Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00582 - Designplatform Gent Oost-Vlaanderen vzw - Algemene vergadering van 30 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke
2022_GR_00582 - Designplatform Gent Oost-Vlaanderen vzw - Algemene vergadering van 30 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging 2022_GR_00582 - Designplatform Gent Oost-Vlaanderen vzw - Algemene vergadering van 30 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.
  • De statuten van Designplatform Gent Oost-Vlaanderen vzw, artikel 4, §1, 2.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De statuten van Designplatform Gent Oost-Vlaanderen vzw, artikel 4, §1, 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 16 december 2013 keurde de gemeenteraad de oprichting van Designplatform Gent Oost-Vlaanderen vzw met Stad Gent als mede-stichtend lid en de statuten goed. Op 27 mei 2019 keurde de gemeenteraad de huidige statuten van de vzw goed. De huidige statuten bepalen dat de vertegenwoordigers van de Stad Gent in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

Designplatform Gent Oost-Vlaanderen vzw nodigt haar leden uit voor haar hybride algemene vergadering op 30 juni 2022, om 13u.

De agendapunten zijn:

1. Ter goedkeuring: notulen algemene vergadering van 24 juni 2021

2. Ter goedkeuring: jaarrekening 2021

3. Kwijting aan de bestuurders

4. Toekomstplannen vzw

5. Ter goedkeuring: begroting 2022

6. Varia

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor deze algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent worden bekrachtigd, meer bepaald:

  • om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; 
  • om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elke van de afzonderlijke punten van de dagorde van de hybride algemene vergadering van Designplatform Gent Oost-Vlaanderen vzw van 30 juni 2022, om 13u:

1. Ter goedkeuring: notulen algemene vergadering van 24 juni 2021

2. Ter goedkeuring: jaarrekening 2021

3. Kwijting aan de bestuurders

4. Toekomstplannen vzw

5. Ter goedkeuring: begroting 2022

6. Varia

Artikel 2

Bekrachtigt het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die zullen deelnemen aan de hybride algemene vergadering van Designplatform Gent Oost-Vlaanderen vzw van 30 juni 2022:

  • om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
  • om deel te nemen aan elke latere vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Bijlagen

  • 20220518_Uitnodiging Agenda Algemene Vergadering 20220630_Designplatform Gent Oost-Vlaanderen