Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00653 - Overheidsopdracht van diensten - concept en productie van de tentoonstelling Grote mensen die ik kende als ik klein was - Sint- Pietersabdij - vaststelling procedure en voorwaarden - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00653 - Overheidsopdracht van diensten - concept en productie van de tentoonstelling Grote mensen die ik kende als ik klein was - Sint- Pietersabdij - vaststelling procedure en voorwaarden - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00653 - Overheidsopdracht van diensten - concept en productie van de tentoonstelling Grote mensen die ik kende als ik klein was - Sint- Pietersabdij - vaststelling procedure en voorwaarden - Goedkeuring 2022_GR_00653 - Overheidsopdracht van diensten - concept en productie van de tentoonstelling Grote mensen die ik kende als ik klein was - Sint- Pietersabdij - vaststelling procedure en voorwaarden - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 artikel 42, § 1, 1°, d.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Historische Huizen Gent wisselt in de programmering van de Sint-Pietersabdij eigen producties af met samenwerkingen met externe partners. De vereisten van het IVA zijn dat er doelgericht gestreefd wordt naar een afwisseling tussen grote en kleine geschiedenis, naar een verhaal over bekende mensen en onbekende mensen, kleine en grote mensen. Voor de grote najaarstentoonstelling van 2022- 2023 wil Historische Huizen Gent een kant-en-klaar concept dat focust op de kleine geschiedenis uit een nabij en lokaal verleden . De personages leven bij voorkeur in een herkenbaar straatbeeld, waar de grote wereld binnenkomt door de bril van de personages. Het verhaal moet centraal staan en de bezoeker moet een originele totaalervaring beleven dankzij een lichtvoetige audiogids van een sterke verteller en een kwalitatief hoogstaande scenografie.  

 

Comedian en voormalig stadsraconteur Wouter Deprez is de enige die, in combinatie met tentoonstellingsstudio Exponanza,  het tentoonstellingsconcept Grote mensen die ik kende als ik klein was aanbiedt. Wouter Deprez heeft in zijn gekende gelaagde stijl, de kleine geschiedenis van de bewoners uit zijn dorp bijeengebracht en ze in de context geplaatst van de grotere verhaallijnen uit die periode. Het project beantwoordt aan de eisen van Historische Huizen Gent om de grenzen van het medium tentoonstelling af te tasten in een transdisciplinaire co-creatie tussen tentoonstellingsmakers en een podiumkunstenaar. Deprez, beslagen in het brengen van thema’s uit het verleden op een historisch verantwoorde en humoristische wijze, spreekt een breed en divers publiek aan. 

  

Naast de inhoudelijk-artistieke doelstellingen worden bij programmatorische keuzes ook steeds budgettaire en personeelsmatige afwegingen gemaakt. De inschatting van het bezoekerspotentieel (regionale verspreiding) , dus de geschatte ticketontvangsten, in verhouding tot de totale uitgaven voor het project, is een essentiële oefening. Qua bezoekerspotentieel mikken we op minimaal 35.000 bezoekers, heel waarschijnlijk oplopend tot 50.000.  

  

Omwille van de unieke licentieovereenkomst tussen productiehuis Exponanza en Wouter Deprez, wil de stad Gent aan Exponanza een overheidsopdracht van diensten gunnen voor de organisatie van de tentoonstelling 'Grote mensen die ik kende als ik klein was'. Mededinging is niet van toepassing door het exclusieve contract tussen Deprez en Exponanza: de inhoudelijke en productionele artistieke samenwerking is in dat contract vastgeklikt doordat ze het als een gezamenlijk project beschouwen.  

Het is een totaalproject waarbij alle aspecten van de tentoonstelling vervat zitten in deze overeenkomst. Anders dan eigen producties, waarbij vele kleinere opdrachten worden gegund, zit in dit budget dus de totale productiekost vervat, inclusief communicatie.  De totale opdracht is als volgt opgebouwd:   

  

  • Voor concept en ontwerp van scenografie en artwork: 51.083, 40 euro exclusief btw  
  • Productie audio: 43.925 euro exclusief btw  
  • Productie (totale realisatie bouw, decors enz): 259.691, 92 euro exclusief btw  
  • Promo- pers- social media: 25.000 euro exclusief btw  

  

Deze kosten zijn marktconform en helemaal vergelijkbaar met andere projecten die Historische Huizen Gent heeft gerealiseerd voor een tentoonstelling van die grootorde en met dat bezoekerspotentieel.   

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe worden de procedure en voorwaarden vastgesteld voor de overheidsopdracht van diensten - concept en productie van de tentoonstelling Grote mensen die ik kende  als ik klein was- Sint- Pietersabdij  opgemaakt.
Procedure: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Wijze van prijsbepaling: globale prijs.
Uitvoeringstermijn of leveringstermijn: vanaf datum sluitingtot en met 1 mei 2023.
Betalingstermijnen: 30 dagen na ontvangst van factuur ( 4 deeltermijnen)

Tevens wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen aan Exponanza,  Oudburg 53, 9000 Gent, KBO nummer 0881.024.373, voor een globale prijs van 396.131, 17 euro exclusief 6 % BTW of 419.899,04 euro inclusief 6 % BTW. 

Exponanza is in orde met de fiscale en sociale verplichtingen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* DRR     
Budgetplaats 341670023     
Categorie*    
Subsidiecode NET_RELEVANT     
2020      
2021      
2022 377909,14     
2023 41989,90     
2024      
2025      
Later      
Totaal 419899,04     

Voorgestelde uitgaven

€ 419.899,04

Overzicht van de inkomsten

Dienst*      
Budgetplaats NVT     
Categorie*      
Subsidiecode      
2020      
2021      
2022 190.000     
2023 215.000     
2024      
2025      
Later      
Totaal 405000     

Verwachte ontvangsten

€ 405.000,00

Activiteit

AC34167 Productontwikkeling

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast de procedure en voorwaarden voor de overheidsopdracht van diensten - concept en productie van de tentoonstelling Grote mensen die ik kende  als ik klein was- Sint- Pietersabdij.

Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking.

Wijze van prijsbepaling: globale prijs.

Uitvoeringstermijn: vanaf datum gunning tot en met 1 mei 2023.

Betalingstermijnen: 30 dagen na ontvangst van factuur ( 4 deeltermijnen)

Artikel 2

Keurt goed de gunning van de opdracht aan Exponza, Oudburg 53, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0881024373 voor een bedrag van 396.131, 17 euro exclusief 6 % BTW ofwel 419.899,04 inclusief 6 % BTW. 


Bijlagen

  • BUDGET EXPO GROTE MENSEN DIE IK KENDE VAN TOEN IK KLEIN WAS.pdf
  • LICENTIEOVEREENKOMST WOUTER DEPREZ EN EXPONANZA Expo Grote mensen die ik kende toen ik klein was.pdf
  • Overeenkomst van diensten en gunning zonder mededinging_Grote mensen die ik kende toen ik klein was_Exponanza_ Wouter Deprez
  • ADDENDUM_licentie_EXP.pdf