Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00537 - Vaststelling voorlopig onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00537 - Vaststelling voorlopig onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00537 - Vaststelling voorlopig onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I - Goedkeuring 2022_GR_00537 - Vaststelling voorlopig onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, art 6,°1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Decreet houdende gemeentewegen van  3 mei 2019 art 27
  • Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 art 7 en 31

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Huidig dossier situeert zich ten zuiden van het grondgebied van de stad Gent, aan weerszijden van de E17 tegen de Ringvaart. Ten westen en noordwesten bevinden zich de woonkernen Nieuw Gent en Steenakker, met nog noordelijker het UZ Gent Ziekenhuis. Ten noordoosten en ten oosten wordt de site omgeven door industrie dan wel Kmo’s. Aan de zuidelijke zijde bevindt zich de Ringvaart, die door de E17 wordt gekruist, en waarachter het knooppunt E17/E40 zich bevindt. Langsheen de R4 loopt een bestaande fietsverbinding onder de E17 door.

In navolging van het doortrekken van de R4-Zuid van Zwijnaarde naar Merelbeke en de beleidsvisie omtrent mobiliteit  en verkeersveiligheid van de Stad Gent moet de  Gestichtstraat   volledig   worden afgesloten van de R4. Deze ingreep kan echter alleen wanneer  er een alternatieve en veilige aantakking  wordt voorzien voor het vrachtverkeer van het Bedrijventerrein Gent Zuid  1 op het hogere wegennet .  

Na verschillende studies en de afweging van alternatieven wordt er voor gekozen de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent Zuid I te verlengen. Deze weg zal het bedrijventerrein in de toekomst rechtstreeks verbinden met de R4 (en E17 via de Ottergemsesteenweg Zuid) en zal het vrachtverkeer in de omliggende woonstraten verminderen.

Om dit te realiseren moeten er echter private percelen worden aangesneden en aangekocht. Verschillende gesprekken met de eigenaars waren echter zonder resultaat waardoor de onteigeningsprocedure als laatste redmiddel wordt gebruikt.

Aangezien er een nieuwe weg wordt aangelegd  moet er  een nieuwe rooilijn worden getrokken in toepassing van het  Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. Dit maakt het voorwerp uit van een andere gemeenteraadsbesluit  gekoppeld aan dit besluit dat tevens ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  Ter uitvoering van dit rooilijnplan wordt  er in toepassing van het  Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 een onteigeningsprocedure opgestart.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze onteigeningsprocedure omvat de opmaak van een voorlopig onteigeningsbesluit met daaraan gekoppeld het onteigeningsplan.

De bijgevoegde motiveringsnota,  integraal deel uitmakende van dit besluit, geeft meer toelichting naar problematiek ,het algemeen belang  en de onteigeningsnoodzaak van dit project.  

De bijgevoegde projectnota, integraal deel uitmakende van dit besluit, beschrijft het project en de te realiseren werken evenals de voorziene termijnen, realisatievoorwaarden en beheersmodaliteiten.

Gelet op de samenhang van dit voorlopig onteigeningsbesluit met de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan wordt de nadruk er op gelegd om beide besluiten samen te lezen om een volledige motivering te krijgen waarom deze beleidsbeslissing wordt genomen.

In toepassing van artikel 31  van het  Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 zal er een gezamenlijk openbaar onderzoek worden georganiseerd zowel over het rooilijnplan als het onteigeningsplan ter uitvoering daarvan.

Er werden reeds verschillende minnelijke gesprekken gevoerd met de eigenaars in het verleden.  Gebaseerd op de reeds eerder geleverde onderhandelingspogingen wordt er een minnelijke onderhandelingstermijn van 4 maanden vastgelegd.
 

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt het onteigeningsplan voorlopig goed.

Artikel 2

Keurt goed de motivering van het algemeen nut en de onteigeningsnoodzaak , zoals uiteengezet in
de motiveringsnota die bij dit besluit wordt gevoegd .

Artikel 3

Keurt goed de projectnota die bij dit besluit wordt gevoegd .

Artikel 4

Gelast het college van burgemeester en schepenen met het houden van een openbaar onderzoek.

Artikel 5

Bepaalt een minnelijke onderhandelingstermijn van 4 maanden

Artikel 6

Stelt het voorlopig onteigeningsbesluit ter uitvoering van het rooilijnplan Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I vast.