Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00565 - Definitieve vaststelling van de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' te Gent - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00565 - Definitieve vaststelling van de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' te Gent - Vaststelling 2022_GR_00565 - Definitieve vaststelling van de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' te Gent - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 21, § 5.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 28 maart 2022 de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' te Gent, voorlopig vastgesteld.

Het openbaar onderzoek werd bekendgemaakt door aanplakking van een bericht aan het Stadhuis op 01 april 2022, door aanplakking van een bericht ter plaatse op 08 april 2022, door publicatie van een bericht in het Belgisch Staatsblad van 06 april 2022.

Het volledige dossier werd op 05 april 2022 neergelegd in het Administratief Centrum Gent Zuid, Balie Bouwen, en was vanaf 05 april 2022 digitaal ter inzage op de website van Stad Gent, waar het tot het sluiten van het onderzoek door iedereen kon ingekeken worden.

Er werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de gemeenteraadsbeslissing voorlopige vaststelling van de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' te Gent is de noodzaak van de afschaffing omstandig gemotiveerd.

De definitieve vaststelling is het logische gevolg van de voorlopige vaststelling.

De definitieve vaststelling van de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' moet binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek worden vastgesteld, zoniet vervalt het ontwerp (artikel 21, §§ 5 en 6 van het Decreet gemeentewegen).

Adviezen

NMBS Gunstig advies
De Lijn Geen advies ontvangen

Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen.

Vlaams Departement Mobiliteit Geen advies ontvangen

Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen.

Deputatie provincie Oost-Vlaanderen Advies niet van toepassing

Tijdens de zitting van 27 augustus 2020 besliste de deputatie om enkel gemeentelijke voorstellen (i.c. een gemeentelijk opheffingsplan) met een provinciaal (bovenlokaal) belang formeel te adviseren. Aangezien het grafisch opheffingsplan een lokale gemeenteweg vermeldt, zal de deputatie geen formeel advies verstrekken.

Gemeente Evergem Geen advies ontvangen

Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' te Gent, zoals aangeduid op bijgevoegde plannen, definitief vast.


Bijlagen

  • ROOIL5 motivatienota
  • ROOIL5 rooilijnplan linkerkant
  • ROOIL5 rooilijnplan rechterkant