLS/2022/012 - ID5283.

Procedure: mededingingsprocedure met onderhandeling.

Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst.

Uitvoeringstermijn: 48 maanden.

Gunningscriteria: prijs 40 punten/ kwaliteit van de dienstverlening 60 punten.


Bijlagen

  • Inventaris milieuconformiteit
  • Bestek milieuconformiteit
  • Offerteformulier milieuconformiteit