Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00544 - Overheidsopdracht van werken - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede - Gedeeltelijke renovatie en uitbreiding kerk Sint-Antonius Abt - FAG/2021/050-ID5240 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Carl De Decker; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00544 - Overheidsopdracht van werken - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede - Gedeeltelijke renovatie en uitbreiding kerk Sint-Antonius Abt - FAG/2021/050-ID5240 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 33
Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 11
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Mattias De Vuyst, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00544 - Overheidsopdracht van werken - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede - Gedeeltelijke renovatie en uitbreiding kerk Sint-Antonius Abt - FAG/2021/050-ID5240 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00544 - Overheidsopdracht van werken - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede - Gedeeltelijke renovatie en uitbreiding kerk Sint-Antonius Abt - FAG/2021/050-ID5240 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Begin 2018 werd de Sint-Antonius Abtkerk te Meulestede onttrokken aan de eredienst. Het beheer ervan werd overgedragen aan Stad Gent. Die verhuurt het pand op haar beurt aan vzw Meulestede voor de organisatie van lokale culturele evenementen.
Momenteel is het kerkgebouw slechts in beperkte mate geschikt voor deze nieuwe functie. Om in de toekomst op een kwalitatieve manier te kunnen instaan voor een breed spectrum aan socio-culturele en wijkgebonden evenementen is het gebouw aan optimalisatie toe en dient de relatie van de kerk tot het aanpalend openbaar domein herbekeken te worden.
Deze opdracht bestaat uit de gedeeltelijke renovatie van de kerk. In het kerkschip wordt de verwarming vervangen en worden schilderwerken uitgevoerd. De huidige sacristie wordt, met behoud van de waardevolle sacristiekasten, omgevormd tot foyer met opwarmkeuken. Tot slot wordt de winterkapel op de eerste verdieping omgevormd tot een multifunctionele ruimte, akoestisch gescheiden van het kerkschip.
Daarnaast wordt aan de parkzijde van de kerk een nieuwe fijne metalen structuur voorzien, waarin naast een buitenruimte ook een zomerfoyer wordt ondergebracht, alsook sanitair en technische berging.
De studieopdracht voor de gedeeltelijke renovatie en uitbreiding van de Sint-Antonius Abtkerk (BOU/2018/036-ID4508) werd vastgesteld in zitting van het college van burgemeester en schepenen op 17/10/2019. In zitting van 19/03/2020 werd deze opdracht gegund aan TV OfficeU/Atelier Arne Deruyter, en in zitting van 18/03/2021 werd het voorontwerp goedgekeurd.

Op basis van verschillende adviezen van de betrokken stadsdiensten, hebben de ontwerpers hun definitief ontwerp afgewerkt. In deze periode vond ook het buurtoverleg plaats waar tevens de parkwand werd voorgesteld.

Volgende adviezen werden opgevraagd conform de bepalingen van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. De beperkte opmerkingen worden verwerkt in de plannen en het bestek.
- Brandweerzone Centrum: de aandachtspunten van het advies werden integraal verwerkt in het bestek.
- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen: septische put en lijngoten werden voorzien binnen de grenzen van het perceel.
- Groendienst: gunstig advies.
- Team Stadsbouwmeester: het advies werd integraal verwerkt in de verdere uitwerking van het ontwerp.
- Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg, team Stadsarcheologie: gunstig advies.
- Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg, team Monumentenzorg: gunstig advies, de aandachtspunten betreffende voegmortels en pleisters worden meegenomen tijdens de uitvoering.
- Toegankelijkheidsambtenaar: gunstig advies.
- Dienst Vastgoedbeheer: gunstig advies.
 - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning: gunstig advies.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van werken - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede - Gedeeltelijke renovatie en uitbreiding kerk Sint-Antonius Abt - FAG/2021/050-ID5240, opgemaakt.
Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Wijze van prijsbepaling: opdracht met gemengde prijsvaststelling.
Uitvoeringstermijn: 400 kalenderdagen.
Gunningscriteria: prijs

Er wordt voorgesteld de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening kandidaturen evenwel na de datum van de gemeenteraad, dit omdat de uitvoeringsperiode van de werken afgestemd is op de culturele programmatie van de vzw.

Na goedkeuring door het college zal de aanvraag voor de omgevingsvergunning, opgemaakt door de ontwerper, ingediend worden in het Omgevingsloket namens de stad Gent, conform het subdelegatiebesluit van 30 maart 2017.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

FM Thema

Budgetplaats

40598.00.01

Categorie 

(INV of EXP)

INV

2022

179.238,77

2023

358.477,53

Totaal

537.716,30

Voorgestelde uitgaven

€ 537.716,30

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34686 Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van werken - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede - Gedeeltelijke renovatie en uitbreiding kerk Sint-Antonius Abt - FAG/2021/050-ID5240.

Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Wijze van prijsbepaling: opdracht met gemengde prijsvaststelling.
Uitvoeringstermijn: 400 kalenderdagen.
Gunningscriteria: prijs. 


Bijlagen

 • 5240_FAG2021050-ID5240_Meetstaat.xlsx
 • 48SANTA-Bestek-Technische bepalingen-220121.pdf
 • 5240_FAG2021050-ID5240_Raming.xlsx
 • Bouwaanvraag lijst hemelwater
 • Bouwaanvraag: beschrijvende nota deel 1.pdf
 • Bouwaanvraag: -beschrijvende nota deel 2.pdf
 • Bouwaanvraag: checklist toegankelijkheid.pdf
 • Bouwaanvraag: nota septische put en hemelwaterput.pdf
 • Bouwaanvraag: nota septische put en hemelwaterput-bijlage plan.pdf
 • 20200702 Advies Stadsbouwmeester.pdf
 • 20210224 Advies Groendienst.msg
 • 20211014 Advies Toegankelijkheid.msg
 • 20211022 Advies Stedenbouw.msg
 • 20211028 Advies Archeologie.docx
 • 20211028 Advies Monumentenzorg.msg
 • 20220114 Advies Monumentenverlichting.msg
 • 20220221 Advies Brandweer.msg
 • 20220222 Advies Vastgoed.msg
 • 20220429 Advies Wegendienst.msg
 • projectfiche_Sint-Antonius.docx
 • 48SANTA-Aanstiplijst hemelwater voor oppervlakte groter dan 250m²_0.pdf
 • 48SANTA-beschrijvende nota deel 1.pdf
 • 48SANTA-beschrijvende nota deel 2.pdf
 • 48SANTA-checklist toegankelijkheid.pdf
 • BA_Kerk_F_B_1_foto1.JPG
 • BA_Kerk_F_B_2_foto2.JPG
 • BA_Kerk_F_B_3_foto3.JPG
 • BA_Kerk_F_B_4_foto4.JPG
 • BA_Kerk_F_B_5_foto5.JPG
 • BA_Kerk_F_B_6_foto6.JPG
 • BA_Kerk_F_B_7_foto7.JPG
 • BA_Kerk_F_B_8_foto8.jpg
 • BA_Kerk_F_B_9_foto9.JPG
 • BA_Kerk_F_B_10_foto10.JPG
 • BA_Kerk_plannen_samengevoegd_17052022.pdf
 • 5240_Bestek.pdf