Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00607 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor depannages, herstellings- en renovatiewerken aan HVAC en sanitaire installaties van de 3 gebouwenclusters behorende tot het patrimonium van de Stad - FM/2022/183 - Bestek - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00607 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor depannages, herstellings- en renovatiewerken aan HVAC en sanitaire installaties van de 3 gebouwenclusters behorende tot het patrimonium van de Stad - FM/2022/183 - Bestek - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00607 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor depannages, herstellings- en renovatiewerken aan HVAC en sanitaire installaties van de 3 gebouwenclusters behorende tot het patrimonium van de Stad - FM/2022/183 - Bestek - Vaststelling 2022_GR_00607 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor depannages, herstellings- en renovatiewerken aan HVAC en sanitaire installaties van de 3 gebouwenclusters behorende tot het patrimonium van de Stad - FM/2022/183 - Bestek - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°;
  • De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2021 houdende goedkeuring overheidsopdrachten - Generieke machtiging aan Stad Gent voor optreden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale voor diverse opdrachten.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE OPDRACHTEN VANAF 1 JULI 2021:

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 21 juni 2021 de Stad Gent gemachtigd om wat betreft zijn aandeel in diverse opdrachten op te treden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale.

Het OCMW Gent wenst voor haar aandeel in deze opdracht beroep te doen op de Stad Gent welke laatste optreedt als aankoopcentrale. Hierdoor is het OCMW Gent vrijgesteld van de verplichting zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.
Op die manier kan het OCMW Gent binnen de opdracht rechtstreeks bestellingen afnemen bij de gekozen leverancier/dienstverlener.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van werken voor de raamovereenkomst voor depannages, herstellings- en renovatiewerken aan HVAC en sanitaire installaties voor de 3 gebouwenclusters behorende tot het patrimonium van de Stad - FM/2022/183, opgemaakt.

Procedure: openbare procedure.

Deze raamovereenkomst omvat de depannages, herstellings- en renovatiewerken aan HVAC en sanitaire installaties in de gebouwen van Groep Gent. 

Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.
Uitvoeringstermijn of leveringstermijn: 60 maanden.
Gunningscriteria: 1. Prijs - 80 punten, 2. Werking aannemer - 20 punten

Historische waarde: op jaarbasis ramen we deze opdracht op € 3.665.000 inclusief btw. De vastgestelde raming is gebaseerd op basis van een analyse van de afnames van de afgelopen jaren, we schatten in dat de afnames voor de komende 5 jaar in dezelfde lijn liggen.

Aanvang van de opdracht is voorzien vanaf: zo snel mogelijk maar ten laatste tegen 01/03/2023 want dan loopt de huidige raamovereenkomst af.


Het geraamd aandeel voor het OCMW bedraagt 3.900.000 euro, inclusief btw.

Aanvangsdatum van deze beslissing tot afname is voorzien vanaf: zo snel mogelijk maar ten laatste tegen 01/03/2023 want dan loopt de huidige raamovereenkomst af.

Overzicht van de uitgaven


Dienst*FM Onderwijs FM Onderwijs
FM Onderwijs FM Onderwijs
Budgetplaats 352040000352040000
3512400G3 3512400G3
Categorie*E - 6% btw E - 21% btwI - 6% btw I - 21% btw
2023300.000200.000480.000320.000
2024300.000200.000480.000320.000
2025300.000200.000480.000320.000
2026300.000200.000480.000320.000
2027300.000200.000480.000320.000
Totaal1.500.0001.000.0002.400.0001.600.000


Dienst*FM ThemagebouwenFM Themagebouwen
Budgetplaats3470100WE
3512400VB
Categorie*E - 21% btwI - 21% btw
2023600.000800.000
2024600.000800.000
2025600.000800.000
2025600.000800.000
2027600.000800.000
Totaal3.000.0004.000.000


Dienst*FM WelzijnFM Welzijn
Budgetplaatsdiverse exploitatierekeningendiverse investeringsrekeningen
Categorie*EI
2023360.000420.000
2024360.000
420.000
2025360.000420.000
2026360.000420.000
2027360.000420.000
Totaal1.800.0002.100.000


Dienst*Politie PolitieHulpverlenings-zone centrum
Budgetplaats33000PO 125-06
3300000 724-60
BU : 3510000 – 72460
GU : 3510000 – 125-06 (prestaties van derden aan gebouwen)
Categorie*onderhoudaankoopexpl + inv
2023100.00075.00010.000
2024100.00075.00010.000
2025
100.00075.00010.000
2026100.00075.00010.000
2027
100.00075.00010.000
Totaal500.000375.00050.000

Voorgestelde uitgaven

€ 18.325.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van werken voor de raamovereenkomst voor depannages, herstellings- en renovatiewerken aan HVAC en sanitaire installaties voor de 3 gebouwenclusters behorende tot het patrimonium van de Stad - FM/2022/183.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.

Uitvoeringstermijn of leveringstermijn: 60 maanden.

Gunningscriteria: 1. Prijs - 80 punten, 2. Werking aannemer - 20 punten.


Bijlagen

  • Perceel_1_Meetstaat_FM Onderwijs
  • Perceel_2_Meetstaat_FM Themagebouwen
  • Perceel_3_Meetstaat_FM Welzijn
  • Bestek HVAC