Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00586 - Subsidieovereenkomst Wijkbudget - ondersteuning wijkdialoog in de wijk Rabot met focus op handelaars en vrouwen, voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 20:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sami Souguir, schepen; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00586 - Subsidieovereenkomst Wijkbudget - ondersteuning wijkdialoog in de wijk Rabot met focus op handelaars en vrouwen, voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 36
Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 6
Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00586 - Subsidieovereenkomst Wijkbudget - ondersteuning wijkdialoog in de wijk Rabot met focus op handelaars en vrouwen, voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring 2022_GR_00586 - Subsidieovereenkomst Wijkbudget - ondersteuning wijkdialoog in de wijk Rabot met focus op handelaars en vrouwen, voor werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40,  § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent rolt momenteel ‘een burgerbegroting op maat per wijk’ uit, zoals voorzien in het bestuursakkoord 2019-2024. Dit ‘wijkbudget’ vormt de opvolger van het eerdere experiment ‘burgerbudget voor Gent 2016-2018’. Vanuit de ervaringen met het experiment 'burgerbudget voor Gent 2016-2018' werd een ambitieus nieuw project 'wijkbudget voor Gent 2020-2024' opgezet. Zo zijn er niet alleen heel wat middelen voorhanden, wijkbewoners zullen aan de hand van de wijkdialoog ook kunnen bepalen welke initiatieven ze samen met de Stad willen opnemen (cf. co-creatie) én welke prioriteiten belangrijk zijn voor hun wijk (cf. participatieve democratie).

De Stad Gent verleent met het wijkbudget subsidies aan co-creatie projecten van Gentenaars, Gentse verenigingen, Gentse bedrijven en het Gentse middenveld. Deze co-creatie projecten hebben als doel het ‘samen stad maken’, d.w.z. vertrekkend van een omgevingsanalyse gaan de Stad, bewoners, verenigingen, bedrijven en/of middenveld in overleg en werken ze samen om prioriteiten en uitdagingen in de Gentse wijken aan te pakken en de kwaliteit van het (samen)leven in wijken te verhogen.

Gentenaars krijgen op deze manier meer slagkracht en hun mede-eigenaarschap en medeverantwoordelijkheid worden gestimuleerd – burgers zijn ‘volwaardige partners’. De stadsorganisatie kan via deze weg meer en beter afgestemd worden op wat in de wijken leeft. Het kan hier zowel gaan over investeringen, als over werkingsmiddelen, zodat wijkgerichte co-creatie echt vorm kan krijgen. Het wijkbudget omvat minstens een wijkdialoog waarbij men waakt over de representativiteit en het democratisch gehalte van de groep wijkbewoners. Er wordt vertrokken vanuit een grondige omgevingsanalyse, met voldoende ruimte voor maatwerk en een wijkspecifieke aanpak.

Het wijkbudget wordt in twee golven uitgerold. In de  eerste golf (11 wijken, van september 2020 tot december 2023) zijn de gekozen projecten momenteel in uitvoering. De tweede golf (september 2022 tot december 2025) in de overige 14 wijken, start in september 2022. Er is voor het wijkbudget een totaalbedrag van 6,25 miljoen euro beschikbaar voor de wijkprojecten. Iedere wijk krijgt een wezenlijk bedrag op basis van bewonersaantallen en indicatoren van armoede.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Daarnaast voorziet het traject over alle wijken ondersteuning via de Dienst Beleidsparticipatie en stadsdiensten en extra ondersteuning voor de begeleiding van kansengroepen. De communicatie en coördinatie gebeuren vanuit de Dienst Beleidsparticipatie.

Deze overeenkomst kadert in de ondersteuning van kansengroepen in het traject. 

Vzw Burgerplicht, Maurice Maeterlinckstraat 12, 9000 Gent,  zal vanuit haar ervaring via gepaste methodieken de dialoog aangaan met de bewoners van de wijk Rabot, met focus op handelaars en vrouwen. 

Hiertoe werd de subsidieovereenkomst Wijkbudget: ondersteuning wijkdialoog in de wijk Rabot met focus op handelaars en vrouwen, voor werkingsjaren 2022-2023 opgemaakt, en te sluiten met vzw Burgerplicht, Maurice Maeterlinckstraat 12, 9000 Gent. De overeenkomst gaat in op 01/09/2022 en eindigt op 30/06/2023.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Beleidsparticipatie 
Budgetplaats 354440000 
Categorie*
Subsidiecode niet relevant 
2022  22.500 euro 
2023 2.500 euro 
Totaal 25.000 euro 

Voorgestelde uitgaven

€ 25.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35444 Burgerbegroting op maat van de wijk

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst Wijkbudget: ondersteuning wijkdialoog in de wijk Rabot met focus op handelaars en vrouwen, voor werkingsjaren 2022-2023 met vzw Burgerplicht, Maurice Maeterlinckstraat 12, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.