Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00590 - Nieuw reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken (geamendeerd) - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 22:55
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00590 - Nieuw reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken (geamendeerd) - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 45
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 6
Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00590 - Nieuw reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken (geamendeerd) - Goedkeuring 2022_GR_00590 - Nieuw reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken (geamendeerd) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en 56, § 3, 1°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en zijn uitvoeringsbesluiten

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Gent wil blijven inzetten op meer kwalitatieve publieke ruimte waarbij ook terrassen worden ingericht in harmonie met hun omgeving.

Het huidige reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen (Terrasreglement) werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2016, met aanpassingen op 24 oktober 2016, 26 januari 2021 en 28 maart 2022.

Het Terrasreglement voorziet in een tweejaarlijkse evaluatie. In 2019 zette de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR), procesverantwoordelijke voor de vergunning, controle en handhaving van horecaterrassen, een breed consultatietraject op met de volgende diensten van Stad/Groep Gent: Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Preventie voor Veiligheid (horecacoaches), Economie (OOG en PUUR Gent), Feesten en Ambulante Handel, Mobiliteitsbedrijf, Monumentenzorg en Stadsarcheologie, Groendienst, Welzijn en Gelijke Kansen (toegankelijkheidsambtenaar), Juridische Dienst, Organisatieontwikkeling, Belastingen, Brandweerzone Centrum, Politiezone Gent, IVAGO en De Lijn.

Hieruit bleek toen reeds dat het reglement op heel wat punten toe is aan actualisering en verbetering. De behandeling van de nieuwe ontwerptekst werd doorkruist door de COVID-19-pandemie. Het college van burgemeester en schepenen nam in deze crisisperiode wel een reeks besluiten met tijdelijke maatregelen voor horecaterrassen, en op 26 januari 2021 stelde ook de gemeenteraad het huidige Terrasreglement op enkele punten bij om de situatie tot 15 april 2022 te overbruggen. Op de gemeenteraad van 28 maart 2022 werd het huidige terrasreglement een laatste maal gewijzigd in functie van de verlenging van de tijdelijke terrassen tot 31 december 2022.
In de eerste helft van 2022 vond op 18/1, 25/2, 29/4 en 20/5 een politiek-ambtelijk overleg plaats met de beleidsmedewerkers van de bevoegde schepenen en de Diensten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Mobiliteitsbedrijf, Juridische Dienst en IPR waarin de laatste knopen werden doorgehakt. Op basis van voormelde feiten en overlegmomenten, ligt er een volledig nieuw terrasreglement voor. De belangrijkste toevoegingen en aanpassingen worden hieronder nader toegelicht.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Definities
Er zijn een reeks nieuwe of gewijzigde definities. Deze zorgen voor meer duidelijkheid en zijn waar nodig ook afgestemd met andere reglementen (bvb. horeca-attest en pop-up horecazaak).

Toepassingsgebied
Bedoeling van het nieuwe reglement is om de mogelijke bestendiging van tijdelijke covid-terrassen en alle nieuwe terrassen voortaan te gaan vergunnen volgens de principes van dit nieuw reglement. De andere vergunningen, zijnde de reguliere vergunningen die reeds werden verleend voor de goedkeuring van het nieuwe reglement en die niet tijdelijk werden uitgebreid of vergund door middel van een spoedprocedure als tijdelijke maatregel tijdens de COVID-19-pandemie, blijven verder lopen en zijn niet onderworpen aan de bepalingen van dit reglement, m.u.v. artikel 6, §6 en 9, §2-4. Zo gebeurt de handhaving van deze ‘oude’ vergunningen volgens de principes van het nieuw reglement, wat aansluit bij de beleidskeuze hieromtrent. 

Algemene modaliteiten van de terrasvergunning
De kernprincipes van het huidige terrasreglement op het vlak van de vergunningsplicht en de aard van de vergunning blijven behouden. Waar nodig werden de bepalingen wat bijgesteld of verduidelijkt.
Nieuw is dat een terrasvergunning niet meer verleend wordt voor onbepaalde duur maar voor een periode van 9 jaar.
Eveneens nieuw zijn de mogelijkheid om terrassen voor een beperkte duur te vergunnen (bvb. popup horecazaak) en de situaties waarin de terrasvergunning van rechtswege vervalt.

