Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00651 - Toekenning van een structurele subsidie aan Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis vzw - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00651 - Toekenning van een structurele subsidie aan Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis vzw - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00651 - Toekenning van een structurele subsidie aan Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis vzw - Goedkeuring 2022_GR_00651 - Toekenning van een structurele subsidie aan Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis vzw - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 56, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad hechtte op 27 juni 2005 haar goedkeuring aan de verhuring van een deel van het stadseigendom gelegen Abrahamstraat 9-11-13-15-17, zijnde een deel van het achtergelegen magazijn bij het vroegere Stadsarchief in de Berg van Barmhartigheid, aan respectievelijk vzw Liberaal Archief (nu: vzw Liberas) en vzw Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis met 100% huursubsidie vanwege het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd.

Met de overdracht van vastgoedobjecten door de Stad Gent aan het AG SOB is thans sogent eigenaar van het gebouw in de Abrahamstraat, waar AMSAB vzw en Liberas vzw huurders zijn van delen van het gebouw middels de oorspronkelijke huurovereenkomst die nog loopt tot 30 juni 2023. De totale huursubsidies voor beide organisaties samen bedraagt (in 2022) 65.810,54 euro, en wordt door de Stad rechtstreeks aan sogent overgemaakt.

Gezien de staat van het gebouw de bewaring van de erfgoedcollectie van de huurders in het gedrang brengt en om tegemoet te komen aan de belangrijke en noodzakelijke aanbeveling in hun beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid, is er gezocht naar andere gebouwen om hun collectie in onder te brengen. Binnen het vastgoed van Stad Gent en sogent waren hiervoor geen mogelijkheden, waardoor er op de private huurmarkt naar een oplossing is gezocht. De loodsen A1 en A2 gelegen te 9030 Gent, Waalkens 13 zijn nieuwbouwloodsen met voldoende oppervlakte voor beide huurders. Sogent zal optreden als hoofdhuurder met de intentie om de beide loodsen integraal onder te verhuren aan Amsab vzw en en Liberas vzw. 

De maandelijks door Amsab vzw en Liberas vzw te betalen huurvergoeding werd door sogent vastgesteld op 3.327,50 euro euro elk (het bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex). Amsab vzw en en Liberas vzw vragen een tussenkomst van de stad in de huurvergoeding middels een continuering van de hen toegekende huursubsidie voor de totale looptijd van hun respectievelijke huurovereenkomst met sogent: 9 jaar – vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2031. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de huursubsidie aan respectievelijk Amsab vzw en Liberas vzw, en daaraan gekoppelde voorwaarden, goed te keuren.

Daartoe werd een subsidieovereenkomst opgemaakt tussen de Stad Gent en Amsab vzw. Het betreft de toekenning van een structurele huursubsidie aan Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis vzw, Bagattenstraat 174, 9000 Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie dient gebruikt te worden als huursubsidie voor het pand dat Amsab vzw zal huren van sogent volgens het huurcontract dat zal worden afgesloten tussen sogent en Amsab vzw. Amsab vzw stemt ermee in dat Stad Gent deze subsidie rechtstreeks aan sogent zal betalen op rekeningnummer BE86 0910 0028 3450.
Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.
Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis, Bagattenstraat 174, 9000 Gent heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent: balans en rekeningen alsook verslag inzake beheer en financiële toestand. De stukken werden in orde bevonden.
De begunstigde dient daarenboven elk jaar gedurende de looptijd van de subsidie uiterlijk op 30 april zijn balans en rekeningen alsook het verslag inzake beheer en financiële toestand aan de Stad Gent te bezorgen.
Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.
De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring door de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE86 0910 0028 3450 van sogent, Volderstraat 1, 9000 Gent.
Het ontwerp van subsidieovereenkomst met Amsab vzw (Bagattenstraat 174, 9000 Gent) wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*  Dienst Vastgoedbeheer
Budgetplaats 341130000
Categorie* E sub.
Subsidiecode Niet_Relevant
2023 32.905,27 EUR
2024  32.905,27 EUR
2025 32.905,27 EUR
Later 197.431,62 EUR
Totaal 296.147,43 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 296.147,43

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Amsab Instituut voor Sociale Geschiedenis vzw, Bagattenstraat 174, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen