Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00584 - Subsidieovereenkomst voor het project Campus Atelier Nieuw Gent voor de periode 1 juli 2020 - 31 december 2023 - Tweede addendum - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2022_GR_00584 - Subsidieovereenkomst voor het project Campus Atelier Nieuw Gent voor de periode 1 juli 2020 - 31 december 2023 - Tweede addendum - Goedkeuring 2022_GR_00584 - Subsidieovereenkomst voor het project Campus Atelier Nieuw Gent voor de periode 1 juli 2020 - 31 december 2023 - Tweede addendum - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het projectenatelier dat door de Stad Gent in 2015 in aanloop naar het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent werd georganiseerd, had als opzet met alle wijkpartners samen na te denken over hefbomen voor wijkdynamiek. Daarbij kwam het aantrekkelijker maken en het inrichten van het Rerum-Novarumplein als toegangsplein naar de wijk als één van de drie prioriteiten naar voor. Dit werd nadien bevestigd door het sociaal onderzoek gekoppeld aan het Ontwikkelingsplan Revitalisatie Nieuw Gent. Daarin werd gewezen op de potentie van het plein als vitaal centrum voor de wijk. Ook vanuit de wijk (wijkorganisaties en bewoners) kwamen dezelfde signalen. Om die reden wordt binnen deze opdracht de hoofdfocus op het Rerum-Novarumplein gelegd, waarbij ingespeeld wordt op de potentie om vanuit een creatief houtatelier het openbaar domein via tijdelijke ingrepen vorm te geven. 

Via het addendum aan de overeenkomst, gesloten met vzw Aan de Kant, met toenmalig adres Zandloperstraat 213 te 9030 Mariakerke, voor het project Campus Atelier Nieuw Gent die door de gemeenteraad van 22 mei 2018 werd goedgekeurd, kreeg dit project (looptijd van 01/10/2018 tot en met 15/12/2019), dat als experiment is gestart, de kans om te verduurzamen.

Na de experimentele fase die liep tot en met 15/12/2019,  kreeg Campus Atelier Nieuw Gent in 2020 de kans om te verduurzamen via een subsidieovereenkomst die loopt tot 31 december 2023 (gemeenteraad 22 juni 2020). De werking kan tussentijds als bijzonder positief beschouwd worden. 

In een addendum op deze subsidieovereenkomst (gemeenteraad 25 jan 2021) voorzag de Stad 80.000 euro voor de verbouwingswerken en algemene kosten voor het geheel van de plek (nutsvoorzieningen, verzekeringen, algemene kosten verbonden aan het gebouw zoals onderhoud, etc.).

Campus deed al verantwoording en afrekening voor de verbouwingswerken en voor het gedeelte van de algemene kosten bij de Dienst Beleidsparticipatie.

Huidig addendum voorziet nu in een extra budget omdat het aantal vrijwilligers gegroeid is, mede ook door de leemte die ontstaan is door het vertrek van SAAMO.  Met dit budget kan Campus atelier de ruimtes verder inrichten, afwerken en fietsmateriaal aankopen in functie van de inrichting van een fietsatelier door en voor vrijwilligers. Deze laatstgenoemde dienstverlening past binnen de visie over De Serre.

De uitvoerder had als opdracht het ontwikkelen van houten buurtmeubilair en andere kleine ingrepen in het openbaar domen en dit in co-creatie met bewoners, organisaties en stadsdiensten, waardoor een zichtbaar aanwezig netwerk ontstaat in de wijk. Dit gebeurt door middel van het opstarten en inrichten van ‘Campus atelier’, een open houtwerkplaats voor co-creatie. Het Campus atelier heeft zijn eerste experimentele sporen reeds verdiend in de wijk onder leiding van kunstenares Elly Van Eeghem. Het werd ontwikkeld op basis van een scherpe wijkanalyse en bood een creatief en laagdrempelig antwoord op de vele noden en kansen in de wijk. Het project ontwikkelde een positieve dynamiek, raakte ingebed in het wijkweefsel en had daardoor potentie om te verduurzamen. Met deze overeenkomst wil de Stad Gent hierin ondersteunen.

