Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00567 - Samenwerkingsovereenkomst studie en werken Nieuwpoort-cluster - addendum - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00567 - Samenwerkingsovereenkomst studie en werken Nieuwpoort-cluster - addendum - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00567 - Samenwerkingsovereenkomst studie en werken Nieuwpoort-cluster - addendum - Goedkeuring 2022_GR_00567 - Samenwerkingsovereenkomst studie en werken Nieuwpoort-cluster - addendum - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 29 maart 2021 de samenwerkingsovereenkomst met TMVW en Aquafin betreffende de studie en werken Nieuwpoort-cluster goedgekeurd.

Deze overeenkomst heeft tot doel de afspraken vast te leggen met betrekking tot de studie en de werken voor:

  • Deel Aquafin: Uitbraak en heraanleg collector in Nieuwpoort en Volmolenstraat, inclusief fundering van de buizen, en 60 % van de aanleg van de wegenis boven de sleuf.
  • Deel Stad: Integrale heraanleg van de wegenis (en omgevingsaanleg) in de Nieuwpoort, Volmolenstraat, de Oude Schaapsmarkt, de Houtbriel en de Sint-Jansdreef met uitzondering van de wegenis boven de sleuf in Volmolenstraat en Nieuwpoort.
  • Deel TMVW: De aanleg van een gescheiden stelsel en de aanleg van de wegenis boven de sleuf in de straten Houtbriel, Oude Schaapmarkt en Sint Jansdreef en de aanleg van een RWA-stelsel in de straten Nieuwpoort en Volmolenstraat en 40% van de aanleg van de wegenis boven de sleuf.
Volgens deze overeenkomst worden de opdrachten betreffende studie en werken  in het algemeen belang samengevoegd, waarbij Stad Gent wordt aangeduid als aanbestedende overheid.


Na het sluiten van deze samenwerkingsovereenkomst bleek dat het verplaatsen en vernieuwing van de Luminus-leiding - gelegen binnen de contouren van het projectgebied - het best kan uitgevoerd worden tijdens de wegenis- en rioleringswerken.


De studie die gepaard gaat met de werken met betrekking tot de Lumininus-leiding wordt uitgevoerd door het reeds aangestelde studiebureau; de aangestelde riolerings- en wegenisaannemer zal de sleuf voor het plaatsen van de Luminus-leiding klaarleggen, de starre Luminus-leiding zelf zal aangelegd worden door een eigen aannemer van Luminus (buiten scope van deze opdracht) waarbij de aannemer riolering en wegenis wordt geschorst. Na de schorsingsperiode zal de bovenbouw worden aangelegd door de aangestelde riolerings- en wegenisaannemer.


Om die reden wordt een bijakte opgemaakt bij de voormelde samenwerkingsovereenkomst, waarbij Luminus als partij toetreedt tot de overeenkomst, en afspraken worden gemaakt met betrekking tot de uit te voeren studie en werken.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hierbij wordt het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst Studie en Werken Nieuwpoort-cluster met de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent en Luminus nv, Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel ter goedkeuring voorgelegd.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde addendum bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende studie en werken Nieuwpoort-cluster met de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent en Luminus nv, Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel.


Bijlagen