Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00574 - Overheidsopdracht van diensten - Verlenen van verkeerskundig advies - MB 08/2022 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00574 - Overheidsopdracht van diensten - Verlenen van verkeerskundig advies - MB 08/2022 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00574 - Overheidsopdracht van diensten - Verlenen van verkeerskundig advies - MB 08/2022 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00574 - Overheidsopdracht van diensten - Verlenen van verkeerskundig advies - MB 08/2022 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016,

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De dienstenopdracht voor het verlenen van verkeerskundig advies volgens bestek MB 07/2018 loopt op 4 februari 2023 ten einde. Omdat het Mobiliteitsbedrijf voor haar talrijke activiteiten en projecten regelmatig nood heeft aan gespecialiseerd verkeerskundig advies, is het aangewezen om hiervoor een nieuwe opdracht uit te schrijven. Hierdoor kan gedurende een langere periode een beroep worden gedaan op een gespecialiseerd en deskundig bureau en kan het Mobiliteitsbedrijf flexibel omgaan met nieuwe vragen en uitdagingen.

Het Mobiliteitsbedrijf van de stad Gent wenst beroep te doen op een verkeerskundig adviesbureau om advies op maat te verkrijgen op afroep. Het gaat om advies over een breed scala van vragen van verkeerskundige aard.

Van het aangestelde bureau wordt verwacht dat het kort op de bal kan spelen.  Er wordt ook verwacht dat een deel van de adviesopdracht ook ter plaatse in de kantoren van  het Mobiliteitsbedrijf wordt uitgevoerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van diensten - Verlenen van verkeerskundig advies - MB08/2022, opgemaakt.

Procedure: openbare procedure

Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst

Uitvoeringstermijn: 1 jaar. De opdracht kan bij toepassing van artikel 42 § 1, 2° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 opnieuw via onderhandelingsprocedure worden toegewezen. De aanwending van deze procedure is beperkt tot een periode van drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht.

Gunningscriteria:

1. De kostprijs van het "gemiddeld uurloon" voor de adviesverlening (65%)

2. Het CV van de ingezette medewerkers (35%)

Overzicht van de uitgaven

Dienst* BMO     
Budgetplaats      
Categorie* 6142000     
Subsidiecode NIET_RELEVANT     
2023 130.680 EURO     
2024 14.520 EURO     
2025      
2026      
2027      
Totaal 145.200 EUR     

Voorgestelde uitgaven

€ 145.200,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34282 Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van diensten - Verlenen van verkeerskundig advies - MB 08/2022.

Procedure: openbare procedure

Wijze van prijsbepaling: tegen prijslijst

Uitvoeringstermijn: 1 jaar. De opdracht kan bij toepassing van artikel 42 § 1, 2° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 opnieuw via onderhandelingsprocedure worden toegewezen. De aanwending van deze procedure is beperkt tot een periode van drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht.

Gunningscriteria:

1. De kostprijs van het "gemiddeld uurloon" voor de adviesverlening (65%)

2. Het CV van de ingezette medewerkers (35%)


Bijlagen

  • Bestek verkeerskundig advies
  • Financiële bijlage_bestek_verkeerskundig advies