Vaststelling is ook dat er momenteel weinig mogelijkheden in de wijk zijn om bewoners een creatieve uitlaatklep, een activeringsmogelijkheid, kansen om talenten te ontwikkelen, … te geven. De opdracht betreft een creatief project dat inzet op kwalitatieve (vrije)tijdsbesteding, talentontwikkeling, ontmoeting, verbinding en verbeelding in de wijk door middel van ingrepen in het openbaar domein. Dit op een laagdrempelige manier, aan de hand van een open atelier waar bewoners vanuit verschillende rollen een bijdrage kunnen leveren: actieve medewerking, samenwerking met partners en zichtbare aanwezigheid in de publieke ruimte. Zo levert het Campus atelier een vernieuwende bijdrage aan de culturele revitalisering van Nieuw Gent én is het gericht op de activering en aansluiting van groepen die geconfronteerd worden met drempels die hun culturele participatie beperken.

De dynamiek en methodiek worden ingezet als alternatief inspraak- en participatietraject, voornamelijk voor de herontwikkeling van het openbaar domein in Nieuw Gent vanaf 2022 in het kader van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt. Campus atelier is een voortraject en biedt bewoners de kans te laten zien wat ze wensen op die plek door het gewoon letterlijk te maken. Campusatelier is zichtbaar aanwezig op het terrein, capteert signalen en speelt deze door naar het beleid.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De wijk Nieuw Gent zal de komende jaren grondig veranderen door de inzet van WoninGent, Stad Gent en vele partners via het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt. Vzw Aan de kant is hierbij een belangrijke speler. De prestaties voor deze subsidieovereenkomst zijn dan ook opgehangen aan de prioriteiten in het kader van Nieuw Gent Vernieuwt.

Op basis van de SWOT, bevraging van de sociale kerngroep en het middenveld, cijfers en vaststellingen uit het dagdagelijks werken in de wijk, zijn volgende vijf prioriteiten voor de komende jaren in de wijk Nieuw Gent geformuleerd.
1. Inzetten op een fundamentele verbetering van de woonkwaliteit in de wijk en van de leefbaarheid in de sociale (hoogbouw)woningen
2. Specifieke blijvende inzet op de kwetsbare bewoners in Nieuw Gent en op hun gezondheid namelijk op de kwetsbare kinderen en jongeren én hun ouders op de ouderen en op de vele bewoners met psychische en/of verslavingsproblemen en met een mentale en/of fysieke beperking
3. Blijvende inzet voor voldoende vrije tijdsaanbod in de wijk ( voor jong en oud) gekoppeld aan infrastructuur (in- en outdoor)
4. Inzetten op de kracht en het positivisme van de wijk en het empoweren van haar bewoners
5.(Sociaal) Activeren en laten participeren van zoveel mogelijk bewoners in de wijk

In het kader van de prioriteiten van het stadsvernieuwingsproject wordt De Kring omgebouwd tot een WijkWerkPlaats. vzw Aan de Kant zal hier de komende jaren optreden als beheerder en , de inrichting van de WijkWerkPlaats, in samenwerking met wijkpartners en bewoners, op zich nemen. Om de inrichtingswerken verder te realiseren, samen met de lokale actoren, wordt dit addendum afgesloten. 

De werkingssubsidie wordt  100% uitbetaald, dit wijkt af van de masterovereenkomst waarin er volgens het principe 90% - 10% uitbetaald wordt. Een kostenoverzicht wordt eind 2022 gerapporteerd in functie van besteding van het geheel aan werkingsmiddelen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Werk
Budgetplaats 3482800GV
Categorie* E_sub
Subsidiecode niet relevant
2022 17.500
Totaal 17.500

Voorgestelde uitgaven

€ 17.500,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34540 Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde addendum bij de subsidieovereenkomst voor het project Campus Atelier Nieuw Gent voor de periode 1 juli 2020 - 31 december 2023 met Aan de Kant/Campus Atelier vzw, Rerum-Novarumplein 10 te 9000 Gent.


Bijlagen