Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00522 - Overname van CVO Panta Rhei door het centrumbestuur Stad Gent gevolgd door fusie door opslorping van CVO Panta Rhei door CVO Gent - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Evita Willaert

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00522 - Overname van CVO Panta Rhei door het centrumbestuur Stad Gent gevolgd door fusie door opslorping van CVO Panta Rhei door CVO Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00522 - Overname van CVO Panta Rhei door het centrumbestuur Stad Gent gevolgd door fusie door opslorping van CVO Panta Rhei door CVO Gent - Goedkeuring 2022_GR_00522 - Overname van CVO Panta Rhei door het centrumbestuur Stad Gent gevolgd door fusie door opslorping van CVO Panta Rhei door CVO Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 66.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad in zitting d.d. 22 juni 2020 keurde de samenwerkingsovereenkomst goed met GO! Scholengroep Gent, Schoonmeersstraat 26 te Gent, betreffende de overheveling van onderwijsbevoegdheden naar CVO Gent en de engagementsverklaring t.o.v. de personeelsleden van GO! CVO Panta Rhei.

Alle betrokken personeelsleden werden ingelicht over de beslissing om het CVO Phanta Rhei, met instellingsnummer 112516 en inrichtende macht GO! Scholengroep Gent, met ingang van 1 september 2020 in afbouw te laten gaan wegens het niet behalen van de rationalisatienormen. Dit zou uiteindelijk leiden tot een onherroepelijke sluiting van het centrum uiterlijk op 31 augustus 2023.

De betrokken personeelsleden werden zowel mondeling als schriftelijk uitgebreid geïnformeerd over de gevolgen van deze beslissing en erop gewezen dat personeelsleden die op het moment van sluiting nog via vaste benoeming verbonden zouden zijn aan CVO Panta Rhei vanaf 1 september 2023 voor het volume van hun benoeming ter beschikking zullen worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) aan de inrichtende macht (GO! Scholengroep Gent).

Alle betrokkenen ontvingen via diverse kanalen het advies om - als zij een terbeschikkingstelling willen vermijden - zelf proactief uit te kijken naar nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden, waarbij GO! Scholengroep Gent zich engageerde om voor begeleiding en ondersteuning te zorgen en waar mogelijk concrete oplossingen aan te bieden.

Dit leidde o.a. tot een reeks opleidingen en (inloop)stages waarbij personeelsleden kennis konden maken met de concrete werking van de diverse diensten en instellingen van GO! Scholengroep Gent ter voorbereiding van een eventuele reaffectatie of wedertewerkstelling.

Nieuwe ontwikkeling

Halverwege de afbouwperiode werden de personeelsleden van CVO Panta Rhei geïnformeerd over een nieuwe belangrijke ontwikkeling.

In januari 2022 werden op initiatief van de Stad Gent door de inrichtende machten van CVO Gent (Stad Gent) en CVO Panta Rhei (GO! Scholengroep Gent) gesprekken gevoerd met als doel CVO Panta Rhei te laten overnemen door CVO Gent en zodoende een fusie tussen beide centra voor volwassenenonderwijs tot stand te brengen. Het betreft een fusie door opslorping van CVO Panta Rhei door CVO Gent.

Tijdens de zitting van 20 januari 2022 stemde “De Raad van het GO!” in met een overdracht van het CVO Panta Rhei in afbouw naar de stad Gent en werden als gevolg van deze beslissing de verkennende fusiegesprekken steeds concreter.

Op 26 januari 2022 werden de syndicale afgevaardigden tijdens een extra formeel Hoger Overlegcomité ingelicht over deze fusie. Dit overleg gaf aanleiding tot een “protocol van akkoord”, ondertekend door ACOD, COC en VSOA.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd met ingang van 1 september 2022 de overname van CVO Panta Rhei door het centrumbestuur Stad Gent gevolgd door een fusie door opslorping van CVO Panta Rhei door CVO Gent goed te keuren.

Met de fusie beoogt het CVO Gent de eigen positie te versterken door meer personeelsleden aan te stellen, te anticiperen op eventuele personeelsnoden en tegelijkertijd de personeelsleden van CVO Panta Rhei, die door de afbouw op een dood spoor zitten, nieuwe professionele perspectieven te bieden. De fusie biedt bovendien mogelijkheden om de bestuurskracht van het CVO Gent op langere termijn te versterken.

Activiteit

AC34989 Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed  met ingang van 1 september 2022 de overname van CVO Panta Rhei door het centrumbestuur Stad Gent gevolgd door een fusie door opslorping van CVO Panta Rhei, Schoonmeersstraat 26 te 9000 Gent door CVO Gent, Martelaarslaan 13 te 9000 Gent.


Bijlagen

  • 20220126_DO_protocol van akkoord_fusie CVO.pdf
  • 20220126_DO_fusie PROTOCOL_VAN_AKKOORD_SGR_22_GENT_175_signed.pdf