Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00573 - Nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 19:52
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sami Souguir, schepen; Sara Matthieu; Veli Yüksel; Tom De Meester; Bert Misplon; Emilie Peeters; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00573 - Nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Bram Van Braeckevelt, Isabelle Heyndrickx, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 34
Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 13
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00573 - Nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent - Goedkeuring 2022_GR_00573 - Nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 24 november 2014 keurde de gemeenteraad het Parkeerplan Gent 2020 goed. Het Parkeerplan resulteerde o.a. in een nieuw retributiereglement voor de parkeergarages. Dit retributiereglement werd nadien herhaaldelijk gewijzigd. 


Een nieuwe wijziging dringt zich op om volgende redenen:

- De tarieven in de parkings zijn reeds lange tijd ongewijzigd gebleven en bijgevolg niet meer up-to-date met de huidige economische situatie.  Door een betere afstemming tussen de tarieven van on- en off-street parkeren kan het beschikbare parkeeraanbod beter worden aangewend.

- De parking Ledeberg beschikt over een aantal fietsparkeerplaatsen waarvoor een  fietsparkeerabonnement uitgewerkt wordt.

- Alle parkings zijn ondertussen uitgerust met nummerplaatherkenning waardoor een aantal tekstuele aanpassingen noodzakelijk zijn.

Het huidige retributiereglement wordt hieraan aangepast.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De belangrijkste aanpassingen betreffen:

- Wijziging van de artikelnummers: artikel 5bis (Ledeberg en Het Getouw) wordt artikel 6, artikel 7 (verloren jaarabonnementen) wordt opgeheven (omdat je abonnementen via nummerplaatherkenning niet kan verliezen), artikel 8bis (garage onbereikbaar) wordt artikel 9, enzovoort. Hieronder worden de nieuwe artikelnummers gebruikt.

- Artikel 2, 7 en 8: Het begrip "fietsparkeerabonnement" wordt toegevoegd en het begrip "congreskaart" wordt geschrapt. Het fietsparkeerabonnement maakt het mogelijk om de afgesloten fietsenparking in het parkeergebouw Ledeberg te gebruiken. De congreskaart kan niet meer worden aangeboden vermits alle parkings nu zijn uitgerust met nummerplaatherkenning.


- Artikel 3-6: het retributiebedrag (dagtarief, nachttarief, zondagtarief, 24-urentarief, parkeerabonnementen niet-bewoners) voor de parkeergebouwen wordt verhoogd.

Deze verhoging wordt niet toegepast op het retributiebedrag voor parkeerabonnementen voor bewoners, en ook niet voor de parkings Ledeberg en Het Getouw (waarvoor de tarieven pas onlangs werden goedgekeurd).

Het fietsparkeerabonnement in parking Ledeberg wordt toegevoegd (6.7) waardoor abonnees gebruik kunnen maken van de afgesloten fietsenparking in dit parkeergebouw.


- Artikel 9 en 11:  een tekstuele aanpassing (aankoop van een abonnement gebeurt niet in de parking zelf, toevoeging betalingsmogelijkheid via e-loket).


Rekening houdende met de veelheid aan aangepaste artikels en gewijzigde artikelnummers wordt de huidige versie van het retributiereglement opgeheven en een nieuw retributiereglement  goedgekeurd.

De inwerkingtreding van dit reglement is vastgesteld op 3 oktober 2022, met uitzondering van  de artikelen betreffende het fietsparkeerabonnement, de schrapping van de congreskaart en de toevoeging van de betalingsmogelijkheid via e-loket, die in werking treden op 1 juli 2022.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Voor de parkeergebouwen worden meer inkomsten verwacht die werden opgenomen in de budgetten. Deze geschatte jaarlijkse ontvangsten zijn afhankelijk van het gebruik van de parkings en werden geraamd op basis van de huidige tariefvoorstellen. Wijzigingen in tarieven (parkeergebouwen en/of straatparkeren in de buurt), bezetting, beleid, omgeving, ... zullen een impact hebben op deze bedragen.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34805 Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Heft op het "Retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent", goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni 2016, met ingang van 3 oktober 2022, met uitzondering van de artikelen 2, 5bis, en 10, die opgeheven worden met ingang van 1 juli 2022.

Artikel 2

Keurt goed het "Retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent" zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 3 oktober 2022, met uitzondering van de artikelen 2, 6, 11 en 13, 1°, die in werking treden op 1 juli 2022.


Bijlagen