Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00524 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021 (geamendeerd) - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 22:04
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Jaarrekening. voor het jaar 2021

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00524 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021 (geamendeerd) - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 12
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Helga Stevens, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00524 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021 (geamendeerd) - Vaststelling 2022_GR_00524 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021 (geamendeerd) - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet van 15 juli 2011 houdende de vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 176 en 260 tot en met 262;
 • Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van lokale en de provinciale besturen, in het bijzonder Titel 2, Hoofdstuk 3.
 • Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  De financieel beheerder heeft de boekhouding van het dienstjaar 2021 afgesloten.

  Door de invoering van de beleids- en beheerscyclus is de jaarrekening meer een inhoudelijk document geworden.

  • De jaarrekening geeft een antwoord op de vraag in welke mate de prioritaire beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in het budget werden gerealiseerd.
  • Voorts moet uit de jaarrekening blijken hoeveel middelen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen werden besteed en tot welke financiële toestand dat heeft geleid voor het bestuur.

  Waar het Departement Financiën de opmaak van de financiële nota verzorgd heeft, coördineerde de dienst Strategische Coördinatie de inhoudelijke evaluatie van de strategische doelstellingen en de opmaak van het schema van de doelstellingenrealisatie.

  De bespreking van de doelstellingenrealisatie werd besproken in het Managementteam van 29 maart 2022. Het voorontwerp van de jaarrekening werd besproken in het Managementteam van 24 mei 2022.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Overeenkomstig artikel 41 en 260 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt de gemeenteraad jaarlijks, in de loop van het 1ste semester van het financieel boekjaar dat volgt op het financieel boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, de jaarrekening vast.

  De jaarrekening 2021 omvat volgende officiële documenten:

  • De jaarrekening: beleidsevaluatie en financiële nota
  • Toelichting bij de jaarrekening: toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening en bij de samenvatting van de algemene rekeningen.

  Volgende documenten maken officieel geen deel uit van de jaarrekening, maar werden toegevoegd als bijkomende toelichting bij de doelstellingenrealisatie:

  Activiteit

  AC34514 Coördineren strategische planningscyclus

  Besluit

  De gemeenteraad beslist:

  Artikel 1

  stelt de jaarrekening Stad Gent voor het dienstjaar 2021 vast.