Aanvraag- en vergunningsprocedure
De streeftermijn voor de beslissing blijft 30 dagen vanaf de ontvankelijke terrasaanvraag. De voorwaarden voor ontvankelijkheid worden expliciet opgesomd
In de beslissing voor het college van burgemeester en schepenen kan een motivatie opgenomen worden waarom een advies van een andere dienst of instantie niet of niet geheel wordt gevolgd.
Hoewel dit bij de behandeling van terrasaanvragen steevast gecommuniceerd wordt, laat men vaak na om zich hiervoor in regel te stellen, met aanslepende bouw- of andere overtredingen als gevolg. Daarom kan de  behandeling van de terrasaanvraag opgeschort worden indien er eerst een andere procedure afgewikkeld moet worden (bvb. toelating van het Agentschap Onroerend Erfgoed, indien van toepassing) of wanneer er in relatie tot de terrasaanvraag of welbepaalde terrasuitrusting inbreuken zijn vastgesteld op voorschriften inzake stedenbouw, onroerend erfgoed of andere dwingende reglementering.

Nieuwe voorwaarden voor horecaterrassen
- (Algemene voorwaarden)
- (Plaats, inplanting en afmetingen) Buiten het autovrij gebied:
Het principe van een terras in basisopstelling voor en tegen de eigen gevel van de horecazaak wordt uitgebreid met de mogelijkheid om zowel een deel van het trottoir als de aangrenzende parkeerstrook voor de eigen gevel in te nemen, waarbij de benodigde obstakelvrije doorgang voor voetgangers op het trottoir steeds gerespecteerd dient te worden.
Onverminderd de terrasinplantingsplannen, kan een terras door het college van burgemeester en schepenen op basis van de door de betrokken diensten verstrekte adviezen uitzonderlijk op een andere plaats nabij de horecazaak vergund worden wanneer de inrichting van de openbare ruimte zich daartoe leent, voor zover dit geen onevenredige hinder voor derden met zich meebrengt;
- (Plaatsing van terrasuitrustingen)
Het stockeren van terrasmeubilair op openbaar domein wordt niet toegelaten voor de zomeropstellingen buiten de vergunde periode en voor (delen van) terrassen die volgens de vergunning niet op bepaalde dagen of uren geplaatst mogen worden (bvb. marktdagen). Het principe dat iedere terrasuitrusting vlot verplaatsbaar/verwijderbaar moet zijn door één persoon is aangevuld met de term "manueel" teneinde te vermijden dat zware of logge constructies geplaatst worden die met bediening van één of ander hijstoestel ook door één persoon kunnen verplaatst/verwijderd worden.
Terrasuitrustingen die een omgevingsvergunning vereisen dan wel een toelating of melding volgens de reglementering inzake onroerend erfgoed, kunnen pas geplaatst worden nadat de omgevingsvergunning, toelating of melding uitvoerbaar is geworden;
In laatste instantie zijn nog toevoegingen aangebracht inzake integrale toegankelijkheid (drempelloze aansluiting van terrassen, oprijhellingen als deel van de terrasuitrusting);
- (Materiaalgebruik en uitzicht)
Niet-zaakgebonden publiciteit is nooit toegestaan, tenzij anders bepaald in de terrasinplantingsplannen;
- (Reinheid en onderhoud)
De uitbating van een terras mag de omgeving niet vervuilen. De uitbater is verantwoordelijk voor goed onderhoud van het terras en de onmiddellijke omgeving conform de bepalingen van het politiereglement op de reinheid en de gezondheid in de gemeente. De afvalstoffen moeten aangeboden worden volgens de geldende reglementering;
- (Beperking van exploitatie-uren in geval van overlast)
Wanneer de uitbating van de horecazaak en het terras voor overlast zorgt, treden de principes van het draaiboek "Overlast gerelateerd aan horeca-inrichtingen en hun terrassen" in werking en kan er een maatregel worden opgelegd, zoals het beperken van de exploitatie-uren. Dit draaiboek is een uitbreiding van het draaiboek dat reeds wordt toegepast voor geluidsoverlast verbonden aan niet-ingedeelde inrichtingen en wordt voorgelegd aan het college ter goedkeuring;

