Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00573 - Nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00573 - Nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent - Goedkeuring 2022_GR_00573 - Nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 24 november 2014 keurde de gemeenteraad het Parkeerplan Gent 2020 goed. Het Parkeerplan resulteerde o.a. in een nieuw retributiereglement voor de parkeergarages. Dit retributiereglement werd nadien herhaaldelijk gewijzigd. 


Een nieuwe wijziging dringt zich op om volgende redenen:

- De tarieven in de parkings zijn reeds lange tijd ongewijzigd gebleven en bijgevolg niet meer up-to-date met de huidige economische situatie.  Door een betere afstemming tussen de tarieven van on- en off-street parkeren kan het beschikbare parkeeraanbod beter worden aangewend.

- De parking Ledeberg beschikt over een aantal fietsparkeerplaatsen waarvoor een  fietsparkeerabonnement uitgewerkt wordt.

- Alle parkings zijn ondertussen uitgerust met nummerplaatherkenning waardoor een aantal tekstuele aanpassingen noodzakelijk zijn.

Het huidige retributiereglement wordt hieraan aangepast.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De belangrijkste aanpassingen betreffen:

- Wijziging van de artikelnummers: artikel 5bis (Ledeberg en Het Getouw) wordt artikel 6, artikel 7 (verloren jaarabonnementen) wordt opgeheven (omdat je abonnementen via nummerplaatherkenning niet kan verliezen), artikel 8bis (garage onbereikbaar) wordt artikel 9, enzovoort. Hieronder worden de nieuwe artikelnummers gebruikt.

- Artikel 2, 7 en 8: Het begrip "fietsparkeerabonnement" wordt toegevoegd en het begrip "congreskaart" wordt geschrapt. Het fietsparkeerabonnement maakt het mogelijk om de afgesloten fietsenparking in het parkeergebouw Ledeberg te gebruiken. De congreskaart kan niet meer worden aangeboden vermits alle parkings nu zijn uitgerust met nummerplaatherkenning.


- Artikel 3-6: het retributiebedrag (dagtarief, nachttarief, zondagtarief, 24-urentarief, parkeerabonnementen niet-bewoners) voor de parkeergebouwen wordt verhoogd.

Deze verhoging wordt niet toegepast op het retributiebedrag voor parkeerabonnementen voor bewoners, en ook niet voor de parkings Ledeberg en Het Getouw (waarvoor de tarieven pas onlangs werden goedgekeurd).

Het fietsparkeerabonnement in parking Ledeberg wordt toegevoegd (6.7) waardoor abonnees gebruik kunnen maken van de afgesloten fietsenparking in dit parkeergebouw.


- Artikel 9 en 11:  een tekstuele aanpassing (aankoop van een abonnement gebeurt niet in de parking zelf, toevoeging betalingsmogelijkheid via e-loket).


Rekening houdende met de veelheid aan aangepaste artikels en gewijzigde artikelnummers wordt de huidige versie van het retributiereglement opgeheven en een nieuw retributiereglement  goedgekeurd.

De inwerkingtreding van dit reglement is vastgesteld op 3 oktober 2022, met uitzondering van  de artikelen betreffende het fietsparkeerabonnement, de schrapping van de congreskaart en de toevoeging van de betalingsmogelijkheid via e-loket, die in werking treden op 1 juli 2022.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Voor de parkeergebouwen worden meer inkomsten verwacht die werden opgenomen in de budgetten. Deze geschatte jaarlijkse ontvangsten zijn afhankelijk van het gebruik van de parkings en werden geraamd op basis van de huidige tariefvoorstellen. Wijzigingen in tarieven (parkeergebouwen en/of straatparkeren in de buurt), bezetting, beleid, omgeving, ... zullen een impact hebben op deze bedragen.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34805 Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Heft op het "Retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent", goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni 2016, met ingang van 3 oktober 2022, met uitzondering van de artikelen 2, 5bis, en 10, die opgeheven worden met ingang van 1 juli 2022.

Artikel 2

Keurt goed het "Retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent" zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 3 oktober 2022, met uitzondering van de artikelen 2, 6, 11 en 13, 1°, die in werking treden op 1 juli 2022.


Bijlagen