Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00547 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie voor het ondersteunen van de Stedelijke Jeugdraad Gent - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00547 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie voor het ondersteunen van de Stedelijke Jeugdraad Gent - Goedkeuring 2022_GR_00547 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie voor het ondersteunen van de Stedelijke Jeugdraad Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • De afsprakennota met de Jeugdraad, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 februari 2014, artikel 7;
  • Het raadsbesluit van 17 december 2019 betreffende de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een subsidie aan Jeugdraad Gent, Kammerstraat 10, 9000 Gent, die nominatief in de meerjarenplanning 2020-2025, goedgekeurd in zitting van de raad van 17 december 2019 werd opgenomen.

De subsidie dient gebruikt te worden voor het ondersteunen van de Stedelijke Jeugdraad Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

De Stedelijke Jeugdraad Gent heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent:

  • jaarlijks rapportering werking.

De stukken werden in orde bevonden.

Aan de vereniging kan een subsidie van 7.588,26 euro worden toegekend.

De Stedelijke Jeugdraad Gent is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de raad door overschrijving op rekeningnummer BE54001118555597.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3405800AR

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2022

7.588,26 euro

Totaal

7.588,26 euro

Voorgestelde uitgaven

€ 7.588,26

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34058 Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een structurele subsidie van 7.588,26 euro - die nominatief in de meerjarenplanning 2020-2025, vastgesteld in zitting van de raad van 17 december 2019, is opgenomen - aan de Stedelijke Jeugdraad Gent, Kammerstraat 10, 9000 Gent, met als doel het ondersteunen van de Stedelijke Jeugdraad Gent.