Terrasinplantingsplannen
Om op bepaalde locaties voor meer harmonie te zorgen, blijven de terrasinplantingsplannen (TIP) een belangrijk instrument. Maar ook buiten de TIP-zones is het soms wenselijk om terrasinnames te stroomlijnen in functie van ruimtelijke kwaliteit en leesbaarheid. De Stad Gent kan in het kader van een ordelijke inrichting van de openbare ruimte een TIP opmaken voor pleinen, straten of zones waar meerdere horecazaken een terras wensen. Zo kan een TIP worden opgemaakt om een logische obstakelvrije doorgang voor voetgangers in te richten, om de beeldkwaliteit en zichtlijnen van een plein, straat of stadsgezicht te verbeteren, om terraszones in te richten die afwijken van de gebruikelijke basis- en zomeropstelling, of om de afwisseling van horecaterrassen en andere functies in de publieke ruimte op elkaar af te stemmen.

Controle en Handhaving
Het nieuwe reglement bevat een oplijsting van de mogelijke gevolgen van inbreuken op de bepalingen van dit reglement, onverminderd de toepassing van andere wettelijke en reglementaire bepalingen (art. 10,§2).
Het gaat niet over nieuwe maatregelen of sancties, maar een meer volledig (doch niet exhaustief) beeld van de bestaande mogelijkheden. 

Overgangsbepalingen
De inwerkingtreding van het reglement is voorzien op 1 juli 2022, zodat de uitbaters die een covid-terras of -terrasuitbreiding hebben hun nieuwe vergunning al kunnen aanvragen tussen 1 juli en 1 september 2022 en die vergunning pas begint te lopen vanaf 1 januari 2023. Bijgevolg kunnen we 3 situaties onderscheiden:

1. Tijdelijke COVID-terrassen en terrassen met COVID-uitbreiding die lopen tot eind dit jaar: de aanvraag voor nieuwe terrasvergunning wordt behandeld en goedgekeurd volgens nieuw reglement vanaf 1 juli 2022. Vergunning zelf begint pas te lopen vanaf 1 januari 2023 en is geldig voor 9 jaar. Gezien de grote hoeveelheid aan tijdelijk vergunde terrassen die in aanmerking komen voor een langlopende vergunning, geldt voor deze aanvragen een afwijkende behandeltermijn zodat IPR de tijd heeft om de aanvragen voor het einde van het jaar te behandelen;
2. Reguliere terrassen (= niet-COVID terrassen, reeds goedgekeurd vóór de goedkeuring van dit nieuwe terrasreglement): deze blijven doorlopen en gelden voor onbepaalde duur;
3. Nieuwe terrassen (= nieuwe horecazaak, overname van een bestaande horecazaak of nieuwe aanvraag voor een bestaande horecazaak): vanaf 1 juli 2022 vallen deze onder de bepalingen van het nieuw reglement (dwz. streeftermijn vergunning van 30 dagen na ontvankelijkheid aanvraag). 

Toelichtende nota's

Als aanvulling op het nieuwe reglement werden tevens twee richtinggevende nota’s opgesteld:  de nota "Ruimtelijk beoordelingskader bij horecaterrassen" en het  draaiboek “Overlast gerelateerd aan horeca-inrichtingen en hun terrassen”, die ter goedkeuring aan het college van burgmeester en schepenen worden voorgelegd.

De opmaak van de nota "Ruimtelijk beoordelingskader bij horecaterrassen" werd getrokken door de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, met input van de Dienst Economie en het Mobiliteitsbedrijf.
Deze nota betreft een richtinggevende aanvulling bij het terrasreglement en geeft het ruimtelijke beoordelingskader weer waaraan iedere aanvraag voor een horecaterras op het openbaar domein zal worden getoetst. Dit ruimtelijk beoordelingskader omvat, naast de elementen gevat in het terrasreglement, ook toelichting bij de beoordelingscriteria mbt omgevingsvergunningsplichtige ingrepen. Dit document heeft een evolutief karakter. 

