Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00620 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van consulent (niveau B) bij de Interventiedienst - Dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_GR_00620 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van consulent (niveau B) bij de Interventiedienst - Dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring 2022_GR_00620 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 1 betrekking van consulent (niveau B) bij de Interventiedienst - Dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), artikel 56, eerste lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 56, eerste lid, 118, laatste lid, en 121;
  • Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, in het bijzonder titel II, hoofdstuk IV;
  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), in het bijzonder artikel IV.I.37, tweede en derde lid;
  • Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 houdende de personeelsformatie van de Politiezone Gent en de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Team Administratie van de Interventiedienst staat in voor de invulling en opvolging van de dienstplanning, de administratieve ondersteuning van de leiding en de personeelsadministratie (zoals inplanning opleiding, ziektemeldingen,...) van de Interventiedienst.

Binnen voormeld team zijn 7 betrekkingen voorzien, nl. 1 betrekking van consulent (niveau B) en 6 betrekkingen van assistent (niveau C).

De betrekking van consulent (niveau B) is thans niet ingevuld aangezien de vorige titularis een andere betrekking binnen de Interventiedienst postuleerde en verkreeg.

Om een goede werking en een vlotte afhandeling van de dossiers en de planning, en dit met respect voor de procedures en deadlines, te verzekeren en de nodige sturing binnen het Team Administratie te voorzien, is een volledige bezetting vereist.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gelet op het voorgaande, wenst Politiezone Gent de betrekking van consulent binnen het Team Administratie van de Interventiedienst via een dringende, externe contractuele werving te begeven. In het raam van een dringende, externe contractuele werving wordt aan de geschikte kandidaat een contract van één jaar aangeboden. Nadat de functie contractueel is ingevuld, moet deze worden opengesteld via mobiliteit.

Overzicht van de uitgaven

De raming van de jaarlijkse brutoloonkost gebeurt op basis van de begrotingstool van het SSGPI (sociaal secretariaat van de Geïntegreerde Politie):

aantal en graad

Jaarlijkse bruto loonkost

1 consulent (niveau B)

€ 64.275,47

Voorgestelde uitgaven

€ 64.275,47

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vacantverklaring via externe, contractuele werving om dringende redenen, waarbij een arbeidsovereenkomst met een duurtijd van 1 jaar wordt aangeboden, van 1 betrekking van consulent (niveau B) bij de Interventiedienst van Politiezone Gent.