Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00565 - Definitieve vaststelling van de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' te Gent - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00565 - Definitieve vaststelling van de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' te Gent - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00565 - Definitieve vaststelling van de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' te Gent - Vaststelling 2022_GR_00565 - Definitieve vaststelling van de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' te Gent - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 21, § 5.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 28 maart 2022 de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' te Gent, voorlopig vastgesteld.

Het openbaar onderzoek werd bekendgemaakt door aanplakking van een bericht aan het Stadhuis op 01 april 2022, door aanplakking van een bericht ter plaatse op 08 april 2022, door publicatie van een bericht in het Belgisch Staatsblad van 06 april 2022.

Het volledige dossier werd op 05 april 2022 neergelegd in het Administratief Centrum Gent Zuid, Balie Bouwen, en was vanaf 05 april 2022 digitaal ter inzage op de website van Stad Gent, waar het tot het sluiten van het onderzoek door iedereen kon ingekeken worden.

Er werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de gemeenteraadsbeslissing voorlopige vaststelling van de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' te Gent is de noodzaak van de afschaffing omstandig gemotiveerd.

De definitieve vaststelling is het logische gevolg van de voorlopige vaststelling.

De definitieve vaststelling van de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' moet binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek worden vastgesteld, zoniet vervalt het ontwerp (artikel 21, §§ 5 en 6 van het Decreet gemeentewegen).

Adviezen

NMBS Gunstig advies
De Lijn Geen advies ontvangen

Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen.

Vlaams Departement Mobiliteit Geen advies ontvangen

Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen.

Deputatie provincie Oost-Vlaanderen Advies niet van toepassing

Tijdens de zitting van 27 augustus 2020 besliste de deputatie om enkel gemeentelijke voorstellen (i.c. een gemeentelijk opheffingsplan) met een provinciaal (bovenlokaal) belang formeel te adviseren. Aangezien het grafisch opheffingsplan een lokale gemeenteweg vermeldt, zal de deputatie geen formeel advies verstrekken.

Gemeente Evergem Geen advies ontvangen

Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt de afschaffing van de buurtwegen 3, 4, 9 en 22 rondom de site 'Kluizendok' te Gent, zoals aangeduid op bijgevoegde plannen, definitief vast.


Bijlagen

  • ROOIL5 motivatienota
  • ROOIL5 rooilijnplan linkerkant
  • ROOIL5 rooilijnplan rechterkant