Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00597 - Sluiten van een domeinconcessie voor het gebruik van een gedeelte van het openbaar domein, gelegen te 9000 Gent, François Benardstraat , meer bepaald het paviljoen met omliggende (terras)ruimte middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:19
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00597 - Sluiten van een domeinconcessie voor het gebruik van een gedeelte van het openbaar domein, gelegen te 9000 Gent, François Benardstraat , meer bepaald het paviljoen met omliggende (terras)ruimte middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00597 - Sluiten van een domeinconcessie voor het gebruik van een gedeelte van het openbaar domein, gelegen te 9000 Gent, François Benardstraat , meer bepaald het paviljoen met omliggende (terras)ruimte middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring 2022_GR_00597 - Sluiten van een domeinconcessie voor het gebruik van een gedeelte van het openbaar domein, gelegen te 9000 Gent, François Benardstraat , meer bepaald het paviljoen met omliggende (terras)ruimte middels het toekennen van een huursubsidie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, artikel 1712.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 30 november 2017 keurde het college van burgemeester en schepenen de subsidieovereenkomst met vzw Comité SOS Muinkparkwijk, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Frans Spaestraat 29, goed in het kader van het Burgerbudget voor het project 'Een ZOOmoerhuisje voor het Muinkpark'. Om dit project praktisch te kunnen realiseren diende een domeinconcessie gesloten te worden met de vzw voor het gebruik van het paviljoen, met omliggende ruimte, gelegen in het Muinkpark te 9000 Gent, François Bernardstraat. 

Het in concessie gegeven onroerend goed werd gebruikt ter realisatie van het project en diende als ontmoetingsplek voor de buurt, ter stimulering van de bewonersparticipatie, inclusie, duurzaamheid, innovatie, op maat van de buurt en met een directe positieve bijdrage aan sociale cohesie, herkenning en dialoog.

Op 28 juni 2018 werd de domeinconcessie goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De overeenkomst liep van 1 juli 2018 t.e.m. 30 september 2018 en werd twee maal verlengd t.e.m. 30 september 2021. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De werking van de vzw Comité SOS Muinkparkwijk werd positief geëvalueerd door de Dienst Beleidsparticipatie waardoor deze verder gezet kan worden. Een nieuwe overeenkomst wordt dan ook gunstig geadviseerd.
De Dienst Vastgoed stelt voor om met de vzw Comité SOS Muinkparkwijk een nieuwe domeinconcessie aan te gaan, ingaand op 15 mei 2022 en eindigend op 14 mei 2028. De voorwaarden van de nieuwe overeenkomst zijn quasi dezelfde als de voorwaarden van de vorige overeenkomst.

De geschatte huurprijs voor dit goed bedraagt 2805 euro per jaar. Er wordt 100% huursubsidie toegekend ter waarde van de gederfde huurontvangsten, binnen de bevoegdheid van Dienst Beleidsparticipatie. 

Aan het college wordt gevraagd om de overeenkomst met vzw Comité SOS Muinkparkwijk goed te keuren, voor de domeinconcessie voor het gebruik van de stadseigendom: het paviljoen, met omliggende ruimte, gelegen in het Muinkpark te 9000 Gent, François Bernardstraat voor 6 jaar, ingaand op 15 mei 2022 en eindigend op 14 mei 2028, en onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze gebruiker.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de toekenning van een nominatieve subsidie ter waarde van de gederfde huurontvangsten goed te keuren voor een bedrag van 2805 euro per jaar aan vzw Comité SOS Muinkparkwijk, voor de domeinconcessie voor het gebruik van de stadseigendom: het paviljoen, met omliggende ruimte, gelegen in het Muinkpark te 9000 Gent, François Bernardstraat en dit onder de volgende voorwaarden zoals bepaald in de concessieovereenkomst, en in het bijzonder:
- Het in concessie gegeven onroerend goed zal gebruikt worden ter realisatie van het project waarvoor met het burgerbudget subsidies werden verleend aan de concessionaris en dient als ontmoetingsplek voor de buurt, ter stimulering van de bewonersparticipatie, inclusie, duurzaamheid, innovatie, op maat van de buurt en met een directe positieve bijdrage aan sociale cohesie, herkenning en dialoog.
- Het is de concessionaris toegelaten zelf activiteiten te verrichten in he tin concessie gegeven goed dan wel deze activiteiten te laten verrichten/organiseren door derden ter ondersteuning van het sociale weefsel in de buurt Muinkpark. In alle geval mag het gebruik niet zorgen voor enige overlast, van welke aard ook.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 2805 euro aan vzw Comité SOS Muinkparkwijk voor een deel van het stadseigendom het paviljoen met omliggende ruimte, gelegen in het Muinkpark te 9000 Gent, François Bernardstraat, en dit onder de voorwaarden zoals bepaald in de concessieovereenkomst, en in het bijzonder: 

- Het in concessie gegeven onroerend goed zal gebruikt worden ter realisatie van het project waarvoor met het burgerbudget subsidies werden verleend aan de concessionaris en dient als ontmoetingsplek voor de buurt, ter stimulering van de bewonersparticipatie, inclusie, duurzaamheid, innovatie, op maat van de buurt en met een directe positieve bijdrage aan sociale cohesie, herkenning en dialoog.

- Het is de concessionaris toegelaten zelf activiteiten te verrichten in he tin concessie gegeven goed dan wel deze activiteiten te laten verrichten/organiseren door derden ter ondersteuning van het sociale weefsel in de buurt Muinkpark. In alle geval mag het gebruik niet zorgen voor enige overlast, van welke aard ook.