Doelstellingen van deze nota zijn:
• Een helder kader scheppen voor de uitbaters en de stedelijke adviserende diensten;
• Verduidelijking brengen bij het terrasreglement; .
• Bijdragen aan een kwaliteitsvolle inrichting van het openbaar domein;
• De basis vormen voor richtinggevende en inspirerende communicatie naar de horecasector.

Daarnaast heeft de juridische dienst in samenwerking met de lokale politie en het kabinet van de burgemeester het reeds bestaande draaiboek inzake geluidshinder aangepast. Om duidelijk te maken dat de bepalingen van dit draaiboek ook van toepassing zijn op terrassen, als wezenlijk onderdeel van de horeca-inrichting, wordt het toepassingsgebied licht gewijzigd. Naar aanleiding van de herziening van het terrasreglement kunnen de principes van dit draaiboek bijgevolg ook gehanteerd worden om andere vormen van overlast dan louter geluidshinder of nachtlawaai afkomstig van de horeca-inrichtingen en/of van hun terrassen tegen te gaan. Hierbij wordt er bijzondere aandacht besteed aan overlast die rechtstreeks gelinkt is aan de uitbating van het terras.  Dit maakt het mogelijk om ook consequent op te treden tegen mogelijke overlastfenomenen die kunnen voortvloeien uit de uitbating van terrassen. 

Het draaiboek zelf schrijft een procedure voor die verloopt in 2 fases: een waarschuwingsfase en de fase van een effectieve maatregel. Door de principes van dit draaiboek toe te passen kunnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur maximaal worden gegarandeerd wanneer de burgemeester een uiteindelijke maatregel neemt op grond van de Nieuwe Gemeentewet, zoals het beperken van de exploitatie-uren van het terras. Gelet op het feit dat overlasthandhaving tot de bevoegdheid behoort van de burgemeester die optreedt ter vrijwaring van de openbare orde én gelet op het feit dat deze vorm van handhaving verder reikt dan niet naleven van de eerder technische voorschriften van het terrasreglement, gaat dit de scope van het terrasreglement te buiten en werden de details en principes in een aangepast/ afzonderlijk draaiboek uiteengezet. 

Handhaving in de praktijk gebeurt dan op 2 manieren:
1) Voorschriften van het terrasreglement worden gecontroleerd en gehandhaafd door de controleurs van IPR (en Dienst Toezicht)
2) Horeca- en terrasgerelateerde overlastfenomenen worden gehandhaafd volgens de principes van dit draaiboek.

Het nieuwe terrasreglement en de aanvullende bijlagen weerspiegelen op die manier de geëvolueerde visie rond terrassen en de lessen getrokken uit de tijdelijke uitzonderingsmaatregelen van 2020-2021. Hierbij is het de bedoeling om tot een meer coherente regeling te komen met andere beleids- en regelgevende aspecten, zoals bv. het voetgangersbeleid in Gent en voorschriften op stedenbouwkundig en erfgoedkundig vlak.

Activiteit

AC34865 Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Heft op met ingang van 1 juli 2022 het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2016.

Artikel 2

Keurt goed het nieuw reglement over de inname van het openbaar domein door terrassen bij horecazaken, met inwerkingtreding op 1 juli 2022, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

 • Draaiboek overlast gerelateerd aan horeca-inrichtingen
 • Ruimtelijk kader horecaterrassen gecoordineerde versie (geamendeerde versie)
 • Nieuw terrasreglement gecoordineerde versie (geamendeerde versie)
 • Nieuw terrasreglement gecoordineerde versie met markering (geamendeerde versie)
 • Ruimtelijk kader horecaterrassen gecoordineerde versie met markeringen (geamendeerde versie)
 • Nieuw terrasreglement gecoordineerde versie (geamendeerde versie)
 • Ruimtelijk kader horecaterrassen
 • Nieuw terrasreglement