Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00527 - Toekenning van een subsidie voor het initiatief Sterrenkinderen - Sterrenstad en intentieverklaring - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Isabelle Heyndrickx

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00527 - Toekenning van een subsidie voor het initiatief Sterrenkinderen - Sterrenstad en intentieverklaring - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00527 - Toekenning van een subsidie voor het initiatief Sterrenkinderen - Sterrenstad en intentieverklaring - Goedkeuring 2022_GR_00527 - Toekenning van een subsidie voor het initiatief Sterrenkinderen - Sterrenstad en intentieverklaring - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sterrenkinderen is een Vlaams ExpertiseNetwerk rond perinataal verlies voor ouders die een kindje verliezen tijdens de zwangerschap of net na de geboorte. Het is een project van de vzw Kinderwens. Het zorgnetwerk werd opgericht in 2019 onder peterschap van Manu Keirse en in samenwerking met partnerziekenhuizen Heilig Hart Leuven en Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 

De vzw wil een netwerk van sterrensteden en sterrengemeenten uitbouwen.

Het betreft de toekenning van een  structurele subsidie aan vzw Kinderwens, Broekstraat 164, 3294 Diest,  die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De sterrensteden en sterrengemeenten ondertekenen een intentieverklaring en geven zo aan dat zij zich mee willen inzetten om een professioneel, laagdrempelig en kwaliteitsvol aanspreekpunt te creëren voor ouders van sterrenkinderen in hun stad. Op deze manier kan de levenskwaliteit van deze ouders  bewaakt worden en kan hen via een informatiebrochure de weg gewezen worden naar het hulpverleningsplatform waar ze al dan niet anoniem terecht kunnen voor een professioneel gesprek. Samen met de steden en gemeenten wordt gezorgd voor een snellere en betere eerste psychosociale opvang. 

Ter ondersteuning van de werking van Sterrenkinderen-Sterrenstad geeft Stad Gent een jaarlijkse subsidie van 1.000 euro. De vzw zal de gemeente of stad ondersteunen met zijn opgebouwde expertise en zal ook de initiatieven die de stad of gemeente onderneemt mee kenbaar maken.

De subsidie dient gebruikt te worden voor een aanspreekpunt voor ouders van sterrenkinderen in Gent.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

vzw Kinderwens heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent: :

  • Brochure werking Kinderwens - Sterrenkinderen
  • Intentieverklaring samenwerking pilootproject gemeentes en steden

De stukken werden in orde bevonden.

vzw Kinderwens is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.  De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE72 0016 6072 8916 van Kinderwens Expertisenetwerk vzw, Broekstraat 164, 3294 Molenstede-Diest

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Groendienst
Budgetplaats 340160000
Categorie* E_subs.
Subsidiecode niet relevant 
2020  
2021  
2022 1.000 € 
2023 1.000 € 
2024 1.000 € 
2025 1.000 € 
Later  
Totaal 4.000 € 

Voorgestelde uitgaven

€ 4.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34016 Begraven en beheren begraafplaatsen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een jaarlijkse subsidie ten bedrage van 1.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw Kinderwens om toe te treden tot het netwerk van Sterrensteden en -gemeenten.

Artikel 2

Keurt goed de intentieverklaring tot samenwerking tussen Stad Gent en Sterrenkinderen (Kinderwens Expertise Netwerk vzw